Zamówienie książki "Calorimetry"

Zamawiający
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
Adres
(ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
Telefon
E-mail
Fax
Liczba zamówionych egzemplarzy
Potwierdzam wpłacenie kwoty (85,30 zł x liczba egz.)
Proszę o wystawienie faktury VAT
i

upoważniam IChF PAN do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy
NIP
Data

Zamówienie proszę przesłać poprzez Internet lub drogą pocztową na adres:

       Małgorzata Kowalewska
       Instytut Chemii Fizycznej PAN
       ul. Kasprzaka 44/52
       01-224 Warszawa

lub faxem (0-22) 632 52 76 na nazwisko Małgorzata Kowalewska.

Nabywca otrzyma pokwitowanie, firmy zaś mogą otrzymać fakturę VAT, jeśli podały swój NIP i upoważniły do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

powrót do głównej informacji