Ustawy i rozporzadzenia MNiSW
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich"
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach
i jednostkach naukowych
STUDIA DOKTORSKIE