Regulaminy i przepisy - MSD w IChF PAN
dla studiów rozpoczętych po 31 X 2014 r.
Kodeks etyki doktoranta
Warunki i tryb rekrutacji na MSD oraz zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej
Dokumenty składane przed i po rozmowie kwalifikacyjnej
Regulamin MSD
Program MSD
Efekty kształcenia na MSD
Regulamin porządkowy hotelu
Zarządzenie Dyrektora IChF dot. dofinansowania kosztów materiałowych doświadczalnych prac doktorskich
Stypendia doktoranckie
Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów MSD
Regulamin Samorządu Doktorantów
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE