Oświadczenie - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji na MSD:
----"--- doktorant / PhD-student (ichf.edu.pl/RODO_doktorant_zgoda_PL_EN.doc)
----"--- doktorant-stypendysta / PhD-student (scholarship holder)  (ichf.edu.pl/RODO_doktorant-stypendysta_zgoda_PL_EN.doc)
----"--- doktorant / PhD-student  (FNP) (ichf.edu.pl/RODO_doktorant_PhD-student_FNP_zgoda.doc)
Propozycja podjęcia tematu pracy doktorskiej
Oświadczenie o Regulaminie MSD
PhD Student Certificate
Indywidualny program studiow doktoranckich
Wniosek do Komisji RN IChF PAN ds. Kształcenia o zatwierdzenie wykładów w indywidualnym programie MSD
Ocena wystąpienia na seminarium doktoranckim
Sprawozdanie semestralne/roczne
Karta Doktoranta zaliczenia roku
Wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór)
Strona tytułowa rozprawy doktorskiej - co powinna zawierać
Opinia promotora o pracy doktorskiej
Protokół końcowy z przebiegu MSD
Składanie rozprawy doktorskiej w Sekretariacie
Umowa z autorem rozprawy doktorskiej
Wnioski o:
Formularze
do pobrania i wypełnienia
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
stypendium doktoranckie dla I roku
stypendium doktoranckie dla II, III, IV roku
stypendium dla najlepszych studentów
stypendium socjalne
stypendium dla osób niepełnosprawnych
zapomogę
przedłużenie okresu odbywania MSD
wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
wydanie dyplomu
Zalecenia Dyrektora
- W sprawie zgłaszania terminów obron prac doktorskich
- W sprawie przesyłania kart SYNABA do OPI
- W sprawie przyznawania podwyżki stypendium doktoranckiego
- Zarządzenie Dyrektora w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego
- Uchwała RN IChF w sprawie procedury wszczęć przewodów doktorskich
- Decyzja Komisji Rady Naukowej ds. Kształcenia w sprawie lekroratu z języka angielskiego
- Decyzja Dyrektora ws. wypłacania stypendiów z dotacji statutowej studentom, którzy otrzymują stypendia z finduszy grantowych