Oświadczenie - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji na MSD
Propozycja podjęcia tematu pracy doktorskiej
Oświadczenie o Regulaminie MSD
PhD Student Certificate
Indywidualny program studiow doktoranckich
Wniosek do Komisji RN IChF PAN ds. Kształcenia o zatwierdzenie wykładów w indywidualnym programie MSD
Ocena wystąpienia na seminarium doktoranckim
Sprawozdanie semestralne/roczne
Karta Doktoranta zaliczenia roku
Wszczęcie przewodu doktorskiego (wzór)
Strona tytułowa rozprawy doktorskiej - co powinna zawierać
Opinia promotora o pracy doktorskiej
Protokół końcowy z przebiegu MSD
Wnioski o:
Formularze
do pobrania i wypełnienia
MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
stypendium doktoranckie dla I roku
stypendium doktoranckie dla II, III, IV roku
stypendium dla najlepszych studentów
stypendium socjalne
stypendium dla osób niepełnosprawnych
zapomogę
przedłużenie okresu odbywania MSD
wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta
Zalecenia Dyrektora
- W sprawie zgłaszania terminów obron prac doktorskich
- W sprawie przesyłania kart SYNABA do OPI
- W sprawie przyznawania podwyżki stypendium doktoranckiego
- Zarządzenie Dyrektora w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego