O nas
  Ludzie
  Aparatura
  Publikacje
  Badania
 

 Strona główna
 
 
Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni

Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni (MCAP) jest nową strukturą w Instytucie Chemii Fizycznej. Centrum zostało utworzone zarządzeniem Dyrektora Instytutu w dniu 22 grudnia 2011. Do Centrum zostały włączone dwa laboratoria: Specjalistyczne Laboratorium Spektroskopii Elektronowych (utworzone w 1995r.) oraz Specjalistyczne Laboratorium Fizykochemii Materiałów (utworzone w 2004) Do Centrum również został włączony skaningowy mikroskop elektronowy finansowany przez projekt Noblesse (NanOtechnology, Biomaterials and aLternative Energy Source for ERA integration  FP7-REGPOT-CT-2011-285949-NOBLESSE).

Laboratoria MCAP wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę naukową przeznaczoną do badania zarówno morfologii i struktury powierzchni ciał stałych jak i jakościowej i ilościowej charakterystyki składu chemicznego ciał stałych. Prowadzone są badania metodami spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS, ESCA), spektroskopii elektronów Augera (AES), spektroskopii piku elastycznego (EPES), mikroskopii sił atomowych (AFM), skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), dyfrakcji powolnych elektronów (LEED), termoprogramowanej desorpcji (TPD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).

Centrum specjalizuje się w rozwijaniu teoretycznych i doświadczalnych aspektów analizy ilościowej powierzchni ciał stałych. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom teorii transportu elektronów w ciałach stałych do zastosowania w ilościowej analizie widm XPS i AES, jak również zastosowaniu EPES do określenia średniej nieelastycznej drogi swobodnej w wybranych ciałach stałych. Obiektem naszych badań są powierzchnie metali, stopów, półprzewodników, polimerów, nanocząstek metali, wbudowanych w podłoża o właściwościach katalitycznych. Prowadzimy ekspertyzy w zakresie analizy jakościowej i składu chemicznego powierzchni tych materiałów. Wyposażenie naszych aparatur pozwala na wykonanie dodatkowych specjalistycznych analiz jak badania kątowe (ARXPS), skanowanie liniowe w wybranych kierunkach, mapy chemiczne powierzchni oraz profilowanie wgłębne materiałów jonami
Ar+ i C60+. Dysponujemy również aparaturą pozwalającą na preparatykę cienkich warstw metali w warunkach UHV oraz prowadzenie reakcji chemicznych in situ w warunkach wysoko-ciśnieniowych. Wszystkie analizy wykonywane są przez zespół naukowców mających wieloletnie doświadczenie w pracach metodycznych w kraju i ośrodkach zagranicznych.

Kontakt Kierownik laboratorium:
Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński
Tel.: (0 22) 343-3331
Fax: (0 22) 632 52 76
e-mail: jablo@ichf.edu.pl

Dr Janusz W. Sobczak
Tel.: +48 (22) 343-3436
Fax: +48 (22) 632-5276
e-mail: jsobczak@ichf.edu.pl


Adres
Mazowieckie Centrum Analizy Powierzchni
Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii
Instytut Chemii Fizycznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Poland