IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Oferty pracy w Instytucie
Badania naukowe w Grupie Badawczej Warstw Molekularnych, kierowanej przez prof. dr hab. Włodzimierza  Kutnera

Tematyka badań:
Zastosowanie wdrukowania molekularnego do budowy chemo- i bioczujników DNA

Badania będą obejmowały zaprojektowanie i zsyntetyzowanie polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP) tak, aby selektywnie rozpoznawały wybrane sekwencje zasad nukleinowych oligonukleotydów lub pojedynczych nici kwasów peptydonukleinowych (peptide nucleic acids, PNAs).  Luki molekularne w MIPs będą wdrukowane za pomocą łańcuchów merów bis(2,2'-bitienylo)metanu.  Mery te będą zmodyfikowane zasadami kwasów nukleinowych, tworząc w ten sposób monomery funkcyjne, komplementarnie wiążące zasady nukleinowe oligonukleotydów lub pojedynczych nici PNAs.  Wybrane oligonukleotydy lub pojedyncze nici PNAs będą odwracalnie oddziaływały z MIP, co umożliwi ich selektywne oznaczanie.  Molekularne modelowanie metodą B3LYP/3-21G(*) umożliwi wyznaczenie zoptymalizowanej struktury kompleksu monomeru funkcyjnego z oznaczanym oligonukleotydem lub pojedynczą nicią PNA.  Warstwy MIP, jako elementy rozpoznające czujników chemicznych, będą osadzane na przetwornikach chemicznego sygnału detekcji (rezonatorach kwarcowych elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej, elektrodach dyskowych, złoconych płytkach SPR) w postaci cienkich warstw za pomocą elektropolimeryzacji.  Badania powinny doprowadzić do opracowania i zbudowania modeli laboratoryjnych czujników chemicznych do selektywnego oznaczania wybranych oligonukleotydów lub pojedynczych nici PNAs.  Warstwy MIPs chemoczujników będą scharakteryzowane za pomocą różnych technik spektroskopowych, elektrochemicznych i mikroskopowych.  Ponadto wyznaczone zostaną parametry analityczne chemoczujników, takie jak wykrywalność, selektywność, czy liniowy zakres stężeniowy. 

Kandydat powinien:
1. Mieć ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadany nie wcześniej niż przed pięcioma latami. 
2. Wykazywać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie elektrochemii, mikrograwimetrii piezoelektrycznej, polimerów molekularnie wdrukowanych, polimerów przewodzących, biochemii kwasów nukleinowych oraz chemo- i bioczujników. 
3. Wykazywać się dorobkiem naukowym i organizacyjnym udokumentowanym publikacjami w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" o wysokich wartościach "Impact Factor", zgłoszeniami patentowymi i/lub patentami.  Chętnie widziane są monografie naukowe.  Kandydat powinien mieć doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.  Kandydat powinien aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach naukowych i mieć doświadczenie w ich organizowaniu. 

Konkurs na stanowisko adiunkta
ogłoszony 12 XI 2012
Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 XII 2012
Szczególy konkursu
Rozstrzygnięcie