IChF PAN - edukacja, badania, wdrożenia
"Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"
Oferty pracy w Instytucie
Badania naukowe w Grupie Badawczej Warstw Molekularnych, kierowanej przez prof. dr hab. Włodzimierza
Kutnera

Tematyka badań: Przewodzące polimery wdrukowane molekularnie w zastosowaniu do oznaczania wybranych
biomarkerów peptydowych.

Badania będą obejmowały opracowanie i wykonanie czujników chemicznych do selektywnego oznaczania wybranych
biomarkerów di- i tripeptydowych.  Badania będą podzielone na trzy główne, uzupełniające się i kolejno realizowane etapy.
(i) Synteza i charakterystyka nowych elektroaktywnych monomerów funkcyjnych z grupy pochodnych bis(2,2'-bitienylo)
metanu zmodyfikowanych ugrupowaniami receptorowymi oraz synteza i charakterystyka nowych elektroaktywnych
monomerów sieciujących.
(ii) Przygotowanie, modelowanie kwantowo-chemiczne kompleksów analit-(monomer funkcyjny), jak również określenie
właściwości cienkich warstw MIP za pomocą technik mikroskopowych (AFM, SEM), elektrochemicznych (CV, DPV, EIS) i
spektroskopowych (UV-vis, FTIR, XPS).
(iii) Optymalizacja parametrów analitycznych chemosensorów w celu czułego i selektywnego oznaczania biomarkerów. 

Kandydat powinien:
1. Mieć ukończone studia wyższe w zakresie chemii, stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadany nie wcześniej niż
przed pięcioma latami. 
2. Wykazywać się doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w zakresie elektrochemii, mikrograwimetrii
piezoelektrycznej, polimerów molekularnie wdrukowanych, polimerów przewodzących, biochemii peptydów oraz chemo- i
bioczujników. 
3. Wykazywać się dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" o
wysokich wartościach "Impact Factor", zgłoszeniami patentowymi i/lub patentami.  Chętnie widziane są monografie
naukowe.  Kandydat powinien mieć doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.  Kandydat powinien aktywnie
uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach naukowych. 
Konkurs na stanowisko adiunkta
ogłoszony 12 XI 2012
Termin składania dokumentów upływa w dniu 12 XII 2012
Szczególy konkursu
Rozstrzygnięcie