UDZIAŁ POLSKICH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH UNII EUROPEJSKLEJ

 

Chemia nieorganiczna

 

·         COST Action D8 „The Chemistry of Metals In Medicine (1998-2000) (H. Kozłowski)

·         COST Action D20 “ Metal Compounds in the Treatment of Cancer and Viral Diseases (2000-2005) (H. Kozłowski)

·         Centrum Chemii Krzemu, w ramach Programu Phare SCI-TECH II.(B. Marciniec)

 

Chemia organiczna

 

·         Międzynarodowy projekt POPCYCLING-BALTIC realizowany w ramach programu ELOISE (Politechnika Gdańska).

·         Program TEMPUS, JEP-1001 (Politechnika Gdańska), S-JEP 11173-96 (Politechnika Szczecińska), JEP 11086-96 (Uniwersytet Toruński), JEN 04720 PL-95 (Uniwersytet Toruński), CME 2520 DEPES (Uniwersytet Poznański), CME 3089 CHEQUE (Uniwersytet Poznański), JEP 2139-95 (Uniwersytet Łódzki).

·         Program Socrates/Erasmus (Politechnika Śląska).

·         PROJEKT EUROPEJSKI ERB 3510 PL. 926493 - Recycling Technologies of Fibre Reinforced Thermoset Plastics (Politechnika Szczecińska).

·         PROGRAM COST: D1 007, 1992-97 (Uniwersytet Toruński), COST D-2 (IChO PAN), COST D-6 (IChO PAN), COST D-2 (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN), D-4 (Uniwersytet Poznański).

·         Program INCO COFERNICUS (Uniwersytet Toruński).

·         Program COPERNICUS ERB-CIPA-CT 91-3018 (Uniwersytet Toruński), CIPA-CT 93-0129 (CBMiM PAN), ERBIC 15 CT 960731 (CBMiM PAN).

·         Programy finansowane przez EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (Uniwersytet Toruński).

·         PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ PECO ERBCEPDCT 94-0046 (Uniwersytet Poznański). ERBCIPDCT 94-0614 (Uniwersytet Poznański), PECO CIPD-94-0263 – (CBMiM PAN).

·         Europejskie Centrum Doskonałości – projekt DESMOL - (CBMiM od 2001).

·         5 PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ (Human Potential Programme) - (CBMiM, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Toruński, Politechnika Rzeszowska).

·         Program COST D10 (Innovative Methods and Techniques for Chemical Transformations) – (Uniwersytet Jagielloński 1999, 2000)

·         TEMPUS Nr S_JEP 09917-95 (Methods of Measurement and Quality Control in Biotechnology) – (Politechnika Łódzka 1995-1998).

·         Program TEMPUS Nr JEP-9770-95 (University Industry Cooperation in Fermentation Technologies in Poland – (Politechnika Łódzka, 1995-1999).

·         INCO-COPERNICUS IC15 CT98 0903 (Improved Methods for the Production of Polish and Ukrainian Fermented Foods) – (Politechnika Łódzka 1998-2001).

·         Program „POLONIUM” – (Uniwersytet Łódzki, 1998-2000; Uniwersytet Toruński).

·         NATO Collaborative – (Uniwersytet Toruński).

·         GRANT EUROPEJSKI „The Realisation of Sweet Taste Quality” – (Uniwersytet Śląski).

·         COST ActionD8 „The Chemistry of Metals in Medicine” – (Uniwersyetet Wrocławski 1998-2001); Action D20 „Metal Compounds in the Treatment of Cancer and Viral Diseases” (Uniwersytet Wrocławski, 2000-2005).

·         6 PROGRAM RAMOWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ – „New Synthetic Agents Targeting Selected Mechanisms of Cancer Growth and Dissemination) – (Instytut Farmaceutyczny); „Ligand-Receptor Interaction as Tools to Design and Provide New Anxiolytic and Antidepressive Drugs” – (Instytut Farmaceutyczny)

 

Chemia polimerów

 

·         Projekt CIPA CT 94-0141 „Biotransformation of cellulose and ist practical application” w ramach IV Programu Ramowego KOPERNIK, H. Struszczyk, Instytut Włókien Sztucznych.

·         Projekt COST ACTION No 847 „Textile Quality and Biotechnology”, w ramach IV Programu Ramowego KOPERNIK, H. Struszczyk, Instytut Włókien Sztucznych.

·         Projekt COST ACTION No 628 „Life Cycle Assessment of Textile Products”,w ramach IV Programu Ramowego KOPERNIK, H. Struszczyk, Instytut Włókien Sztucznych.

·         Projekt CIPA-CT94-0118 „Badania nad mieszankami poliolefin z polimerami ciekłokrystalicznymi o ulepszonych właściwościach przetwórczych i poprawionych właściwościach mechanicznych”, D. Sęk – Centrum Chemii Polimerów. Projekt Unii Europejskiej KOPERNIK.

·         Projekt CIPA-CT-93-0119 „Badania nad reakcjami chlorocyklofosfazenów z reagentami polifunkcyjnymi jako sposobem otrzymywania makrocyklicznych i polimerycznych pochodnych o znaczeniu praktycznym”, K. Brandt – Centrum Chemii Polimerów.

 

Technologia chemiczna

 

·         Competitive and Sustainable Growth (IChem. Przeróbki Węgla)

·         5 PR III Program Tematyczny GROWTH (ICSO)

·         Eureka EU 1964 FAME (ICSO)

·         5 PR I Program Tematyczny „Quality of Lif” (biopaliwa) (ICSO)

·         Eureka II, Fundusz FMCS II – PAN/NSF, British Council (Centrum Chemii Polimerów PAN) (5 grantów)

·         5 PR: Copernicus 2 (odzysk metanu) (Instytut Chemii i ochrony Środowska WSP Częstochowa)

·         5 PR I PT (doskonalenie procesów koksowniczych) SCI-TECH II (nowe marki sadzy technicznej), INCO-COPERNICUS (zagospodarowanie biomasy) (Zakład Karbochemii PAN)

·         VPR – Competive and Suitanable Growth (biomedyczne tekstylia) (Instytut Barwników i Produktów Organicznych)

·         COST (redukcja emisji przemysłowych), COST (zastosowanie mikrofal w technologiach), JEP (czyste technologie), JEP (ekologiczne technologie polimerowe) (Politechnika Krakowska)

·         4 PR COPERNICUS (Biotransformacja celulozy), COST (jakość produktów tekstylnych), COST (analiza cyklu życia produktów włókienniczych) (Instytut Włókien Chemicznych)

·         FERTILIA ERB (obieg metali środowisku) Uniwersytet Opolski

·         5 PR GRD1 (zastosowanie plazmy do wytwarzania nowych materiałów) INCO COPERNICUS (ulepszanie procesów fermentacji) (Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej)

·         INCREASE (membranowo-biologiczne metody usuwania metali z wody), ERASMUS, SAFEKINEX (ocena zagrożeń wybuchowych w przemyśle), EUREKA (nowe materiały drogowe z odpadów desulfurykacyjnych) (Politechnika Wrocławska)

·         CEFIC PHARE (biały papier), RUCADI BRITEEURAM (procesy katalityczne) COST (nowe układy katalityczne), SMT Standards (zarządzanie jakością), CAPE-21 (wspomaganie komputerowe procesów technologicznych)

·         5 PR Compatitive and Sustainable Growth (lepsza jakość wyrobów gumowych) (Politechnika Łódzka)

·         POLONIUM (nowe wypełniacze polimerowe do uzdatniania wody) (UMCS)

·         PHARE-SCI-TECH (system innowacji regionalnych), NATO – Science for Peace (nowe membrany do separacji węglowodorów, POLONIUM (dostosowanie katalitycznego oczyszczania gazów ze związków azotu i siarki) (UAM Poznań)

·         BRITE-Euram III (doskonalenie ciśnieniowych procesów formowania polimerów), INCO-COPERNICUS (biosensory dla oceny skażenia środowiska), % PR (nowe biosensory do oceny stanu żywności i środowiska) (IChF)

·         COPERNICUS ERBIC (katalityczna aktywacja lekkich parafin przez selektywne utlenianie), COPERNICUS ERBIC (zastosowanie elektroflotacji do oczyszczania wody), NATO Science for Peace (katalityczne transformacje przy produkcji paliw) (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni w Krakowie.

·         INCO COPERNICUS (komora reakcyjna instalacji do usuwania NOx i SO2 z gazów odlotowych bombardowana wiązką elektronów), ICO-COST (usuwanie związków organicznych z gazów odlotowych z przemysłu metalurgicznego bombardowanie elektronów), IAE (dekontaminacja ziół metodą promieniowania) (IChiTJ Warszawa). 

 

Chemia fizyczna

 

COST -17

PECO - 1

COPERNICUS - 17

EUREKA -5

ODRA Projekt IOP - 1

ELOISE–POPCYCLING–Balic - 1

IV FRAMEWORK Programme – 1

PAN–NSF - 1

II Fundusz M. Skłodowskiej Curie PAN/NSF - 7

TEMPUS - 7

NATO Projekt - 1

PHARE SCI–Tech – 1

V FRAMEWORK Programme – 5

Centra Doskonałości (Łódź 2)

High Level Scientific Conferences  (Kraków, Łódź )

 

 

powrót