Komitet Chemii
w kadencji 2003-2006

Adres do korespondencji:

01-224 Warszawa,

ul. Kasprzaka 44,

Instytut Chemii Organicznej PAN,

tel. (022) 632-05-78, fax (022) 632-66-81.

Prezydium:

Członkowie Komitetu:

 

    Komitet Chemii PAN swym zakresem działania obejmuje nauki chemiczne oraz pełni funkcję Narodowego Komitetu Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).

    W roku 2003 w skład Komitetu wchodziło 56 członków, w tym 23 członków rzeczywistych i korespondentów PAN oraz 31 przedstawicieli wybranych przez Rady Wydziałowe/Naukowe mających prawa doktoryzowania z chemii i technologii chemicznej, uzupełnionych o Prezesów Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

   Taki skład upoważnia do pełnienia przez Komitet roli zbiorowego eksperta w zakresie chemii i technologii chemicznej, a głównym celem jego działalno¦ci jest integracja ¶rodowiska naukowo-badawczego i przedstawicieli przemysłu chemicznego wokół wiodących problemów nauki oraz organizacji i finansowania badań.

 

Cel działalności: - integracja środowiska naukowo-badawczego i przedstawicieli przemysłu chemicznego wokół wiodących problemów nauki oraz organizacji i finansowania badañ; - współdziałanie z PTChem, KBN, SIiTPChem i Izbą Przemysłu Chemicznego oraz pełnienie roli eksperta.

Struktura: Komitet nie posiada sekcji i zespołów

Wydawnictwa : Polish Journal of Applied Chemistry (kwartalnik), redaktor naczelny cz/. rzecz. PAN Zbigniew Jedliński, redakcja 41-800 Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, Centrum Chemii Polimerów PAN

 

powrót