FUNKCJE W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH (1990-2000)

 

Achmatowicz O. : IUPAC; Commission on Nomenclature of Organic Chemistry.

Baranowski B. : Deutsche Bunsengesellschaft fur Physikalishe Chemie (członek od 1989); German Chemical Society (honorary member since 1990); International Association for Advancement of High Pressure; Science and Technology AIRAPT (post; president since 1993)

Bielecki S. : członek General Assembly; European Federation of Biotechnology (od 1995); członek Working Party on Applied Biocatalysis (ESAB) (od 1979)

Borkowska Z. : International Society of Electrochemistry (v-prezydent od 1999)

Borowiak M.  : EFCATS Europejska Federacja Klubów Katalizy.

Borowiak M. : EFCATS – Europejska Federacja Klubów Katalizy; Europejska Komisja Gospodarcza ONZ w Genewie – Grupa Ekspertów d/s Przemysłu Chemicznego

Bylicki A. : Commision on Solubility Data IUPAC (national representative since 1987)

Chmielewski A. : Executive Board Member of European Nuclear Society; ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Darowicki K. : European Federation of Corrosion; ; (przedstawiciel Polski)

Deptuła A. : Materials Research Society ; (członek)

Dobkowski J. : European Photochemistry Association (treasurer since 1994; 1998); członek EUROCHEM, przewodniczący sekcji Eurochem - Poland

Dobkowski Z. : Accreditation and Quality Assurance; American Chemical Society Polymer Division

Dobrzycki J. : członek Executive Committee of Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis.

Dybczyński R. : Czlonek The American Society for Testing and Materials

Dydek K. : Interantional Association of University Professors and Lecturers; (członek zarządu)

Florjańczyk Z. : European Polymer Federation, członek od 1997 do 2000.

Frankowicz M. : European Chemistry Exchange Network; (członek komitetu sterującego)

Galina H. : Polymer Network Group IUPAC

Gałęski A. : członek IUPAC Working Party IV. 2.1. „Properties and structure of commercial polymers”.

Grochowalski A. : The International Solid Waste Association

Grzywa E. : członek Chemrawn (komisji do organizacji konferencji światowych z chemii);  Institute of Minerals London; IUPAC - Członek Zarządu I Komitetu Finansowegp

Haber J. : prezydent International Catalysis Committee; Academia European; (członek Polski); European Federation of Catalysis Societies; (skarbnik); 1995-1997; wiceprzewodniczący; 1997; International Association of Catalysis; (członek Rady), IUPAC - Komisja : Colloid and Sulface Chemistry, including Catalysis,

Hancyk B. : Komitet Ekspertów ONZ d/s przewozów materiałów niebezpiecznych Komisja Europejska Ekspertów RID i ARD

Herbich J. : European Photochemistry Association (national representative since 1984)

Hodorowicz S. : Międzynarodowa Unia Wzrostu Kryształów; (członek zarządu); Europejska Federacja Towarzystw Chemicznych; (przedstawiciel Polski)

Hulanicki A. : prezydent Komisji Chemii Analitycznej IUPAC

Jabłoński A. : International Union of Vacuum Science; Technology and Applications; Division of section „Applied Surface Analysis" (member of Committee and national representative since 1992); Surface Analysis Society of Japan (member of Advisory Committee since 1995); Surface Science Spectra (Associated Editor since 1995)

Jedliński Z. : członek rzeczywisty Macromolecular Diviaion IUPAC, ONZ – UNIDO – ekspert międzynarodowy

Juchniewicz R. : International Corrosion Counsil; (przedstawiciel Polski); UNIDO; Wiedeń (ekspert ONZ w dziedzinie walki z korozją); European Federation of Corrosion;

Kałuska I. : ekspert w Komitecie Technicznym ISO/TC „Sterilization of Health Care Products”

Karpiński Z. : Council of the International Association of Catalysis Societes (national representative since 1996); -International Association of Catalysis; (Przedstawiciel narodowy w Radzie)

Karpiuk J. : European Photochemistry Association (skarbnik)

Katrusiak  A. : Członek Komitetu Wysokich Ciśnień przy Międzyna­rodowej Unii Krystalograficznej.

Kawalec-Pietrenko B. : członek Executive Board of the European Federation of Chemical Engineering

Kielski A. : Europejskie Towarzystwo Ceramiczne – członek biura

Kolasa A. : European Chemistry Thematic Network (członek grupy roboczej)

Kołaczkowski A. : OECD – Group of Experts on Explosion Risk

Kołos W. : członek zarządu International Association of Theoretical Chemical Physics

Konował A. : Członek Komitetu Narodowego IUPAC.

Kowalak S. : International Zeolite Association

Kowalczuk M. : ONZ – UNIDO, ekspert

Kozłowski H : Honorowy członek Asian Chemical Societ;  Fellow Royal Society of Chemsitry (CChem FRSC) (1999)

Kroczyński J. : European Society for New Methods in Agricultural Research (ESNA)

Kroh J. : International Association of Radiation Research; Royal Society of Edinburgh ; (członek honorowy)

Kryszewski M. : członek European Scientific Association for Material  ESAFORM; członek IUPAC, IUPAC - Komisja: Nomenclature of Polymers

Kubisa P. : członek Section of Polymer of the European Physical Society; członek tytularny Komisji Nomenklatury Wydziału Polimerów IUPAC.

Kulesza P. : Electrochemical Society (członek Zarządu)

Kutner W. : Commission on Electroanalytical Chemistry V.5 of the Division of Electroanalytical Chemistry IUPAC (secretary since 1998; 1999 and association member since 2002)

Kutner W. : IUPAC - Komisja: Electroanalytical Chemistry, (sekretarz)

Latos-Grażyński L. : członek American Chemical Society

Legocki A.B. : Przewodniczący Advisory Board Friendly Agriculture in Central and Eastern Europe (FACE) Network; ko-dyrektor Polskiej Sieci Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN; koordynator naukowy Polsko-Francuskiego Centrum Biotechnologii Roślin

Lewiński K. : European Crystallographic Association (członek)

Lipkowski J. : American Crystallographic Association (member since 1998); American Chemical Society (member since 1999); European Crystallographic Association (member since 1999); British Crystallographic Association (member since 1999)

Lubiewa-Wieleżyński W. : CEFIC – Europejska Federacja; Krajowych Izb Przemysłu Chemicznego

Łada W. : Materials Research Society ; - (członek)

Marciniak B. : Członek European Photochemistry Association Standing Committee.

Marciniec  B.  : Przewodniczący Komitetu Narodowego IUPAC; członek American Chemical Society

Mączyński A. : Commision on Solubility Data IUPAC (member of subcommittee on Liquid Solubility since 1994)

Mączyński A. : IUPAC - Komisja: Solubility Data, (członek komitetu),

Mąkosza M. : Członek Komitetu ESOC; Członek Komitetu Narodowego IUPAC.

Michalski J. : członek Komitetu PUGWASH.

Migdał W. : International Consulting Group on Food Irradiation

Mikołajczyk M. : członek Komisji Chemii Organicznej IUPAC, członek - założyciel Międzynarodowej Rady Chemii Heteroorganicznej ICMGC członek IUPAC Committee on Chemical Weapons Destruction Technologies; Członek Komisji Nomenklatury Chemii Organicznej IUPAC (do 1996); Członek Rady Dyrektorów Intenational Council on Main Group Elements Chemistry (do 2000); Prezydent-elekt International Council on Main Group Elements Chemistry.

Milczarek A. : Committee of Competent Authorithies

Mrowec S. : International Corrosion Counsil; (przedstawiciel Polski)

Mrowiec H. : Gesellschaft Deutscher Chemiker

Namieśnik S. J. : IUPAC - Komisja:  Separation methods in Analitical Chemistry (członek)

Narębska A. : European Society of Membrane Science and Technology; (członek Education Committee)

Oleksyn B. : British Crystallographic Association; European Crystallographic Association (członek)

Paczewski A. : Versailes Project on Advanced Materials and Standards; (członek zespołu doradczego)

Paliga Z. J.: ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej   

Paluch M. : European Colloid and Interface Society (członek)

Pasynkiewicz S. : Członek Rady Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych (1999-2000); przew. Oddziału Chemii Metaloorganicznej Europejskich Towarzystw Chemicznych.

Penczek S. : członek tytularny Wydziału Polimerów IUPAC; IUPAC Komisja Nomenklatury Wydziału Polimerów CBMiM PAN; European Polymer Federation, przewodniczący 1996-1998

Pielaszek J. : European Synchrotron Society (member)

Pielichowski J. : Międzynarodowy Zespół Ekspertów NAFEN; Profesional NGO Training & Consultanting Skill Development, New Delhi, India.

Pietrusiewicz K. M. : członek International Council on Main Group Chemistry.

Pietrzykowski A. : Członek Rady Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych; sekretarz Oddziału Chemii Metaloorganicznej Europejskich Towarzystw Chemicznych

Piórkowska-Gałęska E : IUPAC - Working Party of Polymerisation Processes and Polymers in Dispersed Systems

Polaczek J. : DGMK – Niemieckie Towarzystwo Ropy, Gazu i Węgla

Randzio S. : European Society for Thermal Analysis; Calorimetry; Thermodynamics and Chemical Reactivity EUROSTAR; (członek zarzadu); Association Francaise de Calorimetrie et d'Analyse Thermique,  IUPAC - Komisja : Thermodynamics, (członek)

Ratajczak H. : członek Europejskiej Akademii Nauki; Sztuki i Literatury.

Rozwadowski M. : International Zeolite Association

Samotus A. : European Photochemistry Association; (członek); IUPAC; (członek)

Schmidt-Szałowski K. : IOE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ozonowe)

Sepioł J. J. : członek Gouverning/Advisory Board International COPERNICUS Network.

Sikorski Z.E. : Federation of European Chemical Societties; ; (członek)

Skrzecz A. : Commision on Solubility Data IUPAC (titular member and chairman of subcommittee on Liquid Solubility since 1998)

Słomkowski S. : sekretarz generalny Europejskiej Federacji Polimerów; członek International Polymer Colloids Group; członek IUPAC Working Party of Polymerization Processes and Polymers in Dispersed Systems; członek Komitetu Nomenklatury Wydziału Polimerów IUPAC.

Stadnicka K. : British Crystallographic Association; European Crystallographic Association (członek)

Stec W. J. : Członek Rady Gubernatorów Międzynarodowego Cent­rum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB-Trieste/New Delhi); v-ce Przewodniczący Rady Gubernatorów ICGEB (od 2000).

Stoch L. : member of Council International Commision on Glass; member of Council European Society of Glass Science and Technology

Stochel G. : European High Pressure Research Group  (członek); Society of Biological Inorganic Chemistry (członek); Inorganic Reactions Mechanism Group (Royal Chemical Society) (członek)

Stręk W. : European Rare Earth Society; (członek Steering Committee); 1994-1995

Struszczyk H. : członek Zarządu i V-ce Prezydent European Chitin Society (francja); członek Rady Nadzorczej (Kuratorium) Thuringisches Institut fur Textil- und Kunstoff- Forschung e. v., Rudolstadt (Niemcy); członek American Chemical Society (USA); członek American Chitin Society (USA); członek International Commission of the Natural Healthily Product, Atlanta (USA); członek The Textile Institute Manchester (Wielka Brytania); członek Management Committee, COST Action No 847, Bruksela (Belgia);  COST Action No 628, Bruksela (Belgia).

Struszczyk H. : v-ce prezydent European Chitin Society; członek American Chitin Society

Suwińska K. : European Crystallographic Association (member since 2000)

Szymański A. : członek zarządu International Mineralogical Association; członek Honorowy Rosyjskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Śliwiok J. : Deutsche Gesellschafft fur Fettwissenschaft

Ślusarski L. : European Access Natwork; (członek Executive Comitee)

Urbański P. : ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej   

Waluk J. : European Photochemistry Association (president since 1999)

Wasiak A. : Board of Director, European Scientific Association for Material Forming

Witek S. : OPCW Komitet d/s Zakazu Broni Chemicznej

Wojewódka A. : Akademia Inżynieryjna Nauk Ukrainy

Wolska E : członek International Centre for Diffraction Data

Wójcik A. : Niemieckie Towarzystwo Radiacyjne ; (członek )

Ziabicki A. : International Committee on Rheology, do 1997 r.

Zielenicka M. : Oil and Colour Chemists

Zielenkiewicz W. : Association Francaise de Calorimetrie et d'Analyse Thermiqu; -Royal Society of Edinburgh ; (członek);

Zieliński S. : International Council of Associations for Science Seducion

Zimek Z. : ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej   

Ziółkowski J.J. : członek IUPAC, członek European Photochemistry Association

 

 

 

 

 

 

powrót