Regulamin zakupów materiałów i usług o wartości poniżej 14000 €
obowiązujący do 15 IV 2014 r.

Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 IX 2011
Zarządzenie Dyrektora z dnia 25 VI 2012
informacje szczegółowe

Wprowadzone regulacje są wymuszone przez ustawę o finansach publicznych i zabezpieczają Instytut przed zwracaniem nieprawidłowo wydanych środkow. Jednocześnie z wprowadzeniem nowego regulaminu stworzone zostało stanowisko Specjalisty ds. Zakupów (p. Maciej Dutkiewicz pok. 26). Specjalista ds. Zakupów będzie ułatwiał załatwianie formalności związanych z zakupami poniżej kwoty 14000 €.

Formularze

uwaga:
  • Gdy cena jednostkowa netto materiału lub usługi jest niższa od kwoty 50 zł do Zapotrzebowania nie dołącza się ofert.
  • Gdy zakup jest dokonywany w ramach podpisanych wcześniej przez Instytut umów na dostawę określonych towarów lub usług, składanie przez pracownika Zapotrzebowania nie jest wymagane.