Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw.
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

W gestii dr. hab. Jacka Gregorowicza - z-cy dyrektora Instytutu pozostaje:

  • współpraca z Pionem Głównego Księgowego
  • prowadzenie prac dotyczących zatrudnienia i płac Pionu Naukowego
  • nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej Instytutu
  • sprawy związane z inwestycjami aparaturowymi Instytutu
  • nadzór nad pracą i rozwojem Specjalistycznych Laboratoriów Fizykochemicznych w Instytucie
  • redagowanie materiałów publikowanych przez Instytut oraz materiałów kierowanych do wydawnictw Polskiej Akademii Nauk
  • współdziałanie Instytutu z wyższymi uczelniami i towarzystwami naukowymi
  • sprawowanie opieki nad pracą biblioteki;
  • inne sprawy zlecone przez dyrektora Instytutu
Dyżury w dyrekcji Instytutu: codziennie w godz. 10:00-11:00, tel. 3172

E-mail: jgregorowicz@ichf.edu.pl