Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna

Prace magisterskie
wykonane w laboratoriach Instytutu Chemii Fizycznej PAN


Marta Smal

"Badanie kserożeli otrzymanych na bazie żeli tworzonych przez monocukry z rozpuszczalnikami organicznymi"

Praca wykonana w 2009 r. pod kierunkiem naukowym dr. Romana Luboradzkiego

Istnieje wiele prac, w których autorzy milcząco zakładają, że żel i otrzymany z niego kserożel (czyli żel po wysuszeniu - usunięciu rozpuszczalnika) mają taką sama strukturę, którą można oglądać przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. Zdjęcia z takiego mikroskopu są rzeczywiście bardzo efektowne, ale czy prawdziwe...? Jednym słowem, czy czasami nie popełniamy błędu zakładając, że znamy strukturę żelu tylko w oparciu o analizę zdjęć kserożeli? Na to pytanie odpowiada właśnie praca Pani Marty Smal.


Katarzyna Szczepaniak

"Synteza donorowo-akceptorowych, bismakrocyklicznych kompleksów metali przejściowych"

Praca wykonana w 2009 r. pod kierunkiem naukowym prof. Bohdana Korybut-Daszkiewicza.

Celem pracy była synteza modelowych kompleksów bismakrocyklicznych zbudowanych z jednostek kationowych i neutralnych, zawierających takie same lub rożne jony metali przejściowych (miedzi(II) i niklu(II)). Na drodze wieloetapowej syntezy otrzymano wszystkie cztery możliwe uklady bismakrocykliczne. Struktury otrzymanych związków potwierdzono na podstawie badań analitycznych i spektroskopowych, a ich struktury krystaliczne ustalono na podstawie badań rentgenograficznych. Przeprowadzone badania elektrochemiczne oraz rentgenograficzne potwierdziły występowanie oddziaływań donorowo-akceptorowych pomiędzy jednostkami kationowymi i neutralnymi w tych związkach.


Beata Zasońska

"Rozpylanie cieczy metodą ogniskowania elektro-hydrodynamicznego"

Praca wykonana pod kierunkiem naukowym doc. dr. hab. Piotra Garsteckiego

Praca magisterska została w części zrealizowana w ramach projektu "Droplet microfluidics: fundamentals and applications" finansowanego ze środków programu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Praca polegała na badaniu wpływu fizykochemicznych parametrów przepływu oraz właściwości płynów na dynamikę rozpylanej cieczy w układzie ogniskowania przepływu oraz w układzie ogniskowania elektro-hydrodynamicznego. Wyniki zostały wykorzystane przy projektowaniu procesu mikronizacji substancji farmaceutycznych.


Natalia Ziębacz

"Separacja faz w układzie polimer/ciekły kryształ"

Praca wykonana w 2007 r. pod kierunkiem naukowym prof. Roberta Hołysta.

Celem pracy było wyznaczenie diagramu fazowego dla układu polimer/ciekły kryształ oraz zbadanie procesu separacji faz w tym układzie. Kinetyka wzrostu domen była zarówno badana we wczesnym jak i w późnym etapie separacji faz. Metodami badawczymi służącymi do wyznaczenia współczynników wzrostu było statyczne rozpraszanie światła (SLS) oraz obserwacje za pomocą mikroskopu optycznego (OM).
Celem pracy było także zbadanie wpływu zewnętrznego pola elektrycznego na proces separacji faz. Badania te były kontynuowane po zakończeniu pracy magisterskiej, a na ich podstawie powstała publikacja (N. Ziębacz et al., ChemPhysChem 2009, 10, 2620).


Tomasz Kalwarczyk

"Kinetyka i dynamika separacji faz oraz mieszania w wodnych roztworach niejonowego surfaktantu C12E5"

Promotor: Prof. dr hab. Robert Hołyst

W ramach pracy magisterskiej przeprowadzono badania kinetyki separacji faz oraz mieszania w układzie niejonowego surfaktantu C12E5. Przeprowadzono badania szybkości wzrostu oraz zanikania kropel fazy mniejszościowej w matrycy fazy większościowej. Eksperymenty zostały wzbogacone o symulacje komputerowe potwierdzające wyniki eksperymentalne. Z wyników pracy magisterskiej sporządzone zostały dwie publikacje naukowe w cenionych pismach zagranicznych. Prace dostępne są pod adresem: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la704003q oraz http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp074087n


Patrycja Nitoń

"Warstwy Langmuira ferroelektrycznych ciekłych kryształów"

Praca wykonana w 2007 r. pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Hołysta.

W pracy zbadane zostało zachowanie czterech różnych ferroelektrycznych ciekłych kryształów tworzących monowarstwy na granicy faz woda - powietrze. Dla wszystkich analizowanych sustancji, przy użyciu techniki Langmuira, zarejestrowano izotermy ciśnienie powierzchniowe/powierzchnia na cząsteczkę (p-A) oraz krzywe potencjał powierzchniowy/powierzchnia na cząsteczkę (DV - A). Zaobserwowane fazy i odpowiednie przejścia fazowe zostały udokumentowane zdjęciami wykonanymi za pomocą mikroskopu pod kątem Brewstera.

Dla dwóch z badanych związków zaobserwowano zdolność do tworzenia dwuwymiarowej chiralnej fazy smektycznej C*. Najważniejszym i najciekawszym wynikiem pracy jest obserwacja rotującej fazy SmC* i stwierdzenie zdolności ferroelektrycznych ciekłych kryształów do samorzutnego porządkowania się o dalekim zasięgu. Zaobserwowana rotacja dotyczy bardzo interesujących zagadnień nanotechnologii i tzw. silników molekularnych.


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk