Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Szkoła Nauk Ścisłych

Katedra Chemii

DOKTORAT
MAGISTERIUM
LICENCJAT
UKSW?
 
strona główna

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat
wykonane w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Monika Pyzalska

"Research on two-component gels built with glucofuranose derivatives and organic solvents" ("Otrzymywanie i badanie żeli dwuskładnikowych tworzonych przez pochodne cukrowe z rozpuszczalnikami organicznymi"), 2008.

Praca napisana pod kierunkiem naukowym dr. Romana Luboradzkiego.

Wyniki uzyskane w pracy były już prezentowane na kilku międzynarodowych konferencjach:

  • Macro and Supramolecular Architectures and Materials, Duesseldorf, Niemcy, 7-11 IX 2008
  • International Symposium - Supramolecular and NanoChemistry: Toward Applications Charków, Ukraina 25-29 VIII 2008
  • 12th International Seminar on Inclusion Compounds Stellenbosch, Republika Południowej Afryki 4-10 IV 2009
  • 25 th European Crystallographic Meeting Istambuł, Turcja 16-21 IV 2009

Marta Siek

"Metody rozpoznawania mikroorganizmów z zastosowaniem układów mikroprzepływowych na przykładzie psychrofilnych bakterii z rodzaju Arthrobacter"

Praca napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Piotra Garsteckiego.

Opracowana metoda miała zostać wykorzystana w praktyce do badania szczepów bakterii na Spitsbergenie.


Ewa Winek

"Otrzymywanie i właściwości zmodyfikowanych powierzchniowo nanoprętów złota"

Praca wykonana pod kierunkiem naukowym dr. Krzysztofa Noworyty, obroniona w 2008 r.

W swojej pracy licencjackiej Pani Ewa Winek podjęła próbę syntezy nanocząstek złota w formie prętów o wymiarach nanometrycznych a następnie zmodyfikowania ich powierzchni za pomocą specyficznej adsorpcji tioli z różnymi grupami funkcyjnymi.

Nanocząstki złota charakteryzują się szeregiem właściwości fizykochemicznych (optycznych i elektrycznych), które niekiedy znacznie odróżniają je od materiału objętościowego. Ponadto właściwości te silnie zależą od kształtu i rozmiarów nanocząstek, co pozwala na ich stosunkowo łatwą modyfikację w szerokim zakresie i ich dostosowanie do konkretnych zastosowań. Planowane jest wykorzystanie wyników prac p. Winek nad syntezą i modyfikacją powierzchni nanoprętów złota do otrzymywania ich wysoce uporządkowanych cienkich warstw, które z kolei znaleźć mogą zastosowanie w konstrukcji chemoczujników.


Małgorzata Dąbrowska

"Próba modyfikacji organożeli za pośrednictwem wymiany rozpuszczalnika"

Praca napisana pod kierunkiem dr. Romana Luboradzkiego (2009)

Praca dotyczy wymiany rozpuszczalnika organicznego w żelu fizycznym. Podstawą pracy jest modyfikowanie już zrobionych żeli w celu uzyskania informacji na temat możliwości przeprowadzenia takiej wymiany i jej ewentualnych skutków. W pierwszym etapie badano, czy rozpuszczalnik się wymienia, a jeśli tak, to jak szybko zachodzi taka wymiana. Kolejne pytania jakie sobie zadaję, to do jakich zmian w żelu prowadzi taka modyfikacja? Jaki ma to wpływ na trwałość żeli? W końcu, czy wymieniając rozpuszczalnik będę mogła uzyskać żele o nowych ciekawych właściwościach np. bardzo trwałe albo elastyczne?


Aleksandra Michałowicz

"Wolnożelujące układy cukier - rozpuszczalnik organiczny"

Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem dr Romana Luboradzkiego

Podstawowym celem mojej pracy było znalezienie wolnożelujących układów cukier - rozpuszczalnik organiczny. Badania zostały przeprowadzone na trzech cukrach z klasy LMOG z czterema rozpuszczalnikami. W początkowym etapie przygotowano roztwór szybko żelujący. Następnie stopniowo go rozcieńczano badając czas tworzenia się nowego żelu. Doświadczenie wymagało określenia zależności czasu żelowania do temperatury i zależności czasu żelowania względem stężenia. Po znalezieniu wolnożelujących układów przeprowadzono pomiary SEM w celu określenia przydatności tej techniki przy ocenie postępów procesu żelowania. Układy wolnożelujące mogą być użyte do badania procesu żelowania, a konkretnie poszczególnych etapów tego procesu. Jeśli żelowanie przebiega wolno możemy pobierać próbki 'w trakcie' żelowania i obserwować jak zmienia się układ przechodząc od roztworu do żelu. Jest to tym istotniejsze, że badań takich jest stosunkowo niewiele, a kinetyka żelowania jest chyba najsłabiej poznanym fragmentem chemii i fizyki żeli.


Tomasz Kalwarczyk

"Separacja faz w układzie trójskładnikowym surfaktantu, C12E5, polimeru PEG i wody"

Promotor: Prof. dr hab. Robert Hołyst

W ramach pracy licencjackiej prowadzone były badania separacji faz w układzie środek powierzchniowo czynny, polimer, woda. Surfaktant C12E5 jest niejonowy środkiem powierzchniowo czynnym. W środowisku wodnym zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy faz woda powietrze. Poli(glikol etylenowy) (PEG) jest rozpuszczalnym w wodzie polimerem. W pracy licencjackiej umieszczone zostały wyniki dotyczące zależności temperatury separacji faz od stężenia polimeru. Wzrost stężenia polimeru skutkuje obniżeniem temperatury rozdziału faz.


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ
Polskiej Akademii Nauk