Dyrektor
Prof. dr hab. Marcin Opałło
tel. 22 343-3108, 22 343-3109
Z-cy dyr. d/s naukowych
Dr hab. Adam Kubas, prof. nadzw.
Dr hab. Jacek Gregorowicz, prof. nadzw.
tel. 22 343-3109
Z-ca dyr. ds. ogólnych
Mgr Tadeusz Pacholik
tel. 22 343-3108
Sekretariat
tel. 22 343-3108, 343-3109
Dyrektor ZD Chemipan
Dr Jarosław Frydel
tel. 22 343-3385
Zakład I
Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
tel. 22 343-3283
Zakład III
Prof. dr hab. Robert Hołyst
tel. 22 343-3123
Zakład V
Dr hab. Zbigniew Kaszkur
tel. 22 343-3356
Zakład VII
Prof. dr hab. Marcin Opałło
tel. 22 343-3375
Zakład VIII
Prof. dr hab. Jerzy Górecki
tel. 22 343-3420
Zakład IX
Prof. dr hab. Jacek Waluk
tel. 22 343-3332
Dyrekcja Kierownicy Zakładów
dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem - prof. dr hab. Robert Hołyst
organizacyjnych, związanych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego do realizacji bieżących i przyszłych planów badawczych w IChF PAN - prof. dr hab. Aleksander Jabłoński
współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - prof. dr hab. Jerzy Herbich
upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki - dr Roman Luboradzki
finansowania badań i rozwoju - mgr Agnieszka Tadrzak
projektu ERASMUS+ - Aleksandra Kapuścińska-Bernatek
własności intelektualnej - Piotr Cwalina.
Pełnomocnicy Dyrektora do spraw:
Podział kompetencji Dyrektorów i dyżury w dyrekcji
Skład Komisji Dyscyplinarnej orzekającej w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji

prof. dr hab. Jerzy Górecki (przewodniczący)
prof. dr hab. Robert Kołos
prof. dr hab. Andrzej Poniewierski
prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Komisja Dyscyplinarna