Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN)

Projekt nr: POIB.02.03.02-00-043/10
Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Biblioteka Instytutu Chemii Fizycznej PAN, tworzy wspólnie z 16 Konsorcjantami, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.
Okres realizacji 01.01.2011-31.03.2014.
Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2.

Projekt obejmuje utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego zawierającego zdigitalizowane publikacje naukowe, dokumentację badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych tworzących RCIN
W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja ponad 25 tysięcy pozycji. Realizacja Projektu będzie początkiem pracy czekającej Instytuty, które zamierzają pokazać Światu swój dorobek naukowy (większość Instytutów tworzących Konsorcjum należy do I kategorii w rankingu instytutów naukowych MNiSZW).
Zakres tematyczny bazy rozciąga się na dziedziny od nauk humanistycznych do ścisłych. Informacja o publikacjach elektronicznych, dzięki zamieszczonym linkom w opisach katalogowych, dotrze do szerokiego grona użytkowników światowej infostrady za pośrednictwem Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), a pośrednio - ogólnoświatowego katalogu bibliotek WORDCAT. Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra.
Publikacje wytypowane do digitalizacji powstawały w językach : polskim i obcych co poszerza krąg odbiorców o użytkowników sieci tematycznej Europeana (europejskiego dziedzictwa kulturowego). Tym samym baza ma charakter ogólnopolski pod względem zakresu zbiorów i ogólnoświatowy pod względem zasięgu użytkowników. .

Cele projektu

 • usprawnienie i modernizacja infrastruktury informatycznej i technicznej bibliotek
 • zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe treści publikacji naukowych wydawanych przez członków Konsorcjum (monografii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów (prace doktorskie), co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności
 • zniwelowanie różnicy w rozwoju pomiędzy bibliotekami polskimi a zagranicznymi, które wyprzedzają nas w aplikowaniu narzędzi i struktur informatyczno-technicznych (poprzez budowę zaplecza do udostępniania, przechowywania i archiwizowania zdygitalizowanych zbiorów)
 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby dotychczas niedostępne dla szerokiego grona naukowego (ułatwienie dostępu do zbiorów niezależnie od miejsca i czasu)
 • ochrona zbiorów poprzez ograniczenie kontaktu użytkownika z oryginałami
 • utworzenie cyfrowej kopii dokumentu (stworzenie nowej postaci obiektu i jego archiwizacja
 • integracja środowiska poprzez działania w celu utworzenia wspólnej bazy (cel, szkolenia, szerokie konsultacje)
 • otwartość bibliotek na potrzeby społeczeństwa, zwłaszcza związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego (zmiany organizacyjne związane z nowym wyzwaniem)
 • interaktywne oddziaływania bibliotekarz - użytkownik w celu optymalizacji i unifikacji struktury bazy (ulepszanie kluczy wyszukiwawczych, określanie nowych potrzeb, generowanie nowych kategorii użytkowników)
 • powstanie nowego interfejsu - współpraca bibliotekarzy w opracowaniu nowych standardów meta danych dla opisu publikacji cyfrowej

Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione w Internecie na platformie Repozytorium utworzonego za pomocą systemu dLibra, który jest standardem używanym w Polsce. Rezultaty Projektu będą służyć: sektorowi naukowemu (placówki badawczo-rozwojowe, instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydziały wyższych uczelni), sektorowi przemysłowemu (instytuty branżowe), ekonomicznemu, instytucjom kultury oraz wszystkim użytkownikom pragnącym poszerzyć swoja wiedzę. Informacje uzyskane w ramach stworzonej bazy mogą przełożyć się na konkretne zastosowania np.: w chemii, rolnictwie, leśnictwie, medycynie, biologii, elektronice, zoologii i innych dyscyplinach. Dane zawarte w bazie stanowić będą wysoko-fachową i merytorycznie ważną informację, opracowaną przez naukowców, specjalistów w instytutach naukowych w większości Polskiej Akademii Nauk.

W ramach Projektu ICHF PAN zamierza zdygitalizować ok. 350 pozycji (prace doktorskie, sprawozdania Rady Naukowej, roczniki "Polish Journal of Chemistry".
Rezultaty Projektu będą służyć: sektorowi naukowemu (placówki badawczo-rozwojowe, instytuty PAN, wydziały wyższych uczelni), sektorowi przemysłowemu (instytuty branżowe), ekonomicznemu, instytucjom kultury oraz wszystkim użytkownikom pragnącym poszerzyć swoja wiedzę. Informacje uzyskane w ramach stworzonej bazy mogą przełożyć się na konkretne zastosowania np.: w chemii, rolnictwie, leśnictwie, medycynie, biologii, elektronice, zoologii i innych dyscyplinach. Dane zawarte w bazie stanowić będą wysoko-fachową i merytorycznie ważną informację, opracowaną przez naukowców, specjalistów w instytutach naukowych w większości Polskiej Akademii Nauk.
W ramach Projektu ICHF PAN zamierza zdygitalizować ok. 350 pozycji (prac doktorskich, sprawozdań Rady Naukowej, roczniki czasopisma Polish Journal of Chemistry. Prace doktorskie i habilitacyjne realizowane przez Instytuty mają charakter naukowy i prowadzą do powstania nowatorskich na skalę światową technologii i odkryć oraz przyczyniają się do zwiększania siły gospodarki krajowej na arenie międzynarodowej. Tym samym mogą przyczynić się do:

 • wzrostu konkurencyjności polskiej nauki,
 • zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym kraju,
 • zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,
 • rozwoju gospodarczego kraju,

W projekcie RCIN uczestniczą:

Powrót do Strony Głównej