KOMUNIKATY - AKTUALNOŚCI - ZAWIADOMIENIA

z dnia 9.09.2013

Szanowni Państwo, prosimy o przestrzeganie następujących zasad przy korzystaniu z dostępu do baz elektronicznych :

 • wykorzystywanie dokumentów elektronicznych wyłącznie do celów naukowo- edukacyjnych
 • zakaz systematycznego reprodukowania, gromadzenia na własnych nośnikach, redystrybucji lub odsprzedaży dokumentów udostępnianych elektronicznie poprzez stanowiska komputerowe
 • zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w udostępnianych dokumentach elektronicznych i oprogramowaniu,
 • zakaz stosowania urządzeń do masowego, automatycznego przeszukiwania baz elektronicznych
 • zakaz ściągania plików całych woluminów, numerów
 • .
You are kindly requested to follow the rules in using databases :
 • the use of electronic documents only for scientific and training purposes
 • ban on regular reproduction, saving on own carriers, redistribution or resale of documents accessible in an electronic form on the IPCH/IOCH computers
 • ban on introducing any changes or modifications to the provided electronic documents and software
 • ban on using automatic programmes, machines for searching electronic databases
 • ban on downloading whole volumes, numbers

z dnia 27.11.2009 - lgitymacje biblioteczne

Identyfikatory uprawniające do wejścia na teren ICHF/ICHO stały się jednocześnie legitymacjami bibliotecznymi. W związku z powyższym  numery i hasła z poprzednich legitymacji będą nieaktualne. Legitymacje uprawniają do logowania się do modułu czytelnika umożliwiając wgląd do swojego konta (stan wypożyczeń) oraz zdalne zamawianie książek (i częściowo czasopism ).
Moduł czytelnika dostępny jest pod adresem :
http://http://katalog.pan.pl/webpac-bin/217bichfizPL/wgbroker.exe?new+-access+top


  Przy logowaniu się na konto czytelnika należy wpisać:
 • Nr karty: = numer idntyfikatora (6 cyfr)
 • Hasło : 3 pierwsze litery nazwiska (bez polskich znaków) i 3 ostatnie cyfry z numeru identyfikatora


z dnia 11.03.2009

Dostęp do aktów prawnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski i in.) na nowej platformie wyszukiwawczej LexPolonica
Niezbędne do zalogowania się hasła znajdują się w czytelni
Nowa platforma oferuje szerszy i bardziej przyjazny dostęp. Oprócz przeszukiwania aktów prawnych,
istnieje możliwość obliczania wszelkiego rodzaju podatków, sprawdzania wskaźników,
wyszukiwania adresów instytucji państwowych itp.


z dnia 23.01.2009

Od tego roku mamy możliwość korzystania z bazy Chemical Abstracts na nowej platformie
SciFinder, posiadającej dużo więcej opcjii niż dotychczasowa wersja, m.in.:
- przeszukiwanie wielu roczników bazy (od 1907 roku) jednocześnie
- możliwość przeszukiwania po wzorach strukturalnych, wzorach sumarycznych i reakcjach chemicznych
- dostęp do pełnych tekstów wyszukanych artykułów (oczywiście czasopism prenumerowanych przez Instytut) - opcja w trakcie uruchamiania

Warunkiem dostępu jest rejestracja uzytkownika.
Po zarejestrowaniu, przy każdorazowym dostępie wymagane jest logowanie.
Z bazy jednocześnie może korzystać 6 użytkowników.

Wejście do Bazy
(dla użytkowników już zarejestrowanych)


Rejestracja
( dla użytkowników, którzy nie posiadają jeszcze username i hasła)


 • przy rejestracji wymagany jest instytutowy adres e-mail (o domenie "ichf.edu.pl" lub "icho.edu.pl")
 • użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
  - nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5-15 znaków (będących literami lub kombinacją liter, cyfr i znaków specjalnych
  - hasło powinno mieć od 7-15 znaków i zawierać elementy z co najmniej trzech następujących grup:
   litery
   kombinacja dużych i małych liter
   cyfry
   znaki niealfanumeryczne np. @, %, # itp.
 • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci Instytutu, na którym został rozpoczęty
 • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail, będzie można korzystać z bazy ze wszystkich komputerów Instytutu.

Licencja - fragmenty
 • - Baza może być udostępniona jedynie upoważnionym Użytkownikom - pracownikom i studentom, posiadającym dostęp do komputerów z domeny Instytutu.


 • - Upoważnieni użytkownicy mają prawo uzywać SciFindera wyłącznie dla celów własnych badań i poszukiwań naukowych.


 • - Upoważnieni użytkownicy mają prawo zachować nie więcej niż 5000 rekordów, które mogą wykorzystywać do celów własnej pracy naukowej i dydaktycznej i udostępniać innym upoważnionym Użytkownikom w ramach zajęć dydaktycznych i naukowych. Zachowane rekordy należy usunąć, gdy nie będą już więcej potrzebne.


 • - Przeszukiwanie bazy nie może być prowadzone przez automaty czy roboty.z dnia 6.10.2004

Transliteracja znaków cyrylickich na podstawie PN-ISO 9

Od 1 stycznia 2004 roku w katalogu ICHF/ICHO stosowane są nowe zasady
transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (na podstawie: PN-ISO 9:
Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.
Języki słowiańskie i niesłowiańskie).
Obecnie w katalogu są również opisy z poprzednią transliteracją.
Przy wyszukiwaniu w katalogu prosimy o zwracanie uwagi na te zmiany.
Należy sprawdzać obie formy pisania znaków, np. nazwisko:
Jakovlev, K. P. - tranliteracja wg PN-83/N-0120-1
obecnie jest zapisane jako:
Âkovlev, K. P. - transliteracja wg PM ISO 9

Litera Dotychczas od 1.I.2004
є "je" "ê"
s "dz" "z"
љ "lj" "l"
њ "nj" "n"
х "ch" "h"
џ "" "d"
щ "šč" "š"
ъ "a" ''
ю "ju" û
я "ja" â
Powrót do Strony Głównej