Zakład Katalizy na Metalach


tel. + 48 (22) 343356


Historia Zakładu

Laboratorium Specjalistyczne Rentgenowskiej Dyfraktometrii
Proszkowej i Spektrometrii


Tematyka badań:
 • Nowe procesy i katalizatory: projektowanie i testy nowych selektywnych katalizatorow (rozklad zwiazkow organicznych zawierajacych chlor, konwersja weglowodorow, konwersja metanu, uwodornienie acetylenu i in.) (Z.Karpiński)
 • Jednoczesne strukturalne i elektrochemiczne badania in situ nowych materiałów do zastosowania w suchych ogniwach wielokrotnego ładowania: rozwój metod eksperymentalnych  do równoległych badań właściwości elektrochemicznych (potenciostat/galwanostat AUTOLAB) i struktury metodą rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej. Zastosowanie metody Rietvelda do badania nanomateriałów projektowanych jako materiał elektrod/elektrolitów. (J.Pielaszek)
 • Nowe metody charakteryzacji strukturalnej nanokryształów in situ: rozwój metod analitycznych struktury w dyfrakcji in situ w trakcie reakcji chemicznych. Modelowanie struktury i właściwości termodynamicznych nanokryształów metalicznych. Rentgenowska dyfrakcja na nanokryształach-pomiędzy formą  amorficzną a polikrystaliczną. Analiza struktury poza obszarem stosowalności prawa Bragga. (Z.Kaszkur)
Cluster Pd-Au Pd-Au segregation

 • Struktura a własności katalizatorów: rozwój metod charakteryzacji katalizatorów w wysoce selektywnej katalizie heterogenicznej (sondy katalityczne). (Z.Karpiński)
 • Modelowanie struktury agregatów i kinetyki agregacji.  (L.Gmachowski)
 • Chemia atmosfery: badanie kinetyki i mechanizmów reakcji chemicznych zachodzacych w roztworach wodnych z udziałem istotnych składników i zanieczyszczeń atmosfery ziemskiej metodami doświadczalnymi i za pomocą modelowania komputerowego (w szczególności – badanie reakcji sprzężonych z autooksydacją S(IV)). (K.Rudziński)

Wybrane artykuły:
 1. Karpiński Z.,
  „Catalysis by Supported, Unsupported and Electron‑Deficient Palladium”,
  Adv. Catal., 37, 45-100 (1990).
 2. Malinowski A., Łomot D. and Karpiński Z.,
  „Hydrodechlorination of CH2Cl2 over Pd/γ-Al2O3. Correlation with Hydrodechlorination of CCl2F2 (CFC-12)”, Appl. Catal. B: Environmental, 19, L79-L86 (1998).
 3. Juszczyk W., Karpiński Z., Łomot D. and Pielaszek J.,
  “Transformation of Pd/SiO2 into palladium silicide during reduction at 450 and 500oC”, J.Catal., 220, 299-308 (2003).
 4. Juszczyk W., Łomot D., Pielaszek J., Karpiński Z.,
  "Transformation of Pd/SiO2 catalysts during high temperature reduction ", Catal.Lett, 78 95-98 (2002).
 5. Lisovytskiy D., Kaszkur Z., Baumer N.V., Pielaszek J., Molenda M., Dziembaj R., Marzec J., Molenda J., Dygas J., Krok F.,
  “Phase Transformation of Nanocrystalline Lithium Manganese Spinels Produced by Low and High Temperature Methods”, Molecular Phys. Reports, 35, 26-30 (2002).
 6.   M.Bonarowska, B.Burda, W.Juszczyk, J.Pielaszek, Z.Kowalczyk, Z.Karpiński,
  “Hydrodechlorination of CCl2F2 (CFC-12) over Pd-Au/C catalysts”, Appl. Catal. B: Environmental, 35, 13-20 (2001).
 7. Kaszkur Z.,
  "Powder diffraction beyond the Bragg law: study of palladium nanocrystals", J.Appl.Cryst., 33, 1262 (2000).
 8. Zieliński J.,
  Effect of water on the reduction of nickel/alumina catalysts. Catalyst characterization by temperature-programmed reduction, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93(19) (1997), 3577-3580.
 9. Skotak M., Łomot D.,Karpiński Z.,
  „Catalytic conversion of C6-alkanes over Pd/Al2O3 catalysts. The effect of support acidity”, Appl. Catal. A: General, 229, 103-115 (2002).
 10. Pasiuk-Bronikowska, W., Bronikowski, T. and Ulejczyk, M.,
  Interaction between sulfur(IV) autoxidation transients and bioorganic compounds, Environ. Chem. 1, 137-139 (2004).
 11. Rudzinski K.J.,
 12. Degradation of isoprene in the presence of sulphoxy radical anions, J. Atmos. Chem. 48, 191–216 (2004).

Pracownicy

   Magdalena Bonarowska, dr

    Andrzej Borodziński, dr hab.

    Lech Gmachowski, dr hab.

    Wojciech Juszczyk, dr inż.

    Zbigniew Kaszkur, doc. dr hab.

    Dariusz Łomot, dr

    Artur Malinowski, dr

    Jacek A. Michalski, dr inż. hab.

    Bogusław Mierzwa, dr


    Jerzy Pielaszek, prof.dr hab.  -  obecnie - Dyrektor Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu

    Krzysztof Rudziński , dr inż.

    Maciej Skotak, dr

    Ryszard Sokołowski

    Jan Tobiś , dr inż. hab.

    Ewa Trzetrzewińska , mgr

     Ewa Tym

    Marek Ulejczyk
, inż.

     Józef Ziajka , dr inż.

    Jerzy Zieliński, dr hab


Doktoranci


    Dmitry Lisovytskiy , mgr inż.

    Anna  Śrębowata , mgr

    Leszek Znak , mgr inż.