ZESPÓŁ TEMATYCZNY 1

Indukowane ci¶nieniem reakcje i procesy fizykochemiczne


Pressure induced sytheses and physico-chemical precesses