MSD Home

 

PhD Theses
 (full texts in PDF format)

  2014

 1. Aleksander Shkurenko - "Samoorganizacja wybranych amfifilowych kaliks[4]arenów i kaliks[6]arenów w ciele stałym - badania metodąš dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach"
 2. Alimohammad Malek - "Chemical reactivity indices in thermodynamic extension of the spin density functional theory and its zero-temperature limit"
 3. Meressa Abrha Welearegay - "Density functional theory and information theory based indices as tools to investigate the reactivity of chemical systems and their applications"
 4. Tan Phat Huynh - "Bis(2,2’-bithienyl)methane-derived functional monomers: from molecular recognition to sensing applications"
 5. Adrianna Złoczewska - "Elektrody modyfikowane nanorurkami węglowymi i enzymami"
 6. Izabela Kamińska - "Preparation and applications of platforms based on gold nanoparticles and graphene"
 7. Faezeh Pousaneh - "Effect of ionic solutes on thermodynamic Casimir force"
 8. Larisa Latypova - "Lyotropic liquid crystals - from cubosomes to small monocrystals"
 9. Taye Beyene Demissie - "Structure and NMR and UV Spectra of Strained Cyclophanes with Small Bridges"

  2013

 10. Anna Mikołajczuk-Zychora - "Katalizatory na bazie palladu jako składniki kompozytów przeznaczonych do preparatyki elektrod ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy"
 11. Nataliya Bobrovska - "Shape transformations of multicomponent biological membranes"
 12. Ostap Machynskyy - "Catalytic activity of palladium and platinum nanoparticles supported on metal fluorides"
 13. Kamila Szwed - "Komleksy potrójne w chromatografii cieczowej"
 14. Judyta Węgrzyn - "Microfluidic methods for creation of emulsions and new materials"
 15. Ladislav Derzsi - "Designing droplet microfluidic systems: from chemistry of surfaces, through rheological properties of fluids to geometries of the channels"
 16. Ewelina Karolak-Solarska - "Fotoindukowane przeniesienie elektronu w laktonach triarylometanowych. Zależnoœć fotofizyki od struktury"
 17. Sylwester Gawinkowski - "Vibrational spectroscopy of macrocyclic compounds with double intramolecular NH...N hydrogen bond"
 18. Tomasz Szymborski - "Dynamic control of electrostatic interactions in soft matter systems via application of external electric fields"
 19. Ewelina Kalwarczyk - "Nanocząstki w płynach złożonych"
 20. Inna Kuznietsova - "Aqueous-phase kinetics of complex reactions of isoprene for air quality modeling"
 21. Volha Vetokhina - "Spectroscopy, photophysics, conformational equilibria, and photoinduced tautomerization in selected bifunctional proton donor-acceptor azaaromatic molecules" (Chapter 7: Supporting Information)
 22. Michał Turowski - "Low-temperature photochemical and spectroscopic studies of the cyanoacetylenes of astrophysical relevance"
 23. Wojciech Adamiak - "Electrode processes of selected redox probes at liquid-modified electrodes"

  2012

 24. Patrycja Nitoń - "Langmuir monolayers of ferroelectric and bolaamphiphilic liquid crystals at the air-water interface"
 25. Natalia Ziębacz - "Dynamics of nano and micro objects in complex liquids"
 26. Krzysztof Churski
 27. Jan Paczesny
 28. Tomasz Kalwarczyk - "From self-diffusion to scale dependent viscosity - fluorescence correlation spectroscopy studies"
 29. Jan Szymański
 30. Katarzyna Szot
 31. Suraj Mal - "Synthesis and Photoluminescence of Lanthanide Ternary Complexes with Heterocyclic Ligands"
 32. Marek Knor - "Korelacja zjawisk powierzchniowych i objętościowych w procesie tworzenia wodorków niektórych metali ziem rzadkich"

  2011

 33. Małgorzata Koźbiał - "Opis własności fizykochemicznych pochodnych acyklowiru i ich kompleksów z wybranymi cyklodekstrynami"
 34. Agnieszka Pietrzyk-Le - "Przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie do selektywnego oznaczania wybranych amin biogenicznych"
 35. Iryna Voloshchuk - "Wnikanie wodoru do żelaza przez porowate powłoki typu zol-żel"
 36. Marcin Gronowski - "Teoria i eksperyment w badaniach spektroskopii wybranych nitryli o znaczeniu astrochemicznym oraz cząsteczek pokrewnych"
 37. Urszula Hadam - "Rola naprężeń oraz odkształcania w absorpcji wodoru i kruchości wodorowej żelaza i jego stopów"

  2010

 38. Adam Leśniewski - "Elektrody modyfikowane materiałami z imidazolowymi grupami funkcyjnymi"
 39. Magdalena Gorska - "Wpływ czynników achiralnych na chromatograficzne rozdzielanie enancjomerów wybranych pochodnych pirolidyn-2-onu na sacharydowych fazach stacjonarnych"
 40. Wojciech Nogala - "Elektroredukcja ditlenu na ceramicznych elektrodach węglowych modyfikowanych enzymami"
 41. Rafał Wierzbicki - "Synteza i wybrane właściwości nowych wodorków w międzymetalicznych Fazach Lavesa RMn2 (R-ziemia rzadka) i ich pochodnych" 12.4 MB
 42. Ryutaro Sato - "Selected properties of novel hydrides synthesized from R7Rh3 (R=Ho, Y, Dy, Tb and Er) and several transition metal based intermetallic compounds" 4 MB
 43. Małgorzata Kowalczyk - "Cholany jako układy samoorganizujące się w technikach rozdzielczych" (2010), 3.8 MB
   

  2009

 44. Marcin Tabaka - "Regulacja operonu tryptofanowego u E.coli"
 45. Karolina Kędra-Królik - "Opracowanie nowej metody wytwarzania submikrometrycznych kryształów węglanu wapnia w kontrolowanej reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla" 10 MB
 46. Piotr Pięta - "Budowa i właściwości fizykochemiczne cienkich warstw [C60]fulerenu, jego wybranych pochodnych, lub jednościennych nanorurek węglowych i przewodzących polimerów fulerenowych" 8 MB
 47. Gabriela Wiosna-Sałyga - "Procesy fototautomeryzacji w cząsteczkach azaaromatycznych"
 48. Leszek Znak - "Rola nośnika i promotorów w kształtowaniu właściwości katalizatorów niklowych dla procesów otrzymywania wodoru"
   

  2008

 49. Natalia Urbańska - "Synteza i spektroskopia wielofunkcyjnych pochodnych porficenów" 2.3 MB
 50. Patrycja Grzeszczak - "Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku - obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii sił atomowych (AFM)" 10 MB
 51. Izabela Franssen - "Laser spectroscopy, photophysics and photochemistry of selected electron donor-acceptor systems" 5.1 MB
 52. Arkadiusz Kwaterczak - "Kompleksy supramolekularne w elektroforezie związków chiralnych - zastosowanie w analizie substancji leczniczych" 3.3 MB
 53. Oksana Danylyuk - "Solid-state complexes of water-soluble calixarenes with biorelevant molecules" 4.4 MB
 54. Zofia Wolarek - "Wnikanie, transport i absorpcja wodoru przez azotowane żelazo" 3.0 MB