OFERTY WYNALAZKÓW IChF PAN
STRONA NIEAKTUALIZOWANA OD GRUDNIA 2015 R.

 
>>> AKTUALNE OFERTY PATENTÓW
 

Kontakt:
Piotr Cwalina
pcwalina@ichf.edu.pl
+48 22 343 31 51


Szukaj [Ctrl F] Nie znalazłeś poszukiwanej technologii? Napisz do nas!

Zgłoszenia patentowe i patenty do sprzedaży, udzielenia licencji, współpracy

Wynalazki do współpracy przy ich dalszym rozwijaniu


Zgłoszenia patentowe i patenty do sprzedaży, udzielenia licencji, współpracy: Wynalazki do współpracy przy ich dalszym rozwijaniu:

OFERTA nr 5/15

Tytuł wynalazku:
Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego

Twórcy:
Piotr Bocian, Marta Sosnowska, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta

Dziedzina:
- Chemia analityczna
- Chemia nowe materiały Dziedzina II:
Przyrządy: Analiza materiałów biologicznych,
Chemia: Chemia makromolekularna, polimery, Surface technology, coating

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru zawierającego 3,3'-bitiofen na elektrodach przewodzących za pomocą polimeryzacji elektrochemiczej z roztworu 3,3'-bitiofenu jako monomeru funkcyjnego. Proces osadzania prowadzony jest w mieszaninie polarnych rozpuszczalników organicznych, w kontrolowanej temperaturze w zakresie od 22oC do 34oC. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie tak otrzymanych warstw rozpoznających jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika impedymetrycznego do selektywnego oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego, zwłaszcza w płynach ustrojowych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Prostota konstrukcji.
 • Trwałość i odporność chemiczna warstwy rozpoznającej.
 • Wysoka selektywność i wykrywalność chemoczujnika.
 • Możliwość wykrywania dwóch analitów równocześnie.

Słowa kluczowe:
Kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Diagnostyka Medyczna, Metody i aparatura analityczna

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-412551 – 02.06.2015, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 4/15

Tytuł wynalazku:
Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym

Twórcy:
Łukasz Richter, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia analityczna
Dziedzina II wersja:
Przyrządy: Pomiar, Analiza materiałów biologicznych
Chemia: Chemia organiczna, Leki, Chemia materiałów podstawowych, Technologia powierzchni, powłoki, Inżynieria chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący się tym że zawiera etapy: umieszczenie substratu w układzie; naniesienie roztworu; osadzanie analitu w polu elektrycznym w określonym czasie. Zaprezentowane rozwiązanie poprawia jednorodność wyników oraz czułość pomiaru.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • szybka i wygodna metoda osadzania analitu z roztworu
 • zwiększenie jednorodności oraz czułości pomiarów

Słowa kluczowe:
spektroskopia wzmacniana powierzchniowo osadzanie analitu, pole elektryczne

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Medycyna środowiskowa i sportowa, Metody i aparatura analityczna, Techniki elektryczne

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-412548 – 02.06.2015, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik:
Rysunek 1. Porównanie wyników analizy SERS kwasu p-merkaptobenzoesowego (PMBA) o stężeniu 10-6 mol/l osadzanego na substratach SERS różnymi metodami. Moc lasera wynosiła 9 mW. Wstawiony wykres umożliwia porównanie intensywności zebranych widm.

OFERTA nr 3/15

Tytuł wynalazku:
Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych

Twórcy:
Paweł Wnuk, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Piotr Skibiński, Jan Szczepanek

Dziedzina:
- Instrumenty: Optyka, Pomiar, Kontrola

Streszczenie:
Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Sposób pozwala na synchronizację dwóch źródeł laserowych z jitterem czasowym na poziomie 25 ps,
 • Rozwiązanie korzysta z elektronicznej synchronizacji – znacznie tańszej od synchronizacji optycznej.

Słowa kluczowe:
laser, synchronizacja elektroniczna

Zastosowanie:
Wszystkie systemy wzmacniaczy laserowych w szczególności wzmacniaczy parametrycznych z synchronizacja elektroniczną, Automatyka, Technologie laserowe

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-412255 – 08.05.2015, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 2/15

Tytuł wynalazku:
Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie tego polimeru do wykrywania i/lub oznaczania białka

Twórcy:
Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
- Chemia analityczna
- Chemia nowe materiały
- Biosensory
- Diagnostyka

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego białkiem i jego wykorzystanie do przygotowania chemosensora zdolnego do selektywnego oznaczania tego białka. Najpierw przygotowywana jest wewnętrzna warstwa polimerowa z unierochumionym na jej powierzchni białkiem. Następnie wokół unieruchiomonego białka za pomocą elektropolimeryzacji kompleksu monomeru funkcyjnego bis(2,2'-bitien-5-ylo)-(4-karboksyfenylo)metanu z unieruchomionym białkiem osadza się zewnętrzną warstwę polimeru. Warstwa ta jest wdrukowana białkiem i po jego wyekstrahowaniu służy jako element rozpoznający chemosensora. Jako przykład realizacji wynalazku wykonano chemosensor zdolny do selektywnego oznaczania mioglobiny. Do detekcji wykorzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Sposób, według wynalazku, umożliwia wdrukowanie białka o niezmienionej konformacji w sieć polimeru, którego otrzymanie możliwe jest jedynie w rozpuszczalniku organicznym.
 • Zastosowanie przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego białkiem pozwala na przygotowanie chemosensorów, w których stosowane są różne techniki przetwarzania sygnału.

Słowa kluczowe:
polimer molekulatnie wdrukowany, mioglobina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Badania kliniczne, Diagnostyka, Służba zdrowia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-412080 – 23.04.2015, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 1/15

Tytuł wynalazku:
Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych

Twórcy:
Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Jakub Sęk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Dziedzina:
- Chemia nowe materiały
- Chemia: Materiały, metalurgia, Mikro- i nanotechnologia

Streszczenie:
Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskane tym samym nanoobiekty wykazują zdolność do samoczynnej chemisorpcji do powierzchni zawierających ugrupowania bezwodnikowe, –OH, -COOH- -CHO, do których zaliczyć można policukry, polialkohol winylowy. Stopień obsadzenia matryc polimerowych można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja chemisorpcji przebiega w sposób ilościowy. Tym samym wynalazek ujawnia w jaki sposób wytwarzać stałe nanokompozyty zawierające w swojej strukturze od 1 do nawet 4 różnych metali, które z powodzenie można wykorzystać w katalizie. Wszystkie procesy prowadzone są w temperaturze pokojowej w środowisku wodnym.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Proces funkcjonalizacji prowadzony jest w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej
 • W procesie można stosować nanocząstki Pd, Pt, Au, Ag oraz mieszaniny nanocząstek o dowolnym składzie
 • Procesowi modyfikacji można poddać układy takie jak polisacharydy, polimery zawierające ugrupowani –OH, -COOH, -CHO, lub ugrupowaniami bezwodnika organicznego
 • Matryce można modyfikować, zarówno na powierzchni jak i w całej objętości
 • Modyfikowane matryce nie wymagają wcześniejszego przygotowania
 • Stopień obsadzenia matryc można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja wiązania ma charakter ilościowy.
 • Nanocząstki metali wiążą się z matrycą polimerową w sposób trwały tworząc wiązania amidowe, iminowe, imidowe itp.
 • Uzyskane materiały można stosować w celach katalitycznych

Słowa kluczowe:
nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza

Zastosowanie:
Wytwarzanie katalizatorów heterogenicznych zawieracjących na swojej powierzchni od 1 do nawet 4 różnych metali w postaci nanoobiektów.
Chemia nieorganiczna, Substancje nieorganiczne.

Stan zaawansowania:
Badania zakończone

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-411554 – 13.03.2015, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 30/14

Tytuł wynalazku:
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych

Twórcy:
Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy sekwencją wodnych kropel zanurzonymi w oleju. Jednym z potencjalnych zastosowań tej techniki jest możliwość opracowania układów do prowadzenia badań związków chemicznych wykazujących aktywność wobec białek błonowych. Mikroprzepływy dwufazowe są technologią, która pozwala na prowadzenie tych badań w sposób automatyczny: wysokoprzepustowy, bardziej powtarzalny i nie wymagający udziału operatora. Mikroprzepływy dwufazowe pozwalają na manipulowanie położeniem kropel, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie pomiarów aktywności białek błonowych w obecności inhibitorów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • W systemie, będącym przedmiotem wynalazku, połączono technologię aktywnego manipulowania cieczami za pomocą zaworów elektromagnetycznych i precyzyjnych pomp z innowacyjnymi metodami pasywnego kontrolowania położeniem kropel za pomocą pułapek hydrodynamicznych. Dzięki temu, operacje na kroplach mogą odbywać się według zadanego protokołu.
 • Wytworzona sztuczna membrana lipidowa jest stabilna przez długi czas, co pozwala na długotrwałe pomiary.
 • Pomiary aktywności białek błonowych są wysoce powtarzalne i przeprowadzane z nie osiągalną do tej pory wydajnością.
 • Analizowana próbka nie styka się z elektrodami, które mierzś przepływ prądu przez białak błonowe, a ryzyko kontaminacji krzyżowej jest zminimalizowane.
 • Zastosowanie systemu mikrofluidycznego pozwala na minimalizację zużycia odczynników.

Słowa kluczowe:
Mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Antybiotyki, Farmacja i Leki, Biochemia i Biofizyka, Enzymologia i Inżynieria białka, Testy In vitro

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-410696 - 31.12.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
1. Schemat układu
2. 4 krople
3. Pomiar prądu
4. Film

OFERTA nr 29/14

Tytuł wynalazku:
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie

Twórcy:
Maciej Cieplak, Katarzyna Szwabińska, Chandra Bikram KC, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą ludzkiej albuminy z osocza krwi (HSA). Został on wytworzony pod postacią kilkudziesięcionanometrowej grubości warstwy na powierzchni złotej elektrody za pomocą elektropolimeryzacji w warunkach potencjodynamicznych. Monomery funkcyjne: kwas 2,2'-bitiofeno-5-karboksylowy i p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metyloalaninę zostały kowalencyjnie związane z cząsteczką albuminy przed polimeryzacją. Natomiast 5,5',5''-tris[(2,2'-bitien-5-ylo)metan] pełnił rolę monomeru sieciującego. Tak wytworzona warstwa polimeru służyła jako elelement rozpoznający czujnika elektrochemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania ludzkiej albuminy w moczu i we krwi.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Czujniki elektrochemiczne do oznaczania ludzkiej albuminy z osocza krwi stanowią atrakcyjną alternatywę stosowanych obecnie metod kolometrycznych i fluorescencyjnych oznaczania HSA.
 • Polimery wdrukowane molekularnie, stosowane jako elementy rozpoznające czujników chemicznych, charakteryzują się parametrami analitycznymi porównywalnymi do parametrów analitycznych immunosensorów, ale są od nich znacznie trwalsze, a także prostsze w wytwarzaniu i tańsze.
 • Czujniki elektrochemiczne, w tym czujniki w których zastosowano polimery wdrukowane molekularnie, charakteryzują się znacznie wyższą czułością, selektywnością i wykrywalnością niż stosowane dotychczas analityczne metody oznaczania ludzkiej albuminy.
 • Dzięki zastosowaniu semi-kowalencyjnego wdrukowywania uzyskano ściśle zdefiniowane luki molekularne w polimerze. Zapewniło to wysoką selektywność wytworzonego chemoczujnika.
 • Wysoka wykrywalność czujnika umożliwia oznaczanie ludzkiej albuminy w próbkach moczu i krwi.
 • Czujnik nie reaguje na substancje małocząsteczkowe występujące w moczu i we krwi, natomiast wykazuje wysoką selektywność względem trzech białek występujących wraz z albuminą.

Słowa kluczowe:
Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Diagnostyka, Toksykologia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczne czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, wdrukowanie semi-kowalencyjne, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, albumina ludzka, diagnoza albuminourii, diagnoza hipoalbuminemii, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna

Zastosowanie:
Główne zadanie ludzkiej albuminy (HSA) w organizmie ludzkim to transport wielu ważnych substancji pochodzenia zarówno wewnętrznego jak i obcego, w tym hormonów i kwasów tłuszczowych oraz ksenobiotyków, np. leków. Ponadto utrzymuje ona ciśnienie onkotyczne krwi i zapobiega fotochemicznemu rozkładowi kwasu foliowego. Niski poziom HSA w surowicy krwi (hipoalbuminemia) wskazuje na niewydolność wątroby, marskość wątroby i przewlekłe zapalanie wątroby. Oznaczanie stężenia HSA można wykorzystać do wczesnego wykrywania choroby wieńcowej serca i szpiczaka mnogiego. Obecność HSA w umiarkowanym stężeniu, tj. 30 do 300 µg/mL, w moczu sygnalizuje mikroalbuminurię, a w wyższych stężeniach - albuminurię - obie wywołane uszkodzeniem nerek, najczęściej spowodowanym cukrzycą lub nadciśnieniem. Zatem z punktu widzenia analityki klinicznej oznaczanie stężenia HSA w płynach ustrojowych jest niezwykle istotne. Najczęściej HSA jest oznaczana kolorymetrycznie. W tej metodziewy korzystuje się reakcję barwnika - zieleni bromokrezolowej - z albuminą. Metoda ta, mimo że powszechnie stosowana, wykazuje szereg poważnych wad. Jedną, często spotykaną, jest zawyżenie mierzonego stężenia albuminy, ponieważ reakcja HSA z tym barwnikiem nie osiąga stanu równowagi w czasie pomiaru i dla tego w trakcie pomiaru sygnał wciąż rośnie. Ta zależność wielkości sygnału od czasu jest źródłem licznych błędów oznaczeń HSA. Co więcej, zieleń bromokrezolowa również reaguje z innymi białkami obecnymi w badanej próbce. Także spektroskopia fluorescencyjna, stosowana do oznaczania HSA, nie jest w pełni zadowalająca, zwłaszcza pod względem selektywności i stabilności rejestrowanego sygnału detekcji. Obecne w badanej próbce różne substancje przeszkadzające, w tym inne białka, mogą zakłócać mierzoną emisję. Dopiero całkiem niedawno opracowano, z wykorzystaniem Zieleni Pittsburskiej II, procedurę fluorescencyjnego oznaczania HSA, w której mierzony sygnał był niezmienny w czasie.
Co więcej, opracowano immunosensor impedymetryczny, do budowy którego zastosowano przeciwciała anty-HSA osadzone na azotku krzemu. Jednakże czujnik ten wykazywał typowe wady immunosensorów, m.in. wytworzenie czujnika było bardzo skomplikowane i kosztowne. Poza tym przeciwciała anty-HSA są nietrwałe i po pewnym czasie tracą swoje właściwości. Ponadto czujnik ten był czujnikiem jednorazowego użytku. Opracowany w ramach niniejszego zgłoszenia chemoczujnik umożliwia szybkie i selektywne, elektrochemiczne oznaczanie HSA bez konieczności jej znakowania. Jest on łatwy do wykonania, co więcej, jest chemoczujnikiem wielokrotnego użytku. Dlatego opracowany i wykonany przez nas czujnik może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej. Ponadto opracowana metoda semi-kowalencyjnego wdrukowywania HSA ładwo może być zastosowana do wytworzenia chemosensorów do selektywnego oznaczania innych białek.

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409982 - 03.11.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 28/14

Tytuł wynalazku:
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny

Twórcy:
Piyush S. Sharma, Agnieszka Wojnarowicz, Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Biosensory
Diagnostyka

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający przewodzący molekularnie wdrukowany polimer (MIP) bisbitiofenowy zawierający kwas 2,2'-bitiofeno-5-borowy i p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metylobenzoesan 2-(cytozy-1-ylo)etylowy jako monomery funkcyjne, 2,4,5,2',4',5'-heksa(tiofen-2-ylo)-3,3'-bitiofen jako monomer sieciujący i luki molekularne wdrukowane za pomocą neopteryny, oraz jego sposób wytwarzania metodą wdrukowania molekularnego za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej. Ponadto wynalazek ten obejmuje zastosowanie warstwy polimeru jako elementu rozpoznającego potencjometrycznego chemoczujnika do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania neopteryny, zwłaszcza w próbkach biologicznych, w tym w moczu i we krwi. Czujnik ten przetwarza sygnału chemicznego rozpoznawania neopteryny na użyteczny sygnał analityczny w postaci zmiany potencjału obwodu otwartego (ang. open circut potential, OCP).

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Opracowano i wykonano przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do selektywnego oznaczania neopteryny, biomarkera nowotworowego.
 • Powiązanie pomiaru sygnału potencjometrycznego z rozpoznawaniem molekularnym opracowanego MIPu to zalety wytworzonego prostego w przygotowaniu i trwałego w użyciu czujnika chemicznego.
 • Opracowana procedura wykrywania i oznaczania nopteryny z zastosowaniem czujnika chemicznego przewyższa typowe dotychczas stosowane metody jej wykrywania i oznaczania z zastosowaniem HPLC czy analizy radioimmunologicznej pod względem czasochłonności i kosztu oznaczeń.
 • Opracowany i wykonany czujnik chemiczny odróznia neopterynę od jej strukturalnych analogów.
 • Neopterynę można z powodzeniem oznaczyć w próbkach surowicy ludzkiej, co umożliwia zastosowanie wytworzonego czujnika chemicznego w analizie medycznej/klinicznej.

Słowa kluczowe:
Biomarker nowotworów, neopteryna w surowicy, potencjał otwartego obwodu, polimer wdrukowany molekularnie, chemosensor, czujnik chemiczny, diagnostyka kliniczna

Zastosowanie:

 • Opracowany i wykonany czujnik chemiczny, z elementem rozpoznającym w postaci przewodzącego polimeru wdrukowanego molekularnie za pomocą neopteryny, może znaleźć zastosowanie do selektywnego i czułego wykrywania i oznaczania neopteryny, biomarkera nowotworowego, w szczególności w płynach ustrojowych, takich jak krew i mocz. Może on być zastosowany do wczesnego diagnozowania różnych nowotworów, w tym raka odbytu, jajnika, szyjki i trzonu macicy, nerek lub raka piersi.
 • Opracowana metoda oznaczania neopteryny z zastosowaniem proponowanego czujnika chemicznego może stanowić alternatywę dla obecnienie stosowanych metod, takich jak HPLC czy analiza radioimmunologiczna. Procedury oznaczeń HPLC charakteryzują się wstępnym odbiałczaniem próbki, co prowadzi do obniżenia zawartości neopteryny w próbce. Ponadto metody te są czasochłonne i kosztowne. W przeciwieństwie do nich, opracowana metoda oznaczania z wykorzystaniem czujnika chemicznego z dedykowaną rozpoznającą warstwą MIP jest szybka, łatwa w stosowaniu i tania.
 • Badania kliniczne, Diagnostyka, Fizjologia, Onkologia, Czujniki pomiarowe

Stan zaawansowania:
etap badań

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409981 - 03.11.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik

OFERTA nr 27/14

Tytuł wynalazku:
Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej

Twórcy:
Tan Phat Huynh, Agnieszka Wojnarowicz, Alina Majka, Piotr Woźnicki, Paweł Borowicz, Francis D’Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Opracowano i wytworzono nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpoznawania za pomocą oddziaływań p-p i oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu. W tym celu wykorzystano monomer funkcyjny bis(2,2'-bitienylo)-(4-aminofenylo)metan i 2,2'-bis(2,2'-bitiofeno-5-ylo)-3,3'-bitionaften, który pełnił rolę monomeru sieciującego jak fluorofor. Sygnał wiązania 2,4,6-nitrofenolu przez warstwę MIP, przetwarzany jest na mierzalny sygnał analityczny zmiany intensywności fluorescencji warstwy MIP za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Monomer funkcyjny umożliwia szybkie i selektywne rozpoznanie 2,4,6-trinitrofenolu w obecności jej analogów oraz przetwarzanie sygnału, dzięki właściwościom fluorescencyjnych wytworzonego polimeru wdrukowanego molekularnie.
 • Prosta i szybka metoda otrzymywania warstwy rozpoznającej, polegająca na bezpośrednim osadzaniu za pomocą elektropolimeryzacji na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego.

Słowa kluczowe:
2,4,6-trinitrofenol, nitroaromatyczny związek wybuchowy, tiofen, elektropolimeryzacja, polimer wdrukowany molekularnie, chemiczny czujnik fluorescencyjny

Zastosowanie:
Warstwa MIP może być elementem rozpoznającym czujnika chemicznego do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu w próbkach biologicznych jak i do wykrywania i/lub oznaczania innych substancji wybuchowych. Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Diagnostyka, Toksykologia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409656 – 30.09.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
Wykresy

OFERTA nr 26/14

Tytuł wynalazku:
Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki

Twórcy:
Andryszewski Tomasz, Iwan Michalina, Kalińska Patrycja, Fiałkowski Marcin, Hołyst Robert

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nnanoobiekty. Metoda opisuje zarówno reakcję roztwarzania złota jak i metodę przygotowania oraz ustalania miana roztworów wzorcowych których trwałość wynosi minimuj 6 miesięcy Dodatkowo dla zakresu stosowalności metody nie ma znaczaenia jaki rodzaj organicznych czy też nieorganicznych ligandów pokrywa złote nanoobiekty. Zakres stosowalności metody to 9 – 150 mg Au w analicie.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoka trwałość roztworów kalibratorów (minimum 6 miesięcy)

  Słowa kluczowe:
  Naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis

  Zastosowanie:
  Bezpośrednia ilościowa metoda oznaczania zawartości złota w roztworach wodnych, powierzchniach porowatych, oraz na powierzchniach ciał stałych.
  Substancje nieorganiczne, Chemia analityczna, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania:
  Projekt zakończony

  Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe nr P-409626 – 29.09.2014, Polska

  Oczekiwana współpraca:
  umowa sprzedaży, umowa licencyjna

OFERTA nr 25/14

Tytuł wynalazku:
Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie

Twórcy:
Małgorzata Wszelaka-Rylik, Katarzyna Piotrowska, Paweł Gierycz

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wielkość otrzymywanych kryształów, oszacowana metodą Scherrera (pomiary dyfraktometryczne) wynosi ok. 30 nm. Wymiar ten został również potwierdzony poprzez zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz metody dynamicznego rozpraszania światła. Metoda ta, pozwala na pokrycie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny. Uzyskanie maksymalnego (1.15 %) pokrycia cząstek kalcytu monowarstwą a-cyklodekstryny jest możliwe w przypadku zastosowania początkowego stężenia roztworu wodnego a-cyklodekstryny równego 36.79 mM (jednorodne agregaty a-cyklodekstryny o wielkości 372.6 nm), który jest następnie wytrząsany przez 24 h z manometrycznym węglanem wapnia, w odpowiednich proporcjach (25 mg 36.79 mM roztworu a-cyklodekstryny z 50 mg nanometrycznego węglanu wapnia).

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt).
 • Otrzymywanie odpowiednich (372.6 nm) agregatów a-cyklodekstryny.
 • Pokrywanie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny.

Słowa kluczowe:
Nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa

Zastosowanie:
Mikro. i Nano.technologie, Farmaceutyki, Substancje specjalne, Chemikalia

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409581 – 09.07.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy


OFERTA nr 24/14

Tytuł wynalazku:
Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów

Twórcy:
Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest układu mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy poprzez zmieszanie segmentu osocza z segmentem analitu. Geometria mieszalnika, pozwola na dobre wymieszanie segmentów badanego płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez układ jeden po drugim. Przedmiotem wynalazku jest także sposób mieszania segmentów płynów za pomocą układu według wynalazku

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Dobre wymieszanie niewielkich segmentów płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez kanał układ mikrofluidycznego jeden za drugim.
 • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)

Słowa kluczowe:
mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi

Zastosowanie:
Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409493 – 16.09.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Rysunek
Publikacja

OFERTA nr 23/14

Tytuł wynalazku:
Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy

Twórcy:
Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do sedymentacji zawierający komorę sedymentacyjną, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy. Układ został zaprojektowany w celu szybkiego uzyskania próbki osocza z niewielkich ilości krwi (<30 µL) Przedmiotem wynalazku jest także sposób przygotowana próbki osocza do analizy, w którym stosuje się układ mikroprzepływowy. Układ mikroprzepływowy według wynalazku może znaleźć zastosowanie w urządzeniach pozwalających na wykonywanie analiz przy łóżku pacjenta.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)
 • Szybkość analizy

Słowa kluczowe:
układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi

Zastosowanie:
Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409492 – 16.09.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Rysunek
Publikacja

OFERTA nr 21/14

Tytuł wynalazku:
Nowy sztuczny oligomer o sekwencji zasad nukleinowych ATATTT komplementarny do promotorowej sekwencji TATAAA, sztuczna nić promotora DNA zawierająca ten oligomer i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania oligonukleotydu TATAAA

Twórcy:
Agnieszka Pietrzyk-Le, Katarzyna Bartołd, Krzysztof Noworyta, Wojciech Lisowski, Mariusz Pietrzak, Małgorzata Wszelaka-Rylik, Włodzimierz Kutner, Francis D’Souza, Silvia Cauteruccio, Emanuela Licandro, Francesco Sannicolo, Patrizia R. Mussini

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sztuczny oligomer ATATTT (A–adenina, T–tymina) służący do rozpoznawania i selektywnego oznaczania promotorowej sekwencji TATAAA. Rozpoznanie sekwencji promotora przez polimerazę RNA zależną od DNA rozpoczyna transkrypcję. Ponadto wynalazek obejmuje sztuczną nić promotorową DNA oraz sposób jej wytwarzania w postaci warstwy zhybrydyzowanego oligomeru ATATTT, metodą molekularnego wdrukowania, tj. polimeru wdrukowanego molekularnie, za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej w warunkach potencjodynamicznych, na przewodzącym podłożu. Aby oznaczyć sekwencje odpowiedzialne za wywołanie chorób genetycznych, za pomocą niniejszego wynalazku można zbudować - naśladując oddziaływania typu Watsona-Cricka - sztuczne nici DNA stosując elektroaktywne monomery funkcyjne, podstawione zasadami nukleinowymi.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Opracowany oligomer ATATTT łatwo otrzymać i unieruchomić na powierzchni elektrody w postaci trwałej i odpornej chemicznie cienkiej warstwy polimeru.
 • Można osadzić go na powierzchniach o nietypowych kształtach.
 • Pozwala na selektywne i odwracalne wiązanie oligonukleotydu TATAAA.
 • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą zawierającą ten oligomer wykazuje wysoką selektywność i czułość względem oligonukleotydu TATAAA oraz znaczną wykrywalność.

Słowa kluczowe:
sztuczny oligomer ATATTT, polimer molekularnie wdrukowany, kaseta TATA, promotorowa sekwencja TATAAA

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biosensory, Badania kliniczne, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Inżynieria biomedyczna, Onkologia, Wirologia, Biologia komórkowa i molekularna, Inżynieria genetyczna, Modelowanie molekularne, Testy In vitro, Ekspresja genów, Biokontrola

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409329 – 29.08.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy


OFERTA nr 20/14

Tytuł wynalazku:
Nowa sonda DNA zawierająca pochodne tiofenu i sposób jej wytwarzania, warstwa przewodzącego polimeru wdrukowywanego molekularnie z zastosowaniem tych pochodnych i sposób jej wytworzenia oraz zastosowanie tej sondy do selektywnego wykrywania i oznaczania oligonukleotydu TATAAA

Twórcy:
Katarzyna Bartołd, Agnieszka Pietrzyk-Le, Tan-Phat Huynh, Zofia Iskierko, Krzysztof Noworyta, Marta Sosnowska, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Francis D’Souza, Silvia Cauteruccio, Emanuela Licandro, Francesco Sannicolo, Patrizia R. Mussini

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sonda DNA zawierająca warstwę przewodącego polimeru wydrukowanego molekularnie z za pomocą pochodnych tiofenowych, sposób wytworzenia tej sondy i jej warstwy rozpoznającej oraz zastosowanie tej sondy do selektywnego wykrywania i oznaczania promotorowej sekwencji TATAAA. Wynalazek ten obejmuje również zastosowanie czujnika chemicznego z syntetycznym polimerem, otrzymanym za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej w warunkach potencjodynamicznych, do rozpoznawania podstawień pojedynczych nukleotydów w łańcuchu DNA prowadzących do punktowych mutacji, które są przyczyną wielu chorób genetycznych. Nasze czujniki będzie można zastosować, m.in. w inżynierii genetycznej, jako „chipy” (układy scalone) DNA, tj. odpowiedniki tzw. sond molekularnych do testów genetycznych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Opracowaną sondę DNA łatwo przygotować w postaci trwałych i odpornych chemicznie cienkich warstw polimeru.
 • Warstwy te można osadzić na podłożach o nietypowych powierzchniach.
 • Sonda umożliwia selektywne i odwracalne wiązanie oligonukleotydu TATAAA.
 • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą zbudowaną z tego polimeru wykazuje wysoką selektywność i czułość względem do oligonukleotydu TATAAA oraz znaczną wykrywalność tego nukleotydu.

Słowa kluczowe:
sonda DNA, polimer molekularnie wdrukowany, kaseta TATA, promotorowa sekwencja TATAAA

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biosensory, Badania kliniczne, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Inżynieria biomedyczna, Onkologia, Wirologia, Biologia komórkowa i molekularna, Inżynieria genetyczna, Modelowanie molekularne, Testy In vitro, Ekspresja genów, Produkcja roślinna, Uprawa, Produkcja zwierzęca, Hodowla, Dodatki do żywności, Przetwarzanie żywności, Technologia żywności, Kontrola Jakości

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409328 – 29.08.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy


OFERTA nr 18/14

Tytuł wynalazku:
Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą karnozyny i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania karnozyny

Twórcy:
Agnieszka Wojnarowicz, Piyush S. Sharma, Marta Sosnowska, Wlodzimierz Kutner, Francis D'Souza

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) karnozyną do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpoznawania, za pomocą wiązań koordynacyjnych i wodorowych, i oznaczania karnozyny. W tym celu wykorzystano monomery funkcyjne, a mianowicie kwas p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metylobenzoesowy i benzo-[18-korona-6]-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metan. Sygnał rozpoznania karnozyny za pomocą warstwy MIP-karnozyna, przetwarzany jest na analityczny sygnał zmiany pojemności warstwy podwójnej za pomoca elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) w warunkach analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA). Osiągnięto granicę oznaczalności (LOD) na poziomie 20 ľM co oznacza, że wytworzony chemosensor może być stosowany do oznaczania karnozyny w płynach ustrojowych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Monomery funkcyjne umoliwiają szybkie i selektywne rozpoznanie karnozyny w obecności jej analogów oraz przetwarzanie sygnału, dzięki właściwościom przewodzącym wytworzonemu z ich pomocą polimeru wdrukowanego molekularnie.
 • Prosta i szybka metoda otrzymywania warstwy rozpoznającej, polegająca na bezpośrednim osadzaniu za pomocą elektropolimeryzacji na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego.

Słowa kluczowe:
polimer wdrukowany molekularnie, elektropolimeryzacja, karnozyna, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, piezomicrograwimetria

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Biosensory, Diagnostyka, Kontrola Jakości

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-409325 - 29.08.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
Wykresy

OFERTA nr 17/14

Tytuł wynalazku:
Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania

Twórcy:
Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Jacek Waluk, Agnieszka Michota-Kamińska

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie nanowłókien polimerowych wykonanej techniką Forcespinning, o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Mata wykonana metodą Forcespinning składa się z dwóch warstw: dolnej będącej podłożem składającej się z mikrowłókien, oraz górnej skłdającej się z nanowłókien.
 • Metoda Forcespinning pozwala uzyskiwać włókna z szerokiego spektrum polimerów, także tych o wysokiej temperaturze topnienia.

Słowa kluczowe:
platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna

Zastosowanie:
Badania kliniczne, Bakteriologia, Mikrobiologia, Toksykologia, Biokontrola, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Metody badania, Mikrobiologia żywności, Kontrola Jakości, Bezpieczeństwo produkcji, Bioróżnorodność, Ekologia, Inżynieria środowiska, Katastrofy naturalne, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe P-409210 – 19.08.2014 , Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 14/14

Tytuł wynalazku:
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie

Twórcy:
M. Księżopolska-Gocalska, W. Michałowicz, M. Siek, J. Niedziółka-Jönsson, M. Opałło, R. Hołyst

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS). Innowacyjność metody polega na połączeniu prostej techniki elektrochemicznej z nowym sposobem przygotowania roztworu elektrolitu, którego kluczowym warunkiem jest kontrola ustalonej temperatury roztworu. Uzyskana powierzchnia charakteryzuje się jednorodnym rozkładem nanocząstek o rozmiarach 50 – 400 nm. Platformy te dają możliwość detekcji substancji chemicznych zaadsorbowanych z ich bardzo rozcieńczonych roztworów, a przy tym wykazują powtarzalność sygnałów na widmach SERS.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Nowy, łatwy i szybki sposób przygotowywania roztworu elektrolitu.
 • Niski koszt wytwarzanych podłoży.
 • Wyskoki współczynnik wzmocnienia (EF) dla podłoży daje możliwość detekcji związków z ich bardzo rozcieńczonych roztworów.
 • Uzyskanie powtarzalności sygnałów na widmach SERS na powierzchni pojedynczej platformy a także w całej ich serii.
 • Jednorodny rozkład nanocząstek metalu na powierzchni.

Słowa kluczowe:
platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność

Zastosowanie:
Projektowanie i prototypowanie, Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Kontrolowanie procesów, Inżynieria procesowa, Materiały elektryczne, Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe P-408785 – 09.07.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik

OFERTA nr 11/14

Tytuł wynalazku:
Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny

Twórcy:
Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Francis D'Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest związek chemiczny p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)-metylobenzoesan 2-(cytozyn-1-ylo)etylowy i jego sposób wytwarzania. Ponadto wynalazek obejmuje warstwę rozpoznającego wdrukowanego molekularnie inozyną polimeru otrzymanego za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej z zastosowaniem wspomnianego związku i kwasu 2,2'-bitiofeno-5-boronowego jako monomerów funkcyjnych oraz 2,4,5,2',4',5'-heksa(tiofen-2-ylo)-3,3'-bitiofenu jako monomeru sieciującego. Wynalazek obejmuje również sposób przygotowania tej warstwy rozpoznającego polimeru, i jej zastosowanie jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika piezomikrograwimetrycznego i opartego o tranzystory polowe z zewnętrzną bramką (EG-FET) do wykrywania i selektywnego oznaczania inozyny, zwłaszcza w płynach ustrojowych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoka selektywność
 • Wysoka wykrywalność
 • Łatwość przygotowania
 • Możliwość miniaturyzacji

Słowa kluczowe:
inozyna, molekularnie wdrukowane polimery, chemosensory, piezomikrograwimetria, tranzystory polowe z zewnętrzną bramką, biomarkery sensory elektrochemiczne

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Technologie sensorowe, Diagnostyka, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-408507 – 11.06.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 9/14

Tytuł wynalazku:
Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu

Twórcy:
Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma, Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz, Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander Kuhn, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna
Chemia środowiska

Streszczenie:
Opracowano i wykonano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwii, mocz, etc. Czujniki te mogą być zastosowane do wczesnego diagnozowania zakarzeń grzybiczych wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida. Bitiofenowe przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) w postaci cienkich makroporowatych warstw zastosowano jako elementy rozpoznające tych czujników chemicznych. Zastosowano dwa rożne przetworniki sygnału detekcji, tj. elektrochemiczną mikrowagę kwarcową i tranzystory polowe z zewnętrzną bramką (EG FET).

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Sensory chemiczne do wykrywania i oznaczania arabitolu stanowią atrakcyjną alternatywę względem obecnie stosowanych chromatograficznych i fluorescencyjnych oznaczeń arabitolu.
 • Sensory chemiczne, w przeciwieństwie do oznaczeń chromatograficznych i fluorescencyjnych, nie wymagają drogiego sprzętu i obsługi przez wykwalifikowany personel.
 • Sensory chemiczne do oznaczania arabitolu są prostsze, szybsze i wygodniejsze w użyciu niż dotychczas stosowane sposoby jego oznaczeń i mogą być używane przez niewykwalifikowany personel, a także pacjentów w domu.
 • Sensory chemiczne wykorzystują polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) czyli sztuczne materiały receptorowe, które w przeciwieństwie do ich odpowiedników biologicznych są znacznie bardziej odporne na drastyczne czynniki chemicznie; znacznie dłużej zachowują swoje właściwości receptorowe przez co mogą być dłuej stosowane; mogą być wytwarzane w różnych postaciach, a ich wytwarzanie nie jest kosztowe.
 • Dzięki zastosowaniu makroporowatości wytworzonej za pomocą kryształów koloidalnych, rozwinięto powierzchnię elementu rozpoznającego sensora podwyższając dzięki temu czułość i wykrywalność sensora.
 • Wykrywalność czujników chemicznych jest znacznie poniżej fizjologicznych stężeń arabitolu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, a także jest porównywalna do stężeń arabitolu w osoczu krwii.
 • Selektywność wytworzonych sensorów w odniesieniu do częstych substancji przeszkadzających jest wysoka.

Słowa kluczowe:
sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.

Zastosowanie:
Czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w szczególności w płynach ustrojowych takich jak osocze krwi mocz etc. mogą być użyte do wczesnej diagnozy zakażeń grzybiczych powodowanych przez grzyby z rodziny Candida.
Jak pokazują statystyki medyczne liczba zakażeń grzybiczych znacząco wzrastała przez ostatnie dekady. Ten wzrost był spowodowany postępem medycyny w zakresie terapii chorób nowotworowych jak i opieki nad pacjentami po przeszczepach narządów czy szpiku kostnego. Najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje grzybicze, izolowanymi z krwi pacjentów są drożdże z rodziny Candida. Szybka i jednoznaczna diagnoza jest kluczowa dla powodzenia terapii. Podwyższony stosunek molowy D-arabitolu do L-arabitolu wskazuje na toczącą się infekcji nawet na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju. Obecnie stosowane protokoły oznaczania arabitolu wykorzystują chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas, techniką wymagającą drogiego sprzętu laboratoryjnego i wykwalifikowanego personelu. Z tych powodów ta metoda diagnozy jest niedostępna dla wielu szpitali. Stąd proponowane sensory do selektywnego oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej.
Ponadto, opracowany protokół wdrukowywania molekularnego może być użyty do wytwarzania czujników chemicznych selektywnych względem innych analitów cukrowych.
Węglowodany są związkami aktywnymi biologicznie istotnymi w odżywianiu, metabolizmie, a ponadto stanowią element budulcowy komórek. Odgrywają one kluczowe role w rozrodczości, różnicowaniu komórek i immunizacji. Ze względu na ich istotne biologicznie funkcje jest duże zapotrzebowanie na rozwój metod do wykrywania i oznaczania węglowodanów w próbkach pochodzenia biologicznego.
Chemikalia, Tworzywa sztuczne, Polimery, Substancje organiczne, Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Diagnostyka, Metody badania żywności, Kontrola jakości żywności

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-408290 – 22.05.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik:
Kompleks
Makroporowatość

OFERTA nr 8/14

Tytuł wynalazku:
Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposoby ich wytwarzania, warstwa rozpoznającego polimeru utworzona metodą wdrukowania molekularnego i sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego oznaczania i uwalniania nikotyny

Twórcy:
Tan-Phat Huynh, Chandra Bikram K.C., Marta Sosnowska, Janusz Sobczak, Vladimir N. Nesterov, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do zastosowania w chemosensorze do selektywnego rozpoznawania, za pomocą wiązania koordynacyjnego i wiązań wodorowych, i oznaczania nikotyny. W tym celu zaprojektowano i zsyntetyzowano nowe monomery funkcyjne, 2,9,16,23-tetrafenylo[4-metylo-bis(2,2'-bitienylo)]ftalocyjaninato cynk(II) i bis(2,2'-bitienylo)-[4-(2-hydroksy-etoksy)fenylo]metan. Do oznaczania nikotyny zastosowano jednoczesny pomiar chronoamperometryczny (CA) i piezomikrograwimetryczny (PM), w warunkach analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA). Osiągnięto granicę oznaczalności (LOD) na poziomie 40 i 12 ľM w oznaczeniach CA i PM. W ten sposób wykazano, że chemosensor nadaje się do oznaczania nikotyny o stężeniach charakterystycznych dla płynów ustrojowych. Współczynnik selektywności oznaczeń CA i PM względem typowej substancji przeszkadzającej, takiej jak kotynina, był wysoki i wynosił odpowiednio 15,5 i 8,8.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Monomery funkcyjne umożliwiają selektywne rozpoznawanie nikotyny w obecności jej analogów, oraz przetwarzanie sygnału dzięki właściwościom przewodzącym wytworzonego z ich pomocą polimeru wdrukowanego molekularnie.
 • Prosta i szybka metoda przygotowania materiału rozpoznającego polegająca na bezpośrednim osadzaniu, za pomocą elektropolimeryzacji, na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego.

Słowa kluczowe:
polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, nikotyna, kotynina, miozmina, polimeryzacja elektrochemiczna, elektropolimeryzacja

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Chemia analityczna, Biosensory, Toksykologia

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407167 – 13.02.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik:
Wykres

OFERTA nr 7/14

Tytuł wynalazku:
Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7

Twórcy:
Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Martin Jönsson-Niedziółka, Anna Krajewska, Katarzyna Szot, Joanna Łoś, Joanna Niedziółka-Jönsson

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym, że jest oparty o nanocząstki złota modyfikowane grupami umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko wirusowi/bakreriofagowi do powierzchni tych nanocząstek, korzystnie grupami aminowymi, jak również ten wynalazek obejmuje sposób wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • sensor jest selektywny wobec bakteriofaga T7
 • wykorzystanie oddziaływania przeciwciało-antygen umożliwia detekcję wirusów nie wykazujących aktywności biologicznej
 • opisana metoda charakteryzuje się wyższą precyzją niż metody klasyczne

Słowa kluczowe:
sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Diagnostyka, Wirologia, Mikrobiologia, Mikro. i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407090 – 05.02.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

OFERTA nr 6/14

Tytuł wynalazku:
Sposób wykrywania powstawania kompleksów pomiędzy makromolekułą a ligandem

Twórcy:
Aldona Majcher, Anna Lewandrowska, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest metoda pozwalająca wyznaczyć stałe równowagi reakcji kompleksów dużych cząsteczek z małymi ligandami przy dużych prędkościach przepływu fazy nośnej (31 cm/s).W metodzie tej wykorzystywany jest typowy sprzęt do analizy przepływowej złożony z: pompy, podajnika próbek, detektora UV-Vis oraz długiej kapilary, cienkiej, zwiniętej kapilary. Wyznaczenie stałej równowagi obejmuje trzy eksperymenty. Początkowo należy wyznaczyć współczynniki dyfuzji niezwiązanego ligandu i niezwiązanej makromolekuły. Następnie należy wypełnić kapilarę roztworem makromolekuły i nastrzyknąć próbkę ligand-makromolekuła. W punkcie detekcji rejestrowany jest rozkład stężenia analizowanej substancji. Na podstawie szerokości otrzymanego rozkładu stężenia zostają wyznaczone współczynniki dyfuzji poszczególnych substancji. Uwzględniając różnice w dyfuzji związanego i wolnego ligandu stała równowagi wyznaczana jest w sposób szybki (mniej niż 3 min) i dokładny.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Metoda jest bardzo szybka (pomiar trwa mniej niż 3 minuty)
 • Etap przygotowania próbek do analizy jest szybki i łatwy
 • Istnieje możliwość zmiany parametrów termodynamicznych procesu takich jak np. siła jonowa, pH, lepkość itp.
 • Metoda jest bardziej dokładna i powtarzalna niż inne znane metody wyznaczania stałych równowagi
 • Istnieje możliwość badania różnego rodzaju substancji

Słowa kluczowe:
stała równowagi reakcji, współczynnik dyfuzji, kompleks

Zastosowanie:
Farmaceutyki, Chemia analityczna, Fizyka płynów, Farmacja i Leki

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407087 - 05.02.2014

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 5/14

Tytuł wynalazku:
Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie

Twórcy:
Jan Paczesny, Katarzyna Wybrańska, Joanna Niedziółka-Jönsson, Monika Wadowska, Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie. W szczególności sposób ten prowadzi się w dwu-etapowej procedurze.
- W pierwszym etapie modyfikuje się powierzchnię wybranego obiektu, którego struktura jest wzorcem (szablonem) dla produktu finalnego. Wybrana powierzchnia powinna być hydrofilowa, czyli powinna zawierać grupy, takie jak –OH lub –COOH. Kontrolowana polimeryzacja oksoboranów w obecności nanocząstek metalicznych i wspomnianego obiektu fizycznego, którego powierzchnia ma być zmodyfikowana, skutkuje wytworzeniem materiału nanokompozytowego zawierającego nanocząstki metaliczne i polioksoborany.
Pierwszy etap modyfikacji powierzchni został opisany w zgłoszeniach patentowych PCT/EP2013/075709, P-406393 oraz P-404257.
- W drugim etapie opisany produkt poddaje się kalcynacji, czyli działaniu wysokiej temperatury, lub gwałtownemu spaleniu w celu usunięcia wzorca (szablonu).
Materiał według wynalazku przewodzi prąd elektryczny oraz jest aktywny w zastosowaniach elektrochemicznych. Może być wykorzystany do budowy termistora o wysokim oporze elektrycznym.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, charakteryzujący się tym, że przewodzi prąd elektryczny i jest materiałem termoczułym.
 • Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania materiałów kompozytowych, charakteryzujący się tym, że obejmuje następujące kroki: a). osadzanie nanokompozytu z nanocząstek metalicznych, zwłaszcza złota, srebra, miedzi, niklu, kobaltu lub ich mieszaniny, i z oksoboranów na powierzchni hydrofilowej jako wzorca (szablonu) z wytworzeniem zmodyfikowanej powierzchni, a następnie b) usuwanie wzorca z tak otrzymanego produktu drogą kalcynacji albo gwałtownego spalania z uzyskaniem materiału kompozytowego.
 • Wynalazek obejmuje zastosowanie tego materiału kompozytowego w elektrochemii oraz w elektronice, zwłaszcza do produkcji elektrod, w układach elektrycznych i elektronicznych, np. termistorach.

Słowa kluczowe:
nanokompozyt, materiał termoczuły, materiał przewodzący

Zastosowanie:
Nanoinżynieria elektroniczna, Półprzewodniki, Kompozyty, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Technologia papieru, Materiały elektryczne, Substancje specjalne, Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne), Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, Chemia nieorganiczna, Techniki termiczne

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407008 - 30.01.2014 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
- Przygotowanie
- Termistor

OFERTA nr 4/14

Tytuł wynalazku:
Nowe niesymetryczne spirotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice

Twórcy:
Michał Maciejczyk, Marek Pietraszkiewicz, Krzysztof Górski

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne spirotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie, zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • nowe niesymetryczne pochodne spirotruksenu
 • lepsza rozpuszczalność związków zawierających ugrupowania spirocykliczne dzięki modyfikacji układów grupami alkilowymi
 • łatwa sekencyjna metoda syntezy nowej grupy związków

Słowa kluczowe:
truksen, spirotruksen, niesymetryczny spirotruksen

Zastosowanie:
Chemia organiczna, Substancje organiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407007 – 30.01.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 3/14

Tytuł wynalazku:
Nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice

Twórcy:
Michał Maciejczyk, Marek Pietraszkiewicz, Krzysztof Górski

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku są nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej elektronice i optoelektronice.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • nowe niesymetryczne pochodne heterotruksenów,
 • lepsza rozpuszczalność heterotruksenów dzięki opracowanej łatwej możliwości modyfikacji grupami solubilizującymi,
 • łatwa sekencyjna metoda syntezy nowej grupy związków,
 • opracowana metoda pozwala na wbudowywanie różnych heteroatomów do struktury truksenowej w pozycjach 5,10,15 co daje możliwość zmiany właściwości materiałów w zależności od zastosowania.

Słowa kluczowe:
truksen, hetrotruksen, niesymetryczny heterotruksen

Zastosowanie:
Chemia organiczna, Substancje organiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-407006 – 30.01.2014, Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 2/14

Tytuł wynalazku:
Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny

Twórcy:
Anna Celebańska, Adam Leśniewski, Marcin Opałło, Joanna Niedziółka-Jönsson

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania elektrody węglowej obejmującej substrat elektrodowy oraz nanocząstki węgla, metodą elektroforetycznego osadzania z rozpuszczalnika, a także jej zastosowanie do oznaczania thiocholiny. Węglowa elektroda powstała przez elektroforetyczne osadzanie ujemnie naładowanych, modyfikowanych grupami fenylosulfonowymi, nancząstek węgla. Elektroda ta ma znacznie większą powierzchnię elektroaktywną w stosunku do zastosowanego substratu elektrodowego, a ilość osadzonego materiału, tym samym wielkość rejestrowanego prądu może być kontrolowana parametrami elektroforezy. Elektroda węglowa wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne w stosunku do utleniania tiocholiny. Została użyta do jej oznaczania w szerokim (0.5-2000 ľM) zakresie liniowości z niską granica oznaczalności 0.5 µM.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Nowa, bardzo trwała mechanicznie elektroda,
 • Technika elektroforetycznego osadzania umożliwia kontrolę właściwości elektrochemicznych otrzymanego materiału,
 • Łatwe i bardzo szybkie przygotowanie,
 • Możliwe pokrywanie powierzchni o różnym kształcie,
 • Materiał stosunkowo tani,
 • Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania tiocholiny,
 • Elektroda stanowi korzystne podłoże do przygotowania bioczujnika na pestycydy fosforoorganiczne.

Słowa kluczowe:
nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biosensory, Bakteriologia, Diagnostyka, Pestycydy, Napoje, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-406915 - 23.01.2014 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

załącznik

OFERTA nr 1/14

Tytuł wynalazku:
Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach

Twórcy:
Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Witold Adamkiewicz, Jacek Waluk, Agnieszka Michota - Kamińska

Dziedzina:
Chemia analityczna
Nowe materiały funkcjonalne

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach. W szczególności wynalazek obejmuje sposób osadzania mikroorganizmów, szczególnie bakterii, zawieszonych w płynie/cieczy/roztworze (np. krew, osocze, woda, ścieki), na materiałach polimerowych o rozmiarach nano- lub mikrometrów pokrytych metalem, oraz platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana wykonana tym sposobem.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Metoda umożliwia osadzanie bakterii z roztworów o ich niskiej zawartości, zwiększając stężenie bakterii w określonym rejonie platformy.
 • Platforma SERS pełni równocześnie rolę filtra, dzięki czemu skraca sie procedurę oraz zapobiega kontaminacji próbki.

Słowa kluczowe:
detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii

Zastosowanie:
Mikrobiologia, Bakteriologia, Diagnostyka
Pomiary zanieczyszczeń

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-406900 – 22.01.2014 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 35/13

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie

Twórcy:
Katarzyna Wybrańska, Jan Paczesny, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Dziedzina:
Nanotechnologia
Nowe materiały funkcjonalne

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, zawierającymi nanocząstki metaliczne. Metoda jest szybka, efektywna i uniwersalna. Możliwe jest osadzanie nanokompozytu na powierzchniach hydrofilowych i hydrofobowych, a więc na różnych materiałach tj. szkło, bawełna, drewno, polimery naturalne i syntetyczne, hydrożele. Zmodyfikowane materiały zyskują właściwości antybakteryjne, zarówno względem bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, będąc przy tym nie toksyczne względem komórek eukariotycznych. Dodatkowo proces modyfikacji nie wymaga użycia żadnych ekstremalnych warunków i jest ekologiczny. Metoda ma szerokie możliwości aplikacyjne w sektorze biomedycznym, a także w innych gałęziach przemysłu – spożywczym, kosmetycznym, czy odzieżowym.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Uniwersalność – możliwość modyfikowania różnych materiałów hydrofilowych i hydrofobowych
 • Proces modyfikacji jest prosty, szybki i nie wymaga żadnych ekstremalnych warunków
 • ilość nanocząstek przyłączonych do modyfikowanej powierzchni jest dokładnie kontrolowana
 • Metoda jest ekologiczna i tania
 • Otrzymany w wyniku modyfikacji produkt charakteryzuje się homogenicznością i trwałością pokrycia
 • Zmodyfikowane materiały mają silne właściwości antybakteryjne i są nie toksyczne względem komórek eukariotycznych

Słowa kluczowe:
nanopokrycia, nanocząstki, antyseptyczne, biokompatybilne

Zastosowanie:
Technologie przemysłowe: Powlekanie, Pakowanie: Materiały opakowaniowe, Technologie budowlane: Materiały budowlane, Technologie materiałowe: Kompozyty, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Technologie chemiczne: Substancje nieorganiczne, Substancje specjalne, Technologie tekstylne: Wykańczanie, Technologie filtracyjne i membranowe, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Inżynieria biomedyczna, Biologia i Biotechnologia: Testy In vitro,Toksykologia, Rolnictwo: Biokontrola, Pestycydy, Pakowanie żywności, Jakość i bezpieczeństwo żywności: Mikrobiologia żywności

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenia patentowe nr: P-404257 – 10.06.2013 – Polska, P-406393 - 05.12.2013 - Polska, PCT/EP2013/075709 - 05.12.2013 - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Zdjęcie

Prezentacja

OFERTA nr 34/13

Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma

Twórcy:
Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota-Kamińska

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma. Bardziej szczegółowo, wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie tlenku cynku otrzymaną metodą osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition, ALD), o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoki współczynnik wzmocnienia Ramanowskiego,
 • Mała ilość defektów powierzchni,
 • Powierzchnia wysoce rozbudowana,
 • Szeroki zakres zastosowań.

Słowa kluczowe:
Raman, SERS, ALD, wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana, osadzanie warstw atomowych

Zastosowanie:
Technologie przemysłowe, Obróbka powierzchniowa, Technologie materiałowe, Właściwości materiałów, Mikro. i Nano. technologie

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-406026 – 13.11.2013 – Polska
Współwłaściciel Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 32/13

Tytuł wynalazku:
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych o zmiennej i kontrolowanej wielkości oraz jego zastosowanie

Twórcy:
Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy wodnymi kroplami zanurzonymi w oleju. Jednym z potencjalnych zastosowań tej techniki jest możliwość opracowania układów do prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem białek błonowych. Mikroprzepływy dwufazowe są technologią, która pozwala na prowadzenie tych badań w sposób automatyczny: wysokoprzepustowy, bardziej powtarzalny i nie wymagający udziału operatora. Dodatkowo układ posiada możliwość regulowania wielkością dwuwarstwy, przy czym podczas zmniejszania powierzchni błony lipidowej nie zmienia się liczba wbudowanych kanałów jonowych – innymi słowy układ pozwala na manipulowaniem stężenia białek błonowych. Cecha ta może być bardzo przydatna w prowadzeniu eksperymentów biofizycznych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • W systemie, będącym przedmiotem wynalazku, połączono technologię aktywnego manipulowania cieczami za pomocą zaworów elektromagnetycznych i precyzyjnych pomp z innowacyjnymi metodami pasywnego kontrolowania położeniem kropel za pomocą pułapek hydrodynamicznych. Dzięki temu, operacje na kroplach mogą odbywać się według zadanego protokołu.
 • Wytworzona membrana lipidowa jest stabilna przez długi czas, co pozwala na długotrwałe pomiary.
 • Układ pozwala na kontrolowane manipulowanie powierzchnią dwuwarstwy i w konsekwencji zmianę stężenia białek błonowych.
 • Zastosowanie systemu mikrofluidycznego pozwala na minimalizację zużycia odczynników.

Słowa kluczowe:
mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, biofizyka

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biochemia i Biofizyka, Enzymologia i Inżynieria białka, Testy In vitro, Mikro i Nanotechnologie

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405819 – 29.10.2013 – Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik

OFERTA nr 31/13

Tytuł wynalazku:
Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych

Twórcy:
Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych. Reaktor ten obejmuje co najmniej dwie płytki zbudowane z politetrafluoroetylenu i/lub jego pochodnych, połączone ze sobą mechanicznie. W jednej z płytek wyfrezowane są kanały o rozmiarach w skali mikrometrów w taki sposób, by po mechanicznym złączeniu części reaktora powstały kanały mikroprzepływowe. Reaktor mikroprzepływowy jest przeznaczony do syntez organicznych oraz metaloorganicznych, oraz wszędzie tam gdzie wykorzystuje się agresywne rozpuszczalniki organiczne.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek wykonanych z teflonu (PTFE) który przez swoją odporność chemiczną idealnie nadaje się do prowadzenia reakcji organicznych w agresywnych rozpuszczalnikach. Połączenie wykonane jest mechanicznie, bez stosowania wysokich temperatur czy substancji adhezyjnych.Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych z różnych materiałów (np. poliwęglan/polipropylen, teflon/PMMA etc.),
 • Metoda umożliwia łatwe rozłożenie reaktora co umożliwia dokładne wyczyszczenie, co umożliwia wielokrotne wykorzystanie reaktora,
 • W płytkach będących częściami składowymi reaktora można umieścić otwory na światłowody, dzięki czemu reakcja może być monitorowana in situ za pomocą spektrofotometri UV/Vis lub innych metod spektroskopowych.

Słowa kluczowe:
mikroprzepływy, chemia analityczna w mikroskali, reaktor mikrofluidyczny, teflon

Zastosowanie:
Inżynieria procesowa, Chemia analityczna, Chemia organiczna

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405651 – 15.10.2013 – Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 30/13

Tytuł wynalazku:
Sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem

Twórcy:
Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem. W szczególności wynalazek obejmuje układ mikroprzepływowy, przeznaczony do prowadzenia reakcji chemicznych lub innych procesów wymagających przepływów w mikroskali, obejmujący co najmniej dwie płytki z materiałów polimerowych połączonych poprzez wypust wyfrezowany w jednej z płytek oraz komplementarny kanał pasujący do wypustu wyfrezowany w drugiej płytce. Metoda umożliwia łączenie płytek z materiałów takich jak teflon (PTFE), łatwą i niezależną modyfikację chemiczną obu części układu oraz umożliwia stosowanie dwóch różnych materiałów jako górę i dół układu.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych które nie są możliwe do połączenia przy pomocy standartowych metod (zgrzewanie, modyfikacja chemiczna powierzchni, plazma) np. teflonu.
 • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych z różnych materiałów (np. poliwęglan/polipropylen, teflon/PMMA etc.)
 • Płytki przed złączeniem mogą być osobno modyfikowane chemicznie (np. hydrofilowo i hydrofobowo), co daje kanał hydrofilowy na górze, a hydrofobowy na dole, co jest nieosiągalne przy normalnych metodach łączenia.
 • Metoda umożliwia napylenie elektrod złotych na jednej z płytek, po połączeniu z drugą można stosować układ do badań elektrochemicznych lub w chemii analitycznej.

Słowa kluczowe:
mikroprzepływy, chemia analityczna w mikroskali, biosensor, układ mikroprzepływowy

Zastosowanie:
Inżynieria biomedyczna, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Biosensory, Diagnostyka, Toksykologia

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405650 – 15.10.2013 – Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 27/13

Tytuł wynalazku:
Detektor wodoru

Twórcy:
M. Knor, T. Jaroch, R. Duś, R. Nowakowski

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest optyczny detektor wodoru w środowisku gazowym obejmujący element aktywny, źródło światła i fotodetektor. Urządzenie wykorzystuje zmianę optyczną zachodzącą w trakcie absorpcji wodoru przez cienką warstwę europu. Tworzący się w wyniku tej reakcji dwuwodorek europu, na skutek przejścia metal-półprzewodnik, posiada inne właściwości optyczne niż metaliczny Eu. Efektem tego jest zmiana warstwy z metalicznej, silnie odbijającej światło, w transparentną, półprzewodnikową o pomarańczowym zabarwieniu. W miarę absorpcji wodoru obserwowany jest zatem spadek absorbancji (wzrost transmitancji) warstwy. Ponieważ stechiometria wodorku H/Eu w warstwie zależy od ciśnienia cząstkowego wodoru obecnego w atmosferze gazowej pozwala to na skorelowanie mierzonych właściwości optycznych warstwy z obecnym stężeniem wodoru w atmosferze.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • zastosowanie europu jako metalu aktywnego w optycznym detektorze wodoru
 • nowy system detekcji bazujący na pomiarze zmian intensywności światła odbitego od warstwy
 • zastosowanie bardzo cienkiej warstwy metalu aktywnego (10-60 nm);
 • nowa metoda oszacowania stężenia wodoru w fazie gazowej na podstawie szybkości zmian intensywności światła odbitego warstwy aktywnej
 • miniaturyzacja detektora

Słowa kluczowe:
detektor wodoru, metale ziem rzadkich, wodorki metali, metaliczne zwierciadła odwracalne

Zastosowanie:
Chemia nieorganiczna, Fizyka ciała stałego, Technologie sensorowe, Mikro i Nanotechnologie; Ochrona człowieka i środowiska: Bezpieczeństwo, Ocena ryzyka

Stan zaawansowania:
Etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405384 – 18.09.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
- Rysunek

OFERTA nr 26/13

Tytuł wynalazku:
Mikroprzepływowy układ do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych

Twórcy:
M. Czekalska, T. Kamiński, P. Garstecki

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością - dwuwarstwa formowana jest pomiędzy wodnymi kroplami zanurzonymi w oleju. Jednym z potencjalnych zastosowań tej techniki jest możliwość opracowania układów do prowadzenia badań związków chemicznych wykazujących aktywność wobec białek błonowych. Mikroprzepływy dwufazowe są technologią, która pozwala na prowadzenie tych badań w sposób automatyczny: wysokoprzepustowy, bardziej powtarzalny i nie wymagający udziału operatora. Mikroprzepływy dwufazowe pozwalają na manipulowanie położeniem kropel, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie pomiarów aktywności białek błonowych w obecności inhibitorów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • W systemie, będącym przedmiotem wynalazku, połączono technologię aktywnego manipulowania cieczami za pomocą zaworów elektromagnetycznych i precyzyjnych pomp z innowacyjnymi metodami pasywnego kontrolowania położeniem kropel za pomocą pułapek hydrodynamicznych. Dzięki temu, operacje na kroplach mogą odbywać się według zadanego protokołu
 • Wytworzona membrana lipidowa jest stabilna przez długi czas, co pozwala na długotrwałe pomiary
 • Pomiary aktywności białek błonowych są wysoce powtarzalne i przeprowadzane z nie osiągalną do tej pory wydajnością
 • Zastosowanie systemu mikrofluidycznego pozwala na minimalizację zużycia odczynników

Słowa kluczowe:
Mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Antybiotyki, Farmacja i Leki, Biochemia i Biofizyka, Enzymologia i Inżynieria białka, Testy In vitro, Mikro i Nanotechnologie

Stan zaawansowania:
Etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe P-405321, 12.09.2013, Polska
Zgłoszenie patentowe FI 20145802, 12.09.2014, Finlandia

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
- Rysunki
- Film z działaniem układu

OFERTA nr 25/13

Tytuł wynalazku:
Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie

Twórcy:
M. Opałło, A. Celebańska, E. Roźniecka, O. Krysiak

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie. Matryca tę wytworzono z mieszaniny co najmniej dwóch prekursorów, w tym podstawowego (pierwszego) oraz modyfikującego(drugiego) matrycę dodatnio bądź ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi. Matryca taka znajduje zastosowanie do unieruchamiania nanocząstek węglowych, nanorurek węglowych oraz cząstek biologicznych, np. enzymów, co pozwala na wykorzystanie matryc jako elementu czujnika do oznaczania tiocholiny, dopaminy oraz pestycydów organofosforowych. Wspomniane zastosowanie matrycy jest również przedmiotem wynalazku.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Stabilna i powtarzalna matryca polikrzemianowa
 • Przygotowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu
 • Szybki i tani sposób immobilizacji
 • Idealna do immobilizacji cząstek biologicznych jak enzymów
 • Idealna do immobilizacji nanoobiektów węglowych jak nanorurek czy nanoczątek
 • Dodatnio naładowana matryca stabilizuje dodatkowo nanoobiekty z ładunkiem ujemnym
 • Czujnik na pestycydy, tiocholinę, dopaminę

Słowa kluczowe:
Matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Enzymologia i Inżynieria białka, Toksykologia, Pestycydy, Bezpieczeństwo produkcji żywności, Czujniki pomiarowe, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405269 - 09.09.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Rysunek

OFERTA nr 24/13

Tytuł wynalazku:
Węglowa elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie

Twórcy:
M. Opałło, A. Celebańska, M. Filipiak, J. Jędraszko, A. Leśniewski, M. Jönsson-Niedziółka

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest węglowa elektroda wielowarstwowa, a także jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny. Elektroda ta przygotowana została techniką "warstwa-po-warstwie" przez naprzemienne zanurzanie substratu elektrodowego w zawiesinach: dodatnio naładowanych nanorurek węgla, modyfikowanych polimerem, a następnie w ujemnie naładowanych nanocząstkach węgla. Warstwy powstają dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy grupami funkcyjnymi nanoobiektów. Elektroda znalazła zastosowanie do oznaczania tiocholiny, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia konstrukcji bioczujnika na pestycydy fosforoorganiczne lub badania aktywności enzymu, acetylocholinoesterazy.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Nowy, stabilny materiał elektrodowy,
 • Technika „warstwa-po-warstwie” umożliwia kontrolę właściwości elektrochemicznych otrzymanego materiału,
 • Łatwa i szybkie przygotowanie, bez użycia specjalistycznych urządzeń,
 • Materiał stosunkowo tani,
 • Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania tiocholiny,
 • Elektroda stanowi korzystne podłoże do przygotowania bioczujnika na pestycydy fosforoorganiczne .

Słowa kluczowe:
Elektroda węglowa, warstwa-po-warstwie, czujnik, tiocholina, bioczujnik na pestycydy

Zastosowanie:
Chemia analityczna, bakteriologia, diagnostyka, pestycydy, napoje, jakość i bezpieczeństwo żywności, czujniki pomiarowe, pomiary zanieczyszczeń, zanieczyszczenia wody, ścieki

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405159 z dnia 29.08.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Rysunek

OFERTA nr 22/13

Tytuł wynalazku:
Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych

Twórcy:
J.C. Colmenares, P. Lisowski

Dziedzina:
Technologia chemiczna, Chemia środowiska

Streszczenie:
Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzystać maksymalnie powierzchnię aktywną fotokatalizatora i światło używane do aktywacji tego katalizatora. Układ oferuje pomiar temperatury reakcji, intensywnoąci ąwiatła od stosowanych lamp i utrzymanie stałej temperatury procesu dzięki zastosowaniu prostego układu chłodzenia lamp. Użycie reflektora (własnej konstrukcji) w tym układzie maksymalnie poprawia efektowność wykorzystania używanego światła podczas testów fotokatalitycznych.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Nowatorskie projektowanie reaktorowe pozwalające maksymalne wykorzystanie aktywnej powierzchni fotokatalizatora.
 • Bardzo efektowne sposób wykorzystania energii świetlnej od używanych lamp.
 • Bardzo wysoki stopień degradacji zanieczyszczeń organicznych w powietrzu.
 • Wysoka selektywność do pełnej mineralizacji (dwutlenek węgla i woda) lotnych związków organicznych.
 • Wygodny w obsłudze i innowacyjna konstrukcja umożliwiająca śledzenia ważnych informacji podczas reakcji fotokatalitycznej (np. temperatura reakcji, intensywność naświetlania).

Słowa kluczowe:
Fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacja

Zastosowanie:
Zanieczyszczenia powietrza, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Energia słoneczna (energia termiczna)

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405094 z dnia 19.08.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

OFERTA nr 21/13

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikowania własności mechanicznych stopu tytanowo-aluminiowego i otrzymany tym sposobem stop

Twórca:
M. Tkacz

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna

Streszczenie:
Tytan i jego stopy są tradycyjnie materiałami, które posiadają wyjątkowe własności mechaniczne. Jedyną cechą tego stopu, która jest niekorzystna w szerszym jego zastosowaniu jest niska kowalność, czyli kruchość. Obecny wynalazek obejmuje modyfikację jego własności poprzez nawodorowanie,które powoduje przemianę fazowa z heksagonalnej (kruchej) na kubiczną( plastyczną). Tak otrzymany stop poza zmianą kowalności charakteryzuje się prawie dwukrotnie większym modułem Younga wynoszący od 250 do 300 GN/m2 i mniejszą o 30% gęstością co powoduje, że urządzenia wykonane z tego materiału są wytrzymalsze i lżejsze.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • poprawa plastyczności
 • poprawa sprężystości
 • zmniejszeniem ciężaru właściwego
 • jednorodność fazowa otrzymanego materiału pod względem składu.

Słowa kluczowe:
Metale i stopy, Metale nieżelazne.

Zastosowanie:
Technologie lotnicze i kosmiczne, Inne technologie związane z budownictwem

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-405033 z dnia 08.08.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 20/13

Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania platformy z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana i platforma z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana

Twórcy:
A. Kowalska, A. Michota-Kamińska, W. Adamkiewicz, M. Tkacz

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymania platformy z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, charakteryzujący się tym, że obejmuje etapy, w których wodorek miedzi (CuH) poddaje się redukcji w wyniku procesu prasowania pod zwiększonym ciśnieniem, otrzymaną platformę poddaje się czyszczeniu, korzystnie za pomocą stężonego kwasu octowego (CH3COOH). Wynalazek obejmuje również platformę z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, uzyskaną powyższym sposobem, korzystnie do pomiarów żywych komórek, w której wielkość krystalitów miedzi wynosi 30 - 120nm, i w której krystality miedzi rozmieszczone są równomiernie w objętości i na powierzchni platformy.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • metoda otrzymywania, która nie wymaga dużych nakładów finansowych,
 • platformy są stosunkowo łatwe w przygotowaniu,
 • jednorodne na całej powierzchni,
 • zapewniające otrzymywanie dobrych współczynników wzmocnienia sygnału Ramana,
 • otrzymane platformy są mniej bakteriobójcze niż w przypadku srebra.

Słowa kluczowe:
Platforma miedziowa, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana

Zastosowanie:
Antybiotyki, Badania kliniczne, Bakteriologia, Biostatystyka i Epidemiologia, Cytologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Fizjologia, Onkologia, Schorzenia, Wirologia, Biochemia i Biofizyka, Biologia komórkowa i molekularna, Enzymologia i Inżynieria białka, Fermentacja, Mikrobiologia, Testy In vitro, Toksykologia, Ekspresja genów, Mikro i Nanotechnologie, Dodatki do żywności, Jakość i bezpieczeństwo żywności: Metody badania, Mikrobiologia żywności, Toksykologia, Kontrola Jakości , Urządzenia pomiarowe: Czujniki pomiarowe, Inne techniki nieniszczące, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Techniki optyczne.

Stan zaawansowania:
etap prototypu, etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe P-404988, 06.08.2013, Polska
Zgłoszenie patentowe SE 1450922-8 - 04.08.2014 - Szwecja

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 19/13

Tytuł wynalazku:
Sposób wygładzania powierzchni poliwęglanu

Twórcy:
P. Dębski, S. Jakieła, P. Jankowski, D. Ogończyk, P. Garstecki

Dziedzina:
Technologia chemiczna, Technologia przemysłowa, Technologia materiałowa

Streszczenie:
Patent podaje przepis w jaki sposób wygładzić porysowaną (nierówną) powierzchnię poliwęglanu. Sprawdza się przy usuwaniu porysowań z płyt CD/DVD, a także przy czyszczeniu kloszy reflektorów samochodowych. Może być z powodzeniem stosowany do wygładzania kanałów układów mikroprzepływowych wykonanych w poliwęglanie. Proponowana metoda nadaje się również do usuwania zmatowień powierzchni poliwęglanu, tak by przywrócić mu pierwotną przeźroczystość.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • metoda szybko (do10 min.) usuwa zarysowania/zmatowienia na powierzchni poliwęglanu.

Słowa kluczowe:
poliwęglan, czyszczenie, szlifowanie, zarysowania, zmatowienie

Zastosowanie:
Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Obróbka powierzchniowa, Materiały ceramiczne, Tworzywa sztuczne, Polimery, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Substancje organiczne

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-404975 z dnia 02.08.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do załącznika

OFERTA nr 18/13

Tytuł wynalazku:
Sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n-alkanów, lekkiej frakcji benzyny, lekkiej i ciężkiej frakcji nafty oraz aktywowane tym sposobem katalizatory

Twórcy:
O. Machynskyy, E. Kemnitz, Z. Karpiński

Dziedzina:
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n-alkanów, lekkiej frakcji benzyny, lekkiej i ciężkiej frakcji nafty oraz aktywowane tym sposobem katalizatory. W szczególności niniejszy wynalazek obejmuje sposób aktywacji katalizatora, zwłaszcza do reakcji izomeryzacji n-alkanów na bazie nanocząstek palladu lub platyny osadzone na aktywnym wysokopowierzchniowym (high surface - HS) fluorku glinu (odpowiednio Pd/HS-AlF3 i Pt/HS-AlF3).

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • wysoki poziom przetworzenie (konwersja) substratu w produkty - nie niżej 40%;
 • wysoka selektywność do izomeryzacji. Stężenie iso-pentanu po reakcji izomeryzacji n-pentanu sięga 90% i wyżej;
 • wysoka stabilność pracy katalizatora. Szybkość dezaktywacji katalizatora w warunkach reakcji izomeryzacji n-pentanu (350 °C, ciśnienie wodoru 1 bar, stosunek H2/n-pentan=12, przepływ substratu 0,7 ml/min na 200 mg katalizatora) nie przekracza 0,1 % na godzinę.

Słowa kluczowe:
zwiększenie liczby oktanowej, izomeryzacja n-alkanów, katalizator bifunkcyjny, wysokopowierzchniowy fluorek glinu, osadzone nanocząstki palladu i platyny

Zastosowanie:
Petrochemia

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-404974 z dnia 02.08.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 17/13

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikowania katalizatora palladowo-złotego, zwłaszcza do reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku węgla i otrzymany tym sposobem katalizator palladowo-złoty o odpowiedniej budowie aktywnej fazy metalicznej

Twórcy:
M. Bonarowska, Z. Karpiński

Dziedzina:
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania katalizatorów nośnikowych, w których fazą aktywną jest stop Pd-Au, a obecność niezwiązanego ze złotem palladu powoduje szybką dezaktywację tych katalizatorów w czasie reakcji wodoroodchlorowania związków organicznych zawierających chlor. Sposób modyfikacji będący przedmiotem wynalazku polega na tym, że po uprzedniej redukcji wodorem wyjściowego katalizatora palladowo-złotego, prowadzi się usuwanie niepożądanego palladu niezwiązanego ze stopem Pd-Au za pomocą wymywania rozcieńczonym kwasem azotowym(V). W rezultacie otrzymuje się katalizatory o wyższej aktywności i odporności na zatruwanie, zwłaszcza w czasie reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku węgla.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • uproszczenie preparatyki nośnikowych katalizatorów palladowo-złotych;
 • poprawienie aktywności i odporności na zatruwanie istniejących katalizatorów palladowo-złotych;
 • łatwość stosowania metody bez potrzeby używania zaawansowanych technik laboratoryjnych

Słowa kluczowe:
Katalizatory nośnikowe Pd-Au; wodoroodchlorowanie czterochlorku węgla; homogeniczność stopów Pd-Au; odporność katalizatorów na zatruwanie

Zastosowanie:
Technologie chemiczne - Substancje specjalne, Chemia organiczna, Zanieczyszczenia powietrza, Zarządzanie odpadami

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe P-404842, 25.07.2013, Polska
Zgłoszenie patentowe SE 1450912-9,, 23.07.2014, Szwecja

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 16/13

Tytuł wynalazku:
Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu

Twórcy:
M. Pietraszkiewicz, M. Maciejczyk, K. Górski

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu, z użyciem aromatycznych ketonów, charakteryzujący się tym, że aromatyczny keton poddaje się reakcji kondensacji aldolowej z użyciem estru alkilowego kwasu ortokrzemowego o ogólnym wzorze Si(OAlkil)4, w którym alkil oznacza grupę CnHn+1, gdzie n = 1 - 10, oraz nieorganicznego lub organicznego kwasu niekarboksylowego jako czynnika kondensującego, w aprotycznym rozpuszczalniku organicznym, z wytworzeniem pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu, natomiast grupą aromatyczną może być fenyl (także podstawiony grupą R), pirenyl, fluorantenyl, trifenylenyl, oraz R oznacza wodór, grupę alkilową, chlor, brom, jod lub grupę nitrową, albo z wytworzeniem pochodnych truksenu niepodstawionego lub sfunkcjonalizowanego grupą alkilową, chlorem, bromem, jodem lub grupą nitrową, stanowiących zmostkowane grupą CH2 pochodne 1,3,5-triarylobenzenów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • nowa metoda syntezy
 • tanie i stosunkowo nieinwazyjne odczynniki
 • możliwość prowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej
 • produkt często wytrąca się z mieszaniny reakcyjnej co znacznie obniża koszty uzyskania związku

Słowa kluczowe:
OLED, optoelektronika, fotowoltaika organiczna, fotonika, 1,3,5-triarylobenzen, truksen

Zastosowanie:
Elektronika, Mikroelektronika: Technologie peryferiów (pamięci masowe, wyświetlacze, itp.), Technologie chemiczne: Substancje organiczne, Technologie chemiczne: Substancje specjalne, Chemia organiczna

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Patent P-404606, 25.03.2015, Polska
Zgłoszenie patentowe GB 1412023.2, 07.07.2014, Wielka Brytania

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 15/13

Tytuł wynalazku:
Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny i taki bioczujnik

Twórcy:
J. Paczesny, M. Łoś, Ł. Richter, M. Fiałkowski, R. Hołyst

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania bioczujnika do detekcji bakterii wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny, charakteryzujący się tym, że zawiera następujące kroki:
- nanosi się bakteriofagi w postaci zawiesiny w buforze wodnym na przewodzącą płytkę,
- wspomnianą płytkę z naniesioną zawiesiną bakteriofagów poddaje się działaniu pola elektrycznego i osadza się uporządkowaną warstwę bakteriofagów na płytce, ewentualnie następnie
- płytkę przemywa się roztworem buforowym, korzystnie o niemniejszej sile jonowej niż bufor, w którym w kroku a) zawieszone były bakteriofagi, najkorzystniej taki samym roztworem buforowym.
Wynalazek obejmuje także bioczujnik obejmujący warstwę bakteriofagów naniesionych na płytkę przewodzącą jako element sensoryczny, charakteryzujący się tym, że wspomniana warstwa bakteriofagów jest uporządkowana, co oznacza, że ponad 45% bakteriofagów, korzystniej ponad 80% bakteriofagów, a najkorzystniej ponad 95% bakteriofagów jest zwróconych kapsydem w stronę płytki, a ogonkiem w stronę przeciwną.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • odpowiednie ułożenie bakteriofagów (receptorami w górę) powoduje znaczny wzrost czułości bez zwiększania ilości bakteriofagów na powierzchni
 • korzystne ułożenie bakteriofagów na powierzchni czujnika, zmniejszenie ilości nieefektywnie (z punktu widzenia funkcjonalności czujnika) przyczepionych bakteriofagów, których receptory są niedostępne dla bakterii w roztworze
 • prosta, jednoetapowa metoda poprawy działa czujnika

Słowa kluczowe:
bakteriofagi, detekcja bakterii, bioczujnik, wzrost czułości, porządkowanie, pole elektryczne

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Mikro i nanotechnologie, Bakteriologia, Biostatystyka i Epidemiologia, Diagnostyka, Mikrobiologia, Metody i aparatura analityczna

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-404582 – 08.07.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik:
Rysunek

OFERTA nr 12/13

Tytuł wynalazku:
Sposób otrzymywania monowarstwy zbudowanej z gęsto upakowanej warstwy nanocząstek pokrytych ligandami hydrofilowymi i hydrofobowymi, monowarstwa i zastosowanie monowarstwy do pokrywania powierzchni

Twórcy:
V. Sashuk, K. Winkler, M. Fiałkowski, R. Hołyst

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Wynalazek dotyczy metody otrzymywania monowarstwy nanocząstek oraz zastosowania otrzymanej monowarstwy do pokrywania powierzchni różnorodnych materiałów. Monowarstwę nanocząstek otrzymuje się, stosując metodę Langmuir-Blodgett. Nanocząstki złota lub srebra, pokryte mieszaniną ligandów polarnych (naładowanych) oraz niepolarnych, umieszcza się najpierw na powierzchnie wody. Dzięki posiadanemu ładunku, nanocząstki równomiernie rozprowadzają się po powierzchni wody, tworząc film o grubości pojedynczej nanocząstki. Nanocząstki, luźno rozmieszczone na powierzchni wody, następnie ściska się za pomocą dwóch ruchomych barier, uzyskując monowarstwe o gęstym upakowaniu nanocząstek. Przenoszenie uzyskanej monowarstwy na powierzchnie materiałów odbywa się poprzez pionowe, w stosunku do monowarstwy, zanurzanie lub wynurzanie substratu.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • uzyskanie gęsto upakowanej monowarstwy nanocząstek o ustalonym ładunku elektrycznym;
 • możliwość kontroli gęstości upakowania nanocząstek w monowarstwie;
 • nieliczna ilość defektów (poliwarstw) w wytworzonej monowarstwie;
 • możliwość pokrywania monowarstwą nanocząstek powierzchni zarówno hydrofilowych jak i hydrofobowych.

Słowa kluczowe:
nanocząstki, monowarstwa, ładunek, technika Langmuir-Blodgett

Zastosowanie:
Mikro i Nanotechnologie, Powlekanie, Materiały elektryczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-404256 z dnia 10.06.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

OFERTA nr 11/13

Tytuł wynalazku:
Katalizator Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/C, jego zastosowanie w reakcji elektroredukcji tlenu w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe

Twórcy:
A. Mikołajczuk-Zychora, A. Borodziński, P. Kędzierzawski, L. Stobiński, A. Kierzek, K. Juchniewicz, M. Mazurkiewicz, A. Małolepszy

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/C przeznaczony do elektroredukcji tlenu na katodzie ogniwa paliwowego na kwas mrówkowy. Katalizator ten zawiera pallad osadzony na nośniku węglowym, który uprzednio poddano zoptymalizowanej wstępnej obróbce (funkcjonalizacji) za pomocą stężonego kwasu azotowego w temperaturze 80°C przez 4 - 6 godzin. Charakteryzuje się on wyższą aktywnością właściwą na katodzie ogniwa na kwas mrówkowy niż dotychczas stosowany droższy katalizator na bazie platyny. W opatentowanym katalizatorze Pd/C, pallad, który jest metalem aktywnym w reakcji elektroredukcji tlenu, występuje w postaci nanocząstek o rozmiarach w zakresie od 2 nm do 15 nm. Stężenie wagowe palladu w tym katalizatorze wynosi od 10%wag. do 60%wag. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/C oraz jego zastosowanie do redukcji tlenu w ogniwie na kwas mrówkowy, jak również wynalazek obejmuje takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • otrzymany katalizator Pd/C wykazuje wyższą aktywność w reakcji elektroredukcji tlenu w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym w porównaniu do aktywności katalizatora Pt/C
 • pallad, w porównaniu do platyny, jest tańszy oraz jego ilość w skorupie ziemskiej jest większa

Słowa kluczowe:
Katalizator palladowy, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, reakcja elektroredukcji tlenu, nośnik węglowy, funkcjonalizacja

Zastosowanie:
Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P.404242 z dnia 23.11.2012 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 10/13

Tytuł wynalazku:
Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych

Twórcy:
T.-P. Huynh, M. Sosnowska, J. Sobczak, Ch. Bikram K.C., V. Nesterov, F. D'Souza, W. Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do selektywnego rozpoznawania, za pomocą oddziaływań ?-?, i oznaczania związków nitroaromatycznych (NTs), takich jak 2,4,6-trinitrofenol, 2,4,6-trinitrotoluen, 1,3,5-trinitrobenzen i 2,4-dinitrotoluen. W tym celu zaprojektowano i zsyntetyzowano nowy monomer funkcyjny, bis(2,2’-bitien-5-ylo)-(4-aminofenylo)metan. Sygnał rozpoznawania NT, za pomocą warstwy MIP-NT, przetworzono na analityczny sygnał zmiany oporu elektrycznego tej warstwy za pomocą eletrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Osiągnięto granicę oznaczalności (LOD) wytworzonych chemosensorów w zakresie od 8 do 30 nM. W ten sposób wykazano, że nadają się one do oznaczania NTs na poziomie stężeń toksycznych (~10 nM) w skażonym nimi środowisku naturalnym. Współczynnik selektywności chemosensorów względem typowych substancji przeszkadzających wynosił od 1,7 do 9,1.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Monomer funkcyjny umożliwia selektywne rozpoznawanie analitów NT i elektrochemiczne przetwarzanie sygnału ze względu na swoje właściwości przewodzące wytworzonego z jego pomocą polimeru wdrukowanego molekularnie.
 • Prosta i szybka metoda przygotowania materiału rozpoznającego bezpośrednio osadzonych na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego za pomocą elektropolimeryzacji.

Słowa kluczowe:
polimer molekularnie wdrukowany, polimer przewodzący, związki wybuchowe, związki nitroaromatyczne, polimeryzacja, elektropolimeryzacja

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Chemia analityczna, Biosensory, Toksykologia, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-404175 - 03.06.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe, P-404175, 03.06.2013, Polska
Zgłoszenie patentowe GB 1409820.6, 03.06.2014, Wielka Brytania

Link do publikacji

OFERTA nr 8/13

Tytuł wynalazku:
Pochodna [C60]fulerenu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru fulerenowego i sposób jej wytwarzania oraz ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)

Twórcy:
Piyush S. Sharma, Marcin Dąbrowski, Krzysztof Noworyta, Chandra Bikram K.C., Tan-Phat Huynh, Janusz Sobczak, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna,
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku są pochodne [C60]fulerenu i sposób ich wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru fulerenowego i sposób jej wytwarzania oraz ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania adenozyno-5’-trifosforanu (ATP). Bardziej szczegółowo, wynalazek dotyczy wytwarzania nowych amidowych i karboksylowych pochodnych [C60]fulerenu i ich wykorzystania do wytwarzania warstwy molekularnie wdrukowanego za pomocą ATP polimeru fulerenowego. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie wspomnianego polimeru jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i oznaczania ATP.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoka selektywność.
 • Stabilność i odporność chemiczna polimerów.
 • Łatwość przygotowania cienkich warstw.
 • Stabilność w zakresie potencjałów dodatnich.
 • Wysoka czułość

Słowa kluczowe:
fulereny, adenozyno-5'-trifosforan, polimeryzacja elektrochemiczna, chemoczujniki piezomikrograwimetryczne, chemoczujniki pojemnościowe, wykrywanie organizmów żywych

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Technologie sensorowe, Medycyna: Diagnostyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności: Mikrobiologia żywności, Kontrola Jakości, Urządzenia pomiarowe: Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-403789 - 07.05.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

OFERTA nr 7/13

Tytuł wynalazku:
Nowy bis(2,2'-bitienylo)-(4-hydroksyfenylo)metanowy ester biotyny, sposób jego wytwarzania, oraz zawierająca ten ester warstwa rozpoznającego polimeru i jej zastosowanie do wykrywania i/lub oznaczania oligonukleotydów

Twórcy:
Marta Sosnowska, Piotr Pięta, Piyush S. Sharma, Chandra Bikram K.C., Bandi Venugopal, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały
Biosensory
Diagnostyka

Streszczenie:
Nowozsyntetyzowany monomer, biotynowaną pochodną bis(2,2’-bitienylo)metanu, poddano elektropolimeryzacji potencjodynamicznej. Osadzony w jej wyniku na elektrodzie polimer, zawierający w swojej strukturze biotynę, nieodwracalnie wiązał neutrawidynę. Pozwoliło to na przygotowanie biosensora do oznacznia oligonukleotydu o ściśle określonej sekwencji zasad nukleinowych. Wykrywalność tak przygotowanego biosensora piezomikrograwimetrycznego (PM) była niższa od przygotowanego biosensora impedymetrycznego (EIS) wynosząc, odpowiednio, 50 nM i 0.5 pM. Jednak biosensor PM pracował w warunkach analizy wstrzykowo-przepływowej i był zdolny do odwracalnego wiązania analitu. Oba przygotowane biosensory wykazywały wysoką selektywność względem oligonukloetydów o sekwencji nukleozasad zbliżonej do sekwencji oznaczanego oligonukloetydu.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Sposób, według wynalazku, modyfikowania powierzchni elektrody biotyną jest prosty. Polega na osadzaniu polimeru o właściwościach przewodzących, co umożliwia elektrochemiczne przetwarzanie sygnału detekcji.
 • Podane są dwa przykłady wykonania biosensorów, które pozwalają na szybkie i selektywne oznaczanie oligonukleotydów.

Słowa kluczowe:
polimer molekulatnie wdrukowany, oligonukleotyd, chemosensor, sensor, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Badania kliniczne, Diagnostyka, Służba zdrowia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-403766 - 06.05.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

Załącznik:
Wykresy

OFERTA nr 6/13

Tytuł wynalazku:
Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych i sposób wytwarzania takich kropli

Twórcy:
Jan Guzowski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła

Dziedzina:
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym. Architekura układu dostosowana jest w szczególnosci do techniki wytwarzania kropel "na żądanie" wykorzystującej zawory do kontrolowania objętości poszczególnych kropel. Technika ta odpowiednio stosowana wraz z opisywanym układem umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych o ustalonej wewnętrznej strukturze, t.j. takich w których poszczególne segmenty mają zadane objętości i ustawione są w określonej przetrzennej konfiguracji względem siebie. W szczególności możliwe jest uzyskanie struktur potencjalnie przydatnych do kontrolowanego uwalniania, w których segment zawierający aktywny składnik jest szczelnie otoczony segmentami neutralnymi.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Układ umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych, zbudowanych z dowolnej liczby segmentów 3 różnych faz
 • Odpowiednia geometria złącza mikroprzepływowego do wytwarzania kropel zapobiega koalescencji segmentów na złączu
 • W połączeniu z techniką generowania kropel "na żądanie" układ umożliwia wytwarzanie kropel typu rdzeń-otoczka z dowolną liczba rdzeni, również takich, w których wybrany rdzeń umieszczony jest centralnie

Słowa kluczowe:
mikroprzepływy, krople wielokrotne, emulsje, napięcie powierzchniowe, mikrokapsuły, uwalnianie leków

Zastosowanie:
Farmaceutyki, Fizyka płynów, Mikro.mechanika, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie, Farmacja i Leki, Technologia żywności

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-403548 – 15.04.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

Załącznik

OFERTA nr 4/13

Tytuł wynalazku:
Sposób wyznaczania wydajności podwójnego znakowania dwuniciowego DNA barwnikiem fluorescencyjnym z zastosowaniem spektroskopii korelacji fluorescencji oraz jego zastosowanie w analizie biochemicznej

Twórcy:
Sen Hou, Lili Sun, Stefan Wieczorek, Tomasz Kalwarczyk, Tomasz Kamiński, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Dwuniciowe DNA (dsDNA) uzyskiwane na drodze wygrzewania komplementarnych i fluorescencyjnie barwionych łańcychów jednonicieowgo DNA (ssDNA) znajduje zastosowanie w różnych ilościowych badaniach biologicznych. Niedokładne barwienie ssDNA skutkuje w współistnienia dsDNA wyznakowanych jednym lub dwoma barwnikami co wpływa na pomiary ilościowe. Istniejące metody są niewystarczające do wyznaczenia procentowego udziału podwójnie znakowanego dsDNA w całej mieszaninie (tzw. DDLE - wydajność podwójnego zankowania DNA). Co wiecej metody te nie pozwalają na rozróżnienie pomiędzy dsDNA wyznakowanym pojedyczno i podwójnie. Prezentujemy trzy metody bazujące na spektroskopii korelacji fluorescencji (FCS) do ilościowego wyznaczania DDLE w sytuacji w której nici DNA wyznakowane są za pomocą tego samego barwnika.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Bierzemy pod uwagę stany trypletowe barwników
 • Opracowaliśmy metodę samosprawdzania szacdowania DDLE
 • Wyniki dają wysoką precyzję

Słowa kluczowe:
Spektroskopia korelacji fluorescencji, Wydajność podwójnego znakowania za fluorescencjyjnego

Zastosowanie:
Biochemia i Biofizyka, Metody i aparatura analityczna

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-402764 – 14.02.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Linki do publikacji:
1, 2

OFERTA nr 3/13

Tytuł wynalazku:
Bis(2,2'-bitienylo)metan podstawiony zasadą nukleinową i sposób jego wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru i sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie warstwy molekularnie wdrukowanego polimeru do wykrywania i uwalniania 5-fluorouracylu

Twórcy:
Tan-Phat Huynh, Francis D´Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna,
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Zaprojektowano i zsyntetyzowano 6-aminopurynową (adeninową) pochodną bis(2,2'-bitien-5-ylo)metanu, 4-[2-(6-amino-9H-puryno-9-yl)etoksy]fenylo-4-[bis(2,2'-bitien-5-yl)metan], Ade-BTM, jako monomer funkcyjny do rozpoznawania 5-fluorouracylu (FU), leku przeciwnowotworowego, za pomocą wdrukowania molekularnego sterowanego parowaniem zasad nukleinowych typu RNA. Stała trwałości wytworzonego pre-polimeryzacyjnego kompleksu FU i Ade-BTM (1:2) wynosiła, K = 2,17(±0.07)×10^7 M^-2. Wdrukowany za pomocą szablonu FU polimer (MIP-FU) osadzono na szklanych płytkach ITO, złoconych płytkach szklanych, platynowych elektrodach dyskowych, lub 10-MHz krystalicznych rezonatorach kwarcowych za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej z roztworu FU, Ade-BTM i monomer sieciujący, tj. tris(2,2'-bitien-5-yl)metan, TTM, o stosunku molowym Ade-BTM: TTM = 1:2:3. Widma UV-vis warstw MIP-FU potwierdziły obecność szablonu FU w warstwie a następnie jego nieobecność po ekstrakcji. Stałą trwałości kompleksu MIP i FU wyznaczono za pomocą mikrograwimetrii piezoelektrycznej (PM) zarówno w analitycznych warunkach stacjonarnych jak i przepływowych. Do oznaczania FU zastosowano element MIP-FU. Był on kontrolowany za pomocą DPV, CI lub PM z wykrywalnością, odpowiednio, 56 nM, 75 nM, i 0.26 mM FU. Czyli dwie pierwsze techniki nadają się do oznaczania FU w osoczu lub surowicy krwi (~500 nM). Co więcej, technika CI jest znacznie bardziej czuła na FU niż na jego typowe substancje przeszkadzające.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Cienkie warstwy naszego polimeru wdrukowanego molekularnie (MIP) za pomocą 5-fluoroucylu, leku przeciwnowotworowemu, służą jako elementy rozpoznające czujników chemicznych do oznaczania tego leku.
 • Trwałe cienkie warstwy tego materiału MIP łatwo osadza się z roztworu kompleksu 5-fluorouracylu i dedykowanego monomeru funkcyjnego, za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej, na różnych substratach przewodzących.
 • Wytworzone chemosensory wykazują znaczną selektywność względem typowych substancji przeszkadzających, ponieważ cząsteczki 5-fluorouracylu znacznie silniej niż cząsteczki substancji przeszkadzających oddziałują z wdrukowanymi w MIP lukami molekularnymi.

Słowa kluczowe:
5-fluorouracyl, polimery wdrukowane molekularnie, elektropolimeryzacja, impedancja pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna

Zastosowanie:
Kliniczne, Urządzenia pomiarowe, Techniki chemiczne, Chemia analityczna

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-402675 – 05.02.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

OFERTA nr 30/12

Tytuł wynalazku:
Sposób wytwarzania aminowo-merkaptanowych ligandów i ich zastosowanie w funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek metali oraz sposób funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek metali, zwłaszcza złota

Twórcy:
Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marzena Wydryszek, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Chemia środowiska

Streszczenie:
Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy ligandów tioalkiloamoniowych o ogólnym wzorze HS-CH2-(CH2)n-CH2-NH3+Cl- w których n = 1-7, a także jak wykorzystać wytworzone związki do funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek metali, w szczególności złota. Uzyskane tym samym obiekty w mieszanie woda/alkohol/węglowodór alifatyczny wykazują zdolność do samoczynnej migracji oraz samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz. Dodatkowo obecność grupy aminowej na powierzchni funkcjonalizowanych nanocząsek metali, która znana jest ze zdolności do uczestniczenia w wielu reakcjach chemicznych, czyni uzyskane nanoobiekty zdolnymi do reakcji sieciowania zarówno w fazie wodnej jak i na granicy faz ciecz-ciecz.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Niewielki koszt surowców.
 • Łatwość wydzielania uzyskanych produktów
 • Metoda funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek złota przez uzyskane ligandy prowadzona jest w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej.

Słowa kluczowe:
nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, samoorganizacja na granicy faz

Zastosowanie:
Wytwarzanie nowych materiałów, Substancje nieorganiczne, Substancje organiczne, Chemia nieorganiczna

Stan zaawansowania:
badania zakończone

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-402057- 14.12.2012 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 28/12

Tytuł wynalazku:
Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe

Twórcy:
P. Kędzierzawski, A. Mikołajczuk-Zychora, A. Borodziński, L. Stobiński

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pallad i ruten osadzony na nośniku węglowym, w którym nominalny stosunek atomowy rutenu do palladu wynosi od 0,2 do 1,5. W katalizatorze Ru/Pd/C ruten występuje w postaci metalicznej, nie tworzy stopu z palladem. Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, jak również takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • otrzymany anodowy katalizator Ru/Pd/C, w przeciwieństwie do katalizatora Pd/C, zapewnia długotrwałą pracę ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym w roztworach tego kwasu o czystości cz.d.a.

Słowa kluczowe:
katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty

Zastosowanie:
Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-401742 z dnia 23.11.2012 -- Polska
Zgłoszenie patentowe nr DE 10 2013 112 288.4 z dnia 08.11.2013 - Niemcy

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 27/12

Tytuł wynalazku:
Sposób osadzania nanocząstek metalicznych na powierzchni materiałów półprzewodnikowych oraz powierzchnia otrzymana tym sposobem.

Twórcy:
J. C. Colmenares Quintero, A. Magdziarz

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest metoda osadzania nanocząstek metalicznych, szczególnie mono- i bimetalicznych, na materiałach półprzewodnikowych, wykorzystująca synergetyczne działanie ultradźwięków i promieniowania ultrafioletowego. Wynalazek obejmuje także powierzchnię materiału półprzewodnikowego pokrytą nanocząstkami metalicznymi, szczególnie mono- lub bimetalicznymi, otrzymaną tym sposobem.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • bardzo krótki czas nanoszenia nanocząstek różnych metali na powierzchnię półprzewodnika
 • metoda pozwala preparować hybrydowe materiały z bardzo dobrą dystrybucją metali na powierzchni każdego rodzaju półprzewodnika
 • dzięki tej metodzie można syntezować nośnikowe materiały stopowe z bardzo dużym stopniem mieszalności metali tworzących stop
 • metoda ta korzysta z synergetycznego efektu działania dwóch mało inwazyjnych źródeł energii (energia ultradźwięków i fotonów)

Słowa kluczowe:
katalizatory, ultradźwięki, energia światła, mono- i bimetaliczne warstwy półprzewodnika, fotoaktywne materiały

Zastosowanie:
Mikro i Nanotechnologie, Nanoinżynieria elektroniczna, środowisko, Półprzewodniki

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-401693 z dnia 20.11.2012 -- Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do załącznika

Link do publikacji

Oferta nr 14/12

Tytuł wynalazku:
Elektroda antymonowa do pomiaru pH

Twórcy:
Iwona Flis-Kabulska, Tadeusz Zakroczymski, Janusz Flis

Dziedzina:
Przyrządy: Pomiar
Chemia: Chemia materiałów podstawowych, Technologia powierzchni, powłoki

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest elektroda antymonowa do pomiaru pH, zwłaszcza w bliskiej, ściśle określonej odległości od badanej powierzchni, wynoszącej od ok. 0,05mm do ok. 0,2mm. Elektrodę stanowi szklana kapilara z antymonowym rdzeniem, opierająca się na badanej powierzchni pod określonym kątem. Odległość antymonowego rdzenia od powierzchni jest regulowana średnicą i kątem nachylenia kapilary. Elektroda jest czuła na małe zmiany pH dzięki usytuowaniu sprzyjającemu naturalnemu zatężaniu produktów reakcji w wąskiej szczelinie między badaną powierzchnią a wierzchołkiem kapilary.

Zalety / innowacyjne aspekty:
Urządzenie według wynalazku:

 • jest proste w wykonaniu,
 • nie zawiera rtęci,
 • można je używać w dowolnym położeniu (nie ma cieczy),
 • jego umieszczenie na badanym obiekcie jest proste (polega na swobodnym oparciu),
 • odległość od badanej powierzchni jest dokładnie określona i powtarzalna,
 • ma wysoką czułość na zmiany pH.

Słowa kluczowe:
mikroelektroda antymonowa, pH, pomiar przy powierzchni.

Zastosowanie:
Elektroda przystosowana jest do badań laboratoryjnych, zwłaszcza do pomiaru pH przy powierzchni metalicznych elektrod w zmieniających się warunkach elektrochemicznych.

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie wzoru użytkowego w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji:
1

Załączniki:
Rysunek 1, Rysunek 2,Rysunek 3,


Oferta nr 13/12

Tytuł wynalazku:
Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem

Twórcy:
Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta, Andreas Glenz

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia nowe materiały
Dziedzina II wersja:
Przyrządy: Optyka, Pomiar
Chemia: Technologia powierzchni, powłoki

Streszczenie:
Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wymagać np. płytki półprzewodników w procesie ich obróbki lub charakteryzowania. Prezentowana przenośna walizka próżniowa z dedykowanymi wziernikami jest specjalnie przystosowana zarówno do łatwego transportowania, jak i badania próbek znajdujących się wewnątrz komory próżniowej tej walizki bez konieczności ich wyjmowania i przekładania. Daje ona możliwość badania stanu powierzchni i składu badanej próbki odpowiednimi metodami optycznymi takimi jak spektroskopia w podczerwieni, świetle widzialnym lub ultrafioletowym, albo też elipsometria.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Możliwość montowania walizki w spektofotometrze.
 • Możliwość pracy w warunkach wysokiej próżni
 • Możliwość podłączenia walizki do komory próżniowej i przenoszenia próbek do i z takiej komory.
 • Dwa wzierniki pozwalające na pomiary spektralne w zakresie UV-vis, widzialnym i w podczerwieni
 • Możliwość pracy w trybie transmisyjnym i odbiciowym

Słowa kluczowe:
przenośna, walizka, próżniowa, wziernik

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Biochemia i Biofizyka, Metody i aparatura analityczna, Techniki optyczne

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenia patentowe P-399921 – 12.07.2012 – Polska, EP 13174926.9 – 03.07.2013 – Europa

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy


Oferta nr 12/12

Tytuł wynalazku:
Sposób pokrywania nanocząstek warstwą ligandów tiolowych

Twórcy:
Volodymyr Sashuk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia: Technologia powierzchni, powłoki

Streszczenie:
Wynalazek dotyczy nowej metody pokrywania powierzchni nanocząstek metali oraz półprzewodników ligandami tiolowymi. W metodzie stosuje się ksantogenianów które w obecności słabej zasady adsorbują się na powierzchni nanocząstek jako ligandy tiolowe.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Ksantogeniany, w odróżnieniu od tioli, są łatwiejsze do syntezy oraz trwalsze chemicznie
 • Metoda pozwała na modyfikacje powierzchni nanocząstek grupami funkcyjnymi, które są niekompatybilne z grupą tiolową.

Słowa kluczowe:
Powierzchnia, nanocząstka, modyfikacja, tiol

Zastosowanie:
Modyfikacja powierzchni nanostruktur

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Patent w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji


Oferta nr 5/12

Tytuł wynalazku:
Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomoca polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)

Twórcy:
Tan-Phat Huynh, Agnieszka Pietrzyk-Le, Chandra Bikram K.C., Krzysztof Noworyta, Janusz Sobczak, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna, Chemia środowiska

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku są (a) nowe związki chemiczne, pochodne tiofenu, tj., uracylofenylo-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan] i 1-metyloamido-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan]. (b) Wynalazek obejmuje także molekularnie wydrukowany polimer przygotowany za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej z zastosowaniem tych związków chemicznych oraz zastosowanie tego polimeru jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do selektywnego oznaczania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP), lub jako materiału do kontrolowanego uwalniania ATP.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Opracowany i wykonany polimer jest łatwy do otrzymania w postaci trwałych i odpornych chemicznie cienkich warstw.
 • Można osadzić go na podłożach o nietypowych powierzchniach.
 • Pozwala na selektywne i odwracalne wiązanie ATP.
 • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą z tego polimeru wykazuje dużą selektywność i czułość w stosunku do ATP oraz znaczącą wykrywalność.

Słowa kluczowe:
adenozyno-5’-trifosofran, ATP, chemoczujnik, tiofen, polimer przewodzący, impedymetria pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna

Zastosowanie:
Biosensory, Chemia analityczna, Czujniki pomiarowe, Chemosensory do oznaczania ATP w próbkach biologicznych, Materiał do kontrolowanego uwalniania ATP, Badania kliniczne, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Biochemia i Biofizyka, Biologia komórkowa i molekularna, Inżynieria genetyczna, Modelowanie molekularne, Testy In vitro, Dodatki do żywności, Przetwarzanie żywności, Technologia żywności, Kontrola Jakości, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-398275- 29.02.2012, Polska
Zgłoszenie patentowe nr GB 1302943.4 – 20.02.2013, Wielka Brytania

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji


Oferta nr 4/12

Tytuł wynalazku:
Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych bis(2,2’-bitienylo)metanu i zastosowanie warstwy tego polimeru do selektywnego oznaczania i uwalniania adrenaliny

Twórcy:
Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski, Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C., Francis D'Souza

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przygotowano nowe czujniki chemiczne do selektywnego oznaczania adrenaliny. W tym celu przewodzący polimer bitiofenowy molekularnie wdrukowano adrenaliną. Do przetwarzania sygnału analitycznego zastosowano woltamperometrię pulsową różnicową (DPV), impedymerię pojemnościową (CI) i mikrograwimterię piezoelektryczną (PM). Najpierw w roztworze wytworzono przed-polimeryzacyjny kompleks sprotonowanej adrenaliny z bis(2,2’-bitienylo)metanem podstawionym 4-karboksyfenylem i bis(2,2'-bitienylo)metanem podstawionym benzo(18-koroną-6). Następnie, za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej, na powierzchni elektrod osadzono polimer molekualrnie wdrukowany adrenaliną. Wykrywalność wyniosła 2 nM, 0,5 ľM i 1,5 ľM, odpowiednio, dla chemosensora DPV, PM i CI. Chemosensory wykazywały wysoką selektywność względem typowych substancji przeszkadzających.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Monomery funkcyjne umożliwiają selektywne rozpoznawanie adrenaliny, a polimer wdrukowany molekularnie i elektrochemiczne przetwarzanie sygnału ze względu na swoje właściwości przewodzące.
 • Prosta i szybka metoda przygotowania materiału rozpoznającego chemoczujnika dzięki osadzaniu polimeru bezpośrednio na powierzchni przetwornika sygnału za pomocą elektropolimeryzacji.

Słowa kluczowe:
polimer wdrukowany molekularnie, adrenalina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja

Zastosowanie:
Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Badania kliniczne, Służba zdrowia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-398219 - 24.02.212 r., Patent PL 217424 - 04.08.2014 r., Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

Patent PL217424B1

Załącznik do oferty


Oferta nr 2/12

Tytuł wynalazku:
Sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli

Twórcy:
Paweł Dębski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła

Dziedzina:
Przyrządy: Analiza materiałów biologicznych
Chemia: Biotechnologia

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli. Technika opiera się na podziale kropli zawierającej materiał paramagnetyczny na dwie krople, jedną pozbawioną materiału paramagnetycznego i zawierającą większość objętości początkowej kropli oraz jedną zawierającą materiał paramagnetyczny. Przedmiotem wynalazku jest również układ mikroprzepływowy odpowiedni do takiego dzielenia kropel.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • bezinwazyjna metoda separacji kulek paramagnetycznych z kropli w układzie mikroprzepływowym
 • separacja na żądanie – separacja materiału paramagnetycznego z kropli tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
 • możliwość zastosowania w kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym, co jest szczególnie istotne w układach typu lab-on-chip
 • układ umożliwia separację ponad 99% materiału paramagnetycznego z kropli
 • zwiększenie efektywności separacji dzięki zmianie kształtu kanału poprzez jego poszerzenie na krótkim odcinku

Słowa kluczowe:
techniki mikroprzepływowe, lab-on-chip, diagnostyka, kulki paramagnetyczne

Zastosowanie:
Rozwiązania będące przedmiotem wynalazku mogą być wykorzystywane do konstruowania układów do oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem kulek paramagnetycznych jako nośnika substancji chemicznych.

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Patent w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załącznik:
Etapy separacji materiału paramagnetycznego z kropli znajdującej się w kanale mikroprzepływowym o przekroju kwadratowym


Oferta nr 40/11

Tytuł wynalazku:
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni i platforma do pomiarów SERS lub LSPR

Twórcy:
Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Marcin Opałło, Agnieszka Kamińska, Anna Kelm, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia: Technologia powierzchni, powłoki, Mikro- i nanotechnologia

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest elektrochemiczny sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni elektrody, powierzchnia w ten sposób pokryta oraz jej zastosowanie jako platformy do pomiarów metodami wykorzystującymi rezonans plazmonów powierzchniowych, tj. powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) oraz zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych (ang. Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR).

Zalety / innowacyjne aspekty:
- możliwość pokrywania nanocząstkami dużych powierzchni
- możliwość jednoczesnego pomiaru sygnału SERS i LSPR
- wysoka powtarzalność widm LSPR i SERS przy danej morfologii powierzchni
- potencjalne zastosowania we wszystkich technikach wykorzystujących rezonans plazmonowy (np. MEF)
- łatwość integracji z innymi elementami biosensora

Słowa kluczowe:
elektroosadzanie, zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, biosensory

Zastosowanie:
Platforma do jednoczesnych badań zlokalizowanego rezonansu plazmonów powierzchniowych i powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana. Jako element biosensorów, np. do detekcji wirusów, użyteczny przy pracach z małymi ilościami analitu.

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Patent w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji


Oferta nr 24/11

Tytuł wynalazku:
Urządzenie i sposób do wysokoprzepustowego tworzenia i łączenia kropli na żądanie (Parallel DOD)

Twórcy:
Jan Guzowski, Piotr Korczyk, Sławomir Jakieła, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Techniki mikroprzepływowe pozwalają tworzyć niezwykle monodyspersyjne emulsje o ściśle kontrolowanych objętościach kropli. Podobnie, pozwalają również tworzyć krople wielokrotne, zawierające zestaw ciekłych rdzeni otoczonych ciekłą koszulką. Techniki tworzenia kropli na żądanie pozwalają tworzyć emulsje o ściśle zaprogramowanym rozkładzie rozmiarów kropli w emulsji oraz o ściśle zadanym rozkładzie architektury kropli wielokrotnych. Dla przykładu, możliwe jest stworzenie emulsji zawierających krople podwójne z rdzeniem zawierającym substancje aktywną oraz koszulką o regulowanej grubości, kontrolującą uwalnianie substancji aktywnej. Możliwe jest stworzenie emulsji o ściśle zadanym rozkładzie grubości koszulek co pozwala kontrolować profil czasowy tempa uwalniania substancji aktywnych w docelowym środowisku. Ponadto, układy objęte zastrzeżeniami we wniosku patentowym pozwalają na tworzenie kropli z dwóch lub więcej różnych płynów, oraz łączenie parami kropli zawierających różne roztwory, mieszanie tych roztworów i prowadzenie reakcji chemicznych wewnątrz kropli w celu podniesienia wydajności i selektywności syntezy. Niniejsze zgłoszenie patentowe obejmuje układy równoległe, tzn. takie, które oferują bardzo dużą przepustowość.
Odpowiednie zaprojektowanie sieci kanałów umożliwia rozdzielenie przepływu z jednego kanału na szereg równoległych gałęzi, tak, aby wolumetryczne prędkości przepływu we wszystkich gałęziach były jednakowe. Dzięki takiemu powieleniu przepływu możliwe jest następnie generowanie jednakowych kropel jednocześnie na wielu równoległych złączach. Autorzy zgłoszenia patentowego pokazali eksperymentalnie możliwość zwiększenia w ten sposób częstości generowania kropel o dwa rzędy wielkości, jednak zasadniczo nie ma ograniczenia na dalsze jej zwiększenie poprzez zwiększenie liczby kanałów. Warunkiem równomiernego rozłożenia przepływu na wszystkie gałęzie jest odpowiednie dobranie oporności hydrodynamicznej kanałów. Początkowo przepływ przekierowywany jest do szerokiego i głębokiego zbiornika służącego jako rezerwuar ciśnienia, z którego następnie odchodzą równoległe gałęzie doprowadzające płyn do złącz generujących krople. Istotnym czynnikiem warunkującym stabilność wytwarzania kropel jest odpowiednio duży opór hydrodynamiczny gałęzi wylotowych zawierających już wygenerowane krople. Powinien on być taki, żeby obecność kropel w danej gałęzi nie prowadziła do istotnych względnych zmian w jej oporności.

Zalety / innowacyjne aspekty:
Istotnymi zaletami techniki wysokoprzepustowego tworzenia kropel przy pomocy zaworów, będącej przedmiotem zgłoszenia, jest możliwość generowania i) monodyspersyjnych emulsji niezależnie od fluktuacji ciśnienia zasilającego oraz ii) emulsji o wyjątkowo dużej frakcji objętości kropel. Uzyskanie zadanego rozmiaru kropel niezależnie od chwilowej prędkości przepływu fazy kroplowej możliwe jest dzięki zastosowaniu sprzężenia zwrotnego odcinającego przepływ fazy kroplowej dopiero gdy kropla osiąga ona zadaną długość w kanale (detekcja następuje np. przy pomocy kamery). Jednocześnie użycie zaworów umożliwia wygenerowanie dowolnie dużych kropel przy ustalonej objętości fazy ciągłej. Gdy frakcja objętości kropel przekracza ok 74% krople wewnątrz emulsji samoorganizują się w sieć krystaliczną. Tego typu „uporządkowane” emulsje mogą być następnie użyte do syntezy materiałów porowatych o dobrze zdefiniowanej strukturze oraz zadanych rozmiarach porów oraz połączeń między nimi. W ostatnich latach nastąpił burzliwy rozwój syntezy chemicznej opartej na układach mikroprzepływowych. Jest to spowodowane faktem znacznie lepszej kontroli warunków reakcji dla syntez prowadzonych w reaktorach przepływowych. Takie parametry reakcji jak, równomierny rozkład stężeń reagentów i temperatury w całej objętości mieszaniny reakcyjnej, precyzyjny dobór proporcji reagentów i katalizatorów mają decydujące znaczenie na wydajność i selektywność prowadzonych reakcji. Jednym z najważniejszych problemów jaki pojawia się podczas opracowywania nowych metod syntezy chemicznej jest optymalizacja warunków prowadzenia reakcji. Wymaga ona precyzyjnego doboru stężeń reagentów, temperatury, czasu reakcji, odpowiedniego rozpuszczalnika. Układy mikroprzepływowe doskonale nadają się jako narzędzie do prowadzenia optymalizacji reakcji. Pozwalają na wyjątkowo precyzyjny dobór składu reagentów (katalizatorów) poprzez prostą manipulację wielkością łączonych kropel. Pozwalają na łatwą kontrolę nad czasem i temperaturą reakcji a integracja z układani analitycznymi takimi jak HPLC, UV, IR umożliwia kontrolę wydajności i selektywności. Niewątpliwą zaletą takich układów jest możliwość przeprowadzenia pełnej optymalizacji przy użyciu minimalnych ilości reagentów i rozpuszczalników co prowadzi do wytworzenia bardzo małych ilości odpadów.

Słowa kluczowe:
mikrofluidyka, kropla, napięcie powierzchniowe, wysoka przepustowość, emulsja, automatyzacja, monodyspersyjność, kropla wielokrotna, emulsje wielokrotna, mikroreaktor, równoległe złącza mikroprzepływowe

Zastosowanie:
Wysokoprzepustowe układy kroplowe mogą mieś także zastosowanie do syntez kombinatorycznych prowadzących do otrzymania bibliotek produktów, które mogą być bezpośrednio poddawane testom aktywności w dalszej części układu mikroprzepływowego. Wynalazek objęty zastrzeżeniami w zgłoszeniu patentowym może mieć następujące zastosowania przemysłowe.
1. Wysoko-przepustowe tworzenie emulsji prostych o ściśle zadanych rozkładach rozmiaru kropel. Zastosowania w przemyśle spożywczym i kosmetycznym.
2. Wysoko-przepustowe tworzenie emulsji złożonych o ściśle zadanych rozkładach rozmiarów rdzeni i koszulek. Zastosowania w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
3. Urządzenia do prowadzenia specjalistycznych syntez chemicznych w ściśle kontrolowany i bezpieczny sposób, oferujących łatwe skalowanie produkcji.
Automatyka, Rozdrabnianie, Kontrolowanie procesów, Chemikalia, Przechowywanie materiałów (ciała stale, gazy, ciecze), Farmaceutyki, Powlekanie, Inżynieria mechaniczna, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie, Farmacja i Leki, Inżynieria biomedyczna

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenie patentowe nr P-395775 – 27.07.2011 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Linki do publikacji:
1, 2


Oferta nr 23/11

Tytuł wynalazku:
Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz

Twórcy:
Marcin Izydorzak, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia: Leki, Inżynieria chemiczna

Streszczenie:
Rozwiązanie opisane w wynalazku umożliwia wykonanie wydajnego i ekonomicznego urządzenia do generowania aerozoli. Wynalazek przedstawia sposób fabrykacji zespołu dysz oraz tworzenia aerozoli o dobrze zdefiniowanym rozkładzie kropli. Aerozol powstaje dzięki przepuszczaniu dwóch płynów (cieczy i gazu) przez odpowiedni – warstwowy - układ mikroprzepływowy. W wynalazku opisany jest sposób umożliwiający integrację zespołu od kilku do kilkudzisięciu czy nawet 100 dysz w jedno niewielkie pod względem gabarytów urządzenie. Do wyrobu dysz stosowana jest obecnie głownie stal. Stal, a w ogólności metale, zapewniają wysoką precyzję wykonania detali. Jednak precyzyjna obróbka detali wykonanych z metalu jest kosztowna i mało wydajna. Wynalazek umożliwia zastosowanie materiałów polimerowych do formowania precyzyjnych dysz.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • precyzyjne wykonanie dyszy, zapewniające ściśle określoną charakterystykę pracy i wąski, monodyspersyjny rozkład rozmiarów kropli
 • wysoką produktywność urządzenia, wynikającą z integracji wielu dysz na jednej płytce

Słowa kluczowe:
Dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe

Zastosowanie:
Rozwiązanie przedstawione w wynalazku umożliwia wytwarzanie aerozolu o wysokiej jakości, na przemysłową, wielo-kilogramową skalę Wynalazek może znaleŸć zastosowanie w technikach przemysłowego lub półprzemysłowego suszenia rozpyłowego czy mikronizacji

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Patent w Polsce
Zgłoszenie patentowe w Niemczech

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy


Oferta nr 21/11

Tytuł wynalazku:
Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem

Twórcy:
Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert Hołyst, Igor Dzięcielewski, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego po naniesieniu na powierzchnię wody tworzy dwuwymiarową sieć nanocząstek, która jest przenoszona na stałe podłoże. Poprzez dobór stopnia kompresji monowarstwy naniesionej na powierzchnię można łatwo kontrolować średni rozmiar komórki sieci. Ogólny stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami można dostosować, odpowiednio dobierając skład nanoszonej mieszaniny. Nanocząstki złota można wykorzystać jako katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na powierzchni nanodrutów azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone były nanocząstki.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • możliwość uzyskania pokrycia podłoża monowarstwą nanocząstek
 • szczególna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sieć nanocząstek
 • kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkości motywów strkturalnych
 • brak szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pokrywanej powierzchni i jej materiału
 • możliwość zastosowania różnych rodzajów nanocząstek (skład chemiczny, opłaszczenie, rozmiar)
 • możliwość efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni (metoda oparta na samoorganizacji)

Słowa kluczowe:
nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni

Zastosowanie:
Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek, mogących znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji podłóż SERS, nanotipów, katalizatorów, biosensorów, podzespołów elektronicznych. Nanoinżynieria elektroniczna, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
Patent P-395009, 19.09.2014, Polska
Współwłaściciel Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Linki do publikacji:
1, 2


Oferta nr 20/11

Tytuł wynalazku:
Pochodna porfiryny, spolimeryzowana warstwa zawierająca pochodną porfiryny i jej zastosowanie do oznaczania i uwalniania nikotyny

Twórcy:
Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner, Channa A. Wijesinghe, Francis D’Souza

Dziedzina:
Chemia analityczna, Chemia nowe materiały, Czujniki pomiarowe, Kontrola Jakości

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku są związki chemiczne 5-(2-fenoksyacetamid)-10,15,20-tris(trifenyl-amino)porfirynato cynk(II) i 5-(2,5-fenyleno-bis(oksy)diacetamid)-10,15,20-tris-(trifenyl-amino)porfirynato cynk(II). Wynalazek obejmuje także warstwę spolimeryzowanego tego związku chemicznego oraz zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do oznaczania nikotyny, kotyniny lub miosminy, lub jako materiału do stopniowego uwalniania nikotyny.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoka czułość i selektywność
 • Łatwość przygotowania zarówno w postaci cienkich warstw jak i proszku
 • Wysoka stabilność i odporność chemiczna.

Słowa kluczowe:
Porfiryna, nikotyna, myosmina, kotynina, alkaloidy, elektropolimeryzacja, piezomikrograwimetria, chemoczujnik, uwalnianie nikotyny

Zastosowanie:
Chemoczujnik do oznaczania wybranych alkaloidów (głównie nikotyny) lub materiał do stopniowego uwalniania nikotyny (element plastrów lub gum)

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
PL 217425 – 18.12.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki
Patent PL217425B1


Oferta nr 18'/11

Urządzenie do określania szybkości wnikania wodoru do metali

Twórcy:
Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Tadeusz Zakroczymski

Dziedzina:
Przyrządy: Pomiar, Technologia powierzchni, powłoki

Streszczenie:
Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do pomiaru szybkości wnikania wodoru do metali w różnych warunkach, włączając podwyższone temperatury i agresywne środowiska. Urządzenie jest przystosowane do badań laboratoryjnych.
Urządzenie umożliwia szybkie i łatwe wprowadzenie próbki do badanego roztworu w jego ustabilizowanych warunkach (temperatura, odpowietrzenie lub nasycenie gazem), również do roztworów silnie agresywnych i w podwyższonych temperaturach. Dzięki opracowanemu urządzeniu można zmieniać próbki bez demontowania całego urządzenia.

Zalety / innowacyjne aspekty:
Urządzenie umożliwia:
- szybkie wprowadzenie próbki do badanego roztworu,
- łatwą wymianę próbki bez konieczności demontowania całego zestawu pomiarowego,
- wykonywanie pomiarów na tej samej próbce po jej odpowiedniej obróbce powierzchniowej,
- dokonywanie pomiarów nie tylko w dowolnym naczyniu elektrochemicznym, ale także w instalacjach przemysłowych.

Słowa kluczowe:
urządzenie do pomiaru wnikania wodoru, metoda Devanathan-Stachurski

Zastosowanie:
Urządzenie z sondą służy do pomiaru wnikania wodoru do metalowych membran w badaniach laboratoryjnych.

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Prawo ochronne w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

Załącznik
Rysunek


Oferta nr 18/11

Sonda do określania szybkości wnikania wodoru do metali

Twórcy:
Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Tadeusz Zakroczymski

Dziedzina:
Przyrządy: Pomiar, Technologia powierzchni, powłoki

Streszczenie:
Przedmiotem wzoru użytkowego jest sonda do pomiaru szybkości wnikania wodoru do metali w różnych warunkach, włączając podwyższone temperatury i agresywne środowiska. Sonda z badaną próbką może być zastosowana w badaniach laboratoryjnych oraz w instalacjach przemysłowych.
Obecne rozwiązanie polega na modyfikacji zestawu pomiarowego do metody opracowanej przez Devanathana i Stachurskiego, dzięki czemu możliwe jest szybkie wprowadzenie sondy z próbką do badanego medium i rozpoczęcie pomiarów na świeżej próbce natychmiast po jej wprowadzeniu do tego medium.

Zalety / innowacyjne aspekty:
Urządzenie umożliwia:
- szybkie wprowadzenie próbki do badanego roztworu,
- łatwą wymianę próbki bez konieczności demontowania całego zestawu pomiarowego,
- wykonywanie pomiarów na tej samej próbce po jej odpowiedniej obróbce powierzchniowej,
- dokonywanie pomiarów nie tylko w dowolnym naczyniu elektrochemicznym, ale także w instalacjach przemysłowych.

Słowa kluczowe:
sonda do wodoru, metoda Devanathan-Stachurski

Zastosowanie:
Sonda służy do pomiaru wnikania wodoru do metalowych membran w badaniach laboratoryjnych oraz w instalacjach przemysłowych

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Prawo ochronne w Polsce

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji

Załącznik
Rysunek


Oferta nr 4/11

Tytuł wynalazku:
Nanocząstki pokryte ligandami hydrofilowymi, warstwa takich nanocząstek i powierzchnia pokryta taką

Twórcy:
Volodymyr Sashuk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Wynalazek dotyczy metody otrzymywania monowarstwy nanocząstek oraz zastosowania otrzymanej monowarstwy do pokrywania powierzchni różnorodnych materiałów. Monowarstwę nanocząstek otrzymuje się, stosując metodę Langmuir-Blodgett. Nanocząstki złota lub srebra, pokryte mieszaniną ligandów polarnych (naładowanych) oraz niepolarnych, umieszcza się najpierw na powierzchnie wody. Dzięki posiadanemu ładunku, nanocząstki równomiernie rozprowadzają się po powierzchni wody, tworząc film o grubości pojedynczej nanocząstki. Nanocząstki, luźno rozmieszczone na powierzchni wody, następnie ściska się za pomocą dwóch ruchomych barier, uzyskując monowarstwe o gęstym upakowaniu nanocząstek. Przenoszenie uzyskanej monowarstwy na powierzchnie materiałów odbywa się poprzez pionowe, w stosunku do monowarstwy, zanurzanie lub wynurzanie substratu.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Uzyskanie gęsto upakowanej monowarstwy nanocząstek o ustalonym ładunku elektrycznym;
 • Możliwość kontroli gęstości upakowania nanocząstek w monowarstwie;
 • Nieliczna ilość defektów (poliwarstw) w wytworzonej monowarstwie;
 • Możliwość pokrywania monowarstwą nanocząstek powierzchni zarówno hydrofilowych jak i hydrofobowych.

Słowa kluczowe:
Nanocząstki, monowarstwa, ładunek, technika Langmuir-Blodgett

Zastosowanie:
Mikro i Nanotechnologie, powlekanie, materiały elektryczne.

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
P-393843 – 03.02.2011 - Polska
Współwłaściciel Politechnika Warszawska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Link do publikacji:
Publikacja


Oferta nr 3/11

Tytuł wynalazku:
Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku

Twórcy:
Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna

Streszczenie:
W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badaniaach biologicznych oraz w fotowoltaice. (zgłoszenie patentowe nr. P-402624). Otrzymane nanostruktury były wykorzystane jako znaczniki fluorescencyjne na liniach komórkowych fibroblastów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Kontrola wielkości i kształtu nanocząstek
 • Biokompatybilność i biodegradowalność
 • Trwałość właściwości fizykochemicznych
 • Prostota funcjonalizacji
 • Brak zanieczyszeń

Słowa kluczowe:
ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika

Zastosowanie:
Półprzewodniki, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Energia słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne), Chemia nieorganiczna, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Biologia komórkowa i molekularna, Mikrobiologia

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Prawa własności intelektualnej:
PL 217969 – 26.02.2014 - Polska
Współwłaściciel Politechnika Warszawska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki
Patent PL217969B1


Oferta nr 24/10

Tytuł wynalazku:
Wielowarstwowa elektroda do oznaczania dopaminy i jej zastosowanie

Twórcy:
Anna Celebańska, Marcin Opałło, Adam Leśniewski, Dorota Tomaszewska

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest węglowa elektroda wielowarstwowa, a także jej zastosowanie do oznaczania dopaminy w obecności substancji przeszkadzjacych. Elektroda ta przygotowana została techniką „warstwa-po-warstwie” przez naprzemienne zanurzanie substratu elektrodowego w zawiesinach: dodatnio naładowanych czastek polikrzemianowych, a następnie w ujemnie naładowanych nanocząstkach węgla. Warstwy powstają dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy grupami funkcyjnymi nanoobiektów. Elektroda znalazła zastosowanie do oznaczania dopaminy z niską granicą oznaczalności, w obceności takich substancji jak kwas askorbinowy, kwas moczowy i acetaminofen. Detekcji nie przeszkadzają także takie substancje jak NADH, kwas cytrynowy i tryptofan.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 1. Nowa, warstwowa, trwała mechanicznie elektroda,
 2. Technika osadzania warstwa-po-warstwie umożliwia kontrolę właściwości elektrochemicznych otrzymanego materiału,
 3. Łatwe i bardzo szybkie przygotowanie,
 4. Możliwe pokrywanie powierzchni o różnym kształcie,
 5. Materiał i stosowane metody stosunkowo tanie,
 6. Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania dopaminy,
 7. Elektroda stanowi korzystne podłoże do oznaczania dopaminy nawet w obecności substancji przeszkadzajacyh obecnych naturalnie w płynach fizjologicznych z niską granicą oznaczalności

Słowa kluczowe:
czujnik dopaminy, electroda warstowa, nanocząstki węgla, cząstki polikrzemianowe, metoda warstwa-po-warstwie

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

Stan zaawansowania:
etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Patent PL 216936, 15.10.2013, Polska
Zgłoszenie patentowe DE 10 2011 056 381.4, 14.12.2011, Niemcy

Link do patentu

Załącznik


Oferta nr 18/10

Tytuł wynalazku:
Pułapka feromonowa

Twórcy:
Jan Zasłona

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna

Streszczenie:
Jednym ze sposobów walki ze szkodnikami lasów – owadami , jest wykorzystanie pułapek feromonowych. Pułapki feromonowe spełniają rolę prognostyczno-zwalczającą, gdyż po ilości złapanych osobników leśnicy są w stanie określić termin rozpoczęcia rójki szkodników oraz stopień zagrożenia dla lasu.W celu obliczenia ilości złapanych owadów dotychczas stosowano metody przybliżeniowe, polegające na szacowaniu ilości owadów na podstawie pomiaru objętości/ciężaru złapanych osobników – przy założeniu jaką objętość/ciężar zajmuje statystyczny owad. Celem niniejszej pracy jest zbudowanie układu do automatycznego zliczania złapanych owadów.Pułapka feromonowa - urządzenie, które dzięki wykorzystaniu wabiących substancji zapachowych o charakterze seksualnym lub żerowym może być wykorzystywane w ochronie lasu do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów. Pułapka taka to najczęściej specjalna skrzynka lub rura, w której umieszcza się środek wabiący owady - szkodniki. Atraktanty wyczuwane są przez owady z różnych odległości w zależności od gatunku, od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Zwabione owady dostają się do wnętrza pułapki i wpadają do specjalnego pojemnika, skąd są systematycznie wybierane i niszczone lub na miejscu zatruwane. Substancje wabiące są niezwykle wybiórcze i oddziałują tylko na określony gatunek szkodnika.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • prosty układ detekcji, bez optyki
 • obszar detekcji obejmuje cały możliwy przekrój przelotu owadów i można dokładnie określić
 • detekcja przelotu owadów wykorzystuje powstanie cienia owada
 • zastosowanie systemu zliczania nie ma wpływu na pracę pułapki i znajduje się na wejściu do pojemnika na złapane owady

Słowa kluczowe:
Pułapka feromonowa, ekologia

Zastosowanie:
Ekologia - ochrona drzewostanu ; monitorowanie stopnia zagrożenia przed szkodnikami - owadami.

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Prawa własności intelektualnej:
Prawo ochronne nr PL 67457 na wzór użytkowy - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki:
Rysunek
Dyplom


Oferta nr 8/10

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych

Twórcy:
L. Stobiński, P. Tomasik, K. Khachatryan, G. Khachatryan, O. Michalski

Dziedzina:
Chemia nowe materiały, Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Istota sposobu charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia przez rozżarzanie nanorurek w fazie stałej w atmosferze powietrza w naczyniu o regulowanej objętości do czerwonego żaru o temperaturze 500-700°C poprzez ogrzewanie ich w polu mikrofalowym o często-tliwości od 50 MHz do 200 GHz i o mocy od 100 W do 2000 W w czasie 2-15 min. Następnie rozżarzone nanorurki dodatkowo utlenia się przez wprowadzenie ich do ciekłego medium schładzającego lub schładzająco-utleniającego, po czym umieszcza się zawiesinę na okres do 10 minut w łaźni ultradźwiękowej. Po dokładnym zdyspergowaniu zawiesiny utlenione nanorurki węglowe odsącza się lub odwirowuje, następnie przemywa się je, a na koniec suszy aż do uzyskania sypkiego produktu finalnego.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • oczyszczone, hydrofilowe, zmodyfikowane grupami tlenowymi (-COOH, >CO, -OH) nanorurki węglowe,
 • wysoki stopień dyspersji w środowisku wodnym

Słowa kluczowe:
nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja

Zastosowanie:
Zmodyfikowane nanorurki węglowe mogą znaleźć zastosowanie jako materiały w mikro- i nanoelektronice, w elementach nanomaszyn, markerów i sensorów, różnych materiałach kompozytowych

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Prawa własności intelektualnej:
Patent PL 216601 - 06.09.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

Załączniki
Opis patentowy


Oferta nrP-390798/3/2012
TytułPlatforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana
Dziedzinachemia analityczna
Słowa kluczowespektroskopia, SERS, efekt Ramana
StreszczeniePrzedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (ang. Surface Enhanced Raman Scattering, SERS). Zgodnie z wynalazkiem uzyskano powierzchnie charakteryzującej się wysoką stabilnością i współczynnikiem wzmocnienia sygnału ramanowskiego na poziomie 106
Opis


Wynalazki do współpracy przy ich dalszym rozwijaniu

OFERTA nr 28/13

Tytuł wynalazku:
Mikroczujnik do wyznaczania stężenia wodoru w roztworach wodnych i sposób wyznaczania stężenia wodoru w roztworach wodnych

Twórcy:
J. Jędraszko, W. Adamiak, W. Nogala, M. Opałło

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest mikroczujnik do wyznaczania stężenia wodoru w roztworach wodnych, charakteryzujący się tym, że jest pasywną potencjometryczną odwracalną mikroelektrodą wodorową, a maksymalny wymiar liniowy tej powierzchni jest nie większy niż 250ľm. Wynalazek obejmuje także sposób wyznaczania stężenia wodoru w roztworach wodnych, szczególnie przy powierzchni granicy dwóch faz niemieszających się cieczy. Czujnik użyty jako sonda skaningowego mikroskopu elektrochemicznego nadaje się do wyznaczania strumienia wodoru generowanego na złączach miękkich.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Nieinwazyjność pomiaru – obecność czujnika nie powoduje lokalnych zmian stężenia analitu
 • Niski limit detekcji (10-14 mol dm-3)
 • Szeroki zakres oznaczanych stężeń wodoru (10-14 ÷ 7,8×10-4 mol dm-3)
 • Możliwość pomiaru strumienia wodoru generowanego na złączach ciekłych

Słowa kluczowe:
Potencjometryczny czujnik wodoru, złącza ciekłe, skaningowa mikroskopia elektrochemiczna (SECM), odwracalna elektroda wodorowa

Zastosowanie:
Kontrolowanie procesów, Chemikalia, Przechowywanie materiałów (ciała stałe, gazy, ciecze), Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Technologie chemiczne, Przesył i magazynowanie wodoru, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Meteorologia i Klimatologia, Mikro i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczne

Stan zaawansowania:
Etap badania

Prawa własności intelektualnej:
Zgłoszenia patentowe nr P-405395 i P-408683 – 19.09.2013 - Polska

Oczekiwana współpraca:
umowa sprzedaży, umowa licencyjna, umowa o współpracy

OFERTA nr 32/12

Tytuł wynalazku:
Sposób równomiernego pokrywania schropowaconej elektrochemicznie powierzchni srebra warstwą złota o wysoce rozbudowanej powierzchni i platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, zwłaszcza dla bakterii

Twórcy:
E. Witkowska, S. Arumugam, A. Michota-Kamińska, W. Adamkiewicz, J. Waluk

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób równomiernego pokrywania schropowaconej elektrochemicznie powierzchni srebra warstwą złota o wysoce rozbudowanej powierzchni i platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, zwłaszcza dla bakterii. Bardziej szczegółowo, wynalazek ujawnia nowe powierzchnie do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) składające się ze schropowaconej elektrochemicznie powierzchni srebra pokrytej warstwą złota o wysoce rozbudowanej powierzchni.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Wysoki współczynnik wzmocnienia Ramanowskiego
 • Mała ilość defektów powierzchni
 • Powierzchnia wysoce rozbudowana
 • Szeroki zakres zastosowań w mikrobiologii

Słowa kluczowe:
Raman, SERS, wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana, identyfikacja bakterii, detekcja bakterii

Zastosowanie:
Technologie przemysłowe

Stan zaawansowania:
Etap prototypu

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy, rozwijanie wynalazku

Rysunek

Oferta nr 7/11

Tytuł wynalazku:
Materiał kompozytowy, zwłaszcza do budowy kondensatorów elektrochemicznych i kondensator elektrochemiczny

Twórcy:
Piotr Pięta, Ievgen Obraztsov, Janusz Sobczak, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Winkler, Alan Balch, Sushanta Das, Francis D'Souza

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Wynalazek obejmuje materiał kompozytowy, zwłaszcza do budowy kondensatorów elektrochemicznych, obejmujący: nanorurki węglowe, CNTs, niekowalencyjnie zmodyfikowane powierzchniowo za pomocą kwasu 1-pirenobutanowego (pyr-CNTs) oraz polimer otrzymany z (ferrocenylo)fulereno[C60]pirolidyny (C60Fc) i octanu palladu [Pd(ac)2]. Wynalazek obejmuje także kondensator elektrochemiczny, w którym co najmniej jedną okładkę stanowi elektroda pokryta takim materiałem kompozytowym.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Kompozyt wykazujacy przewodnictwo zarowno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjalow
 • Material kompozytowy wykazuje duza pojemnosc specyficzna.

Słowa kluczowe:
nanorurki weglowe, polimer przewodzacy, kompozyt, superkondensator

Zastosowanie:
Kompozyty, Magazynowanie elektryczności, Baterie i Akumulatory

Stan zaawansowania:
etap badania

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy, rozwijanie wynalazku

Link do publikacji:
1
Załączniki
Wzory strukturalne


OFERTA nr 19/10

Tytuł wynalazku:
Ogniwo cynkowo-tlenowe i jego zastosowanie

Twórcy:
Wojciech Nogala, Ewa Roźniecka, Marcin Opałło

Dziedzina:
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest ogniwo cynkowo-tlenowe, obejmujące anodę cynkową, elektrolit i biokatodę modyfikowaną enzymem, a także zastosowanie takiego ogniwa jako implantowalnego źródła prądu elektrycznego.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Biokatoda modyfikowana lakazą i próbnikiem redoks
 • Elektrolit: bufor fosforanowy zawierający jony chlorkowe
 • Napięcie obwodu rozwartego powyżej 1,2 V
 • Możliwe zastosowanie jako implantowane źródło prądu
 • Ogniwo bezmembranowe

Słowa kluczowe:
Implantowane źródło prądu

Zastosowanie:
Magazynowanie elektryczności, Baterie i Akumulatory, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, Badania kliniczne, Chirurgia, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Neurologia, Czujniki pomiarowe

Stan zaawansowania:
etap prototypu

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy, rozwijanie wynalazku


OFERTA nr 17/10

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikacji powierzchni poliwęglanu i powierzchnia poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem

Twórcy:
Paweł Jankowski, Ladislav Derzsi, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji powierzchni poliwęglanu, poprzez działanie na tę powierzchnię odpowiednimi roztworami modyfikującymi, modyfikacja nadaje powierzchni poliwęglanu charakter trwale hydrofilowy. Wynalazek obejmuje także powierzchnę poliwęglanu zmodyfikowaną tym sposobem.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się prostotą, dużą powtarzalnością oraz wyjątkowo dużą trwałością. Modyfikacja, według wynalazku, bazuje na reakcji grup węglanowych poliwęglanu z grupami aminowymi polialliolaminy. Dzięki utworzeniu wiązań uretanowych pierwsza warstwa polielektrolitu zostaje silnie związana z podłożem polimerowym. Następnie następuje nałożenie polianionu w postaci polistyrenosulfonianu sodu. W efekcie otrzymuje się powierzchnie o silnie hydrofilowych własnościach. Opracowana metoda modyfikacji powierzchni poliwęglanu bazuje na zastosowaniu prostej aparatury, powszechnie dostępnych i tanich reagentach i stanowi wyjątkowo atrakcyjne narzędzie do otrzymywania układów mikroprzepływowych (ľFLDs) z trwałymi, hydrofilowymi powierzchniami mikrokanałów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • metoda nie wymaga specjalistycznego sprzętu, wykorzystuje powszechnie dostępne i tanie odczynniki
 • jest atrakcyjnym narzędziem do produkcji układów mikroprzepływowych (ľFLDs) o trwałych, hydrofilowych powierzchniach mikrokanałów
 • modyfikacja umożliwia wytwarzanie stabilnej emulsji typu olej-w-wodzie z użyciem węglowodorów, olejów silikonowych i perfluorowanych

Słowa kluczowe:
poliwęglan, układy mikrofluidyczne, modyfikacja powierzchni, powierzchnie hydrofilowe

Zastosowanie:
fabrykacja układów mikrofluidycznych, Tworzywa sztuczne, Polimery, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Mikro. i Nano.technologie

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku


OFERTA nr 14/10

Tytuł wynalazku:
Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych w obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy zawierający mikrokanał zmodyfikowany tym sposobem

Twórcy:
Piotr Garstecki, Paweł Jankowski, Dominika Ogończyk

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów w mikroukładach wytwarzanych z poliwęglanu (PC). Metoda stanowi wyjątkowo atrakcyjne narzędzie do tworzenia trwałych i silnie hydrofobowych powierzchni poliwęglanu. Sposób według wynalazku charakteryzuje się prostotą, wysoką powtarzalnością i wyjątkowo wysoką trwałością. Modyfikacja oparta jest na reakcji grup węglanowych poliwęglanu z grupami aminowymi (dodecyloamina). Reakcja jest prosta i łatwa do przeprowadzenia. W wyniku utworzenia wiązań uretanowych, na powierzchni PC zostaje wytworzona monowarstwa złożona z łańcuchów alkilowych pochodzących od aminy co nadaje powierzchni silnie hydrofobowe właściwości.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • metoda nie wymaga specjalistycznego sprzętu, wykorzystuje powszechnie dostępne i tanie odczynniki
 • jest atrakcyjnym narzędziem do produkcji układów mikroprzepływowych (ľFLDs) o trwałych, hydrofobowych powierzchniach mikrokanałów
 • pozwala na przeprowadzanie doświadczeń w układach mikrofluidycznych z wykorzystaniem substancji o dużych lepkościach (np polianionów takie jak polisacharydy).

Słowa kluczowe:
poliwęglan, układy mikrofluidyczne, modyfikacja powierzchni, powierzchnie hydrofobowe

Zastosowanie:
fabrykacja układów mikrofluidycznych, Tworzywa sztuczne, Polimery, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Mikro. i Nano.technologie

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku


OFERTA nr 10/09

Tytuł wynalazku:
Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich mikro-struktury powierzchniowej

Twórcy:
Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Chemia analityczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest metoda sklejania mikroukładów wykonanych z poliwęglanu (PC). W prezentowanej metodzie wykorzystuje się zjawisko pęcznienia wierzchniej warstwy polimeru, które jest wynikiem kontaktu PC z parami rozpuszczalnika oraz kompresji zmodyfikowanych elementów w temperaturze znacznie niższej niż temperatura przejścia szklistego (Tg). Metoda charakteryzuje się prostotą, dużą powtarzalnością oraz tym, że nie powoduje zmiany chemii powierzchni czy geometrii mikrokanałów.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • zachowanie geometrii kanałów
 • niskie koszty,
 • nie wpływa na właściwości fizyko-chemiczne powierzchni

Słowa kluczowe:
poliwęglan, układy mikrofluidyczne, sklejanie

Zastosowanie:
Fabrykacja układów mikrofluidycznych, Łączenie (lutowanie, spawanie, nabijanie, skuwanie, klejenie), Tworzywa sztuczne, Polimery, Mikro- i Nano-technologie

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku


OFERTA nr 9/09

Tytuł wynalazku:
Mikrozawór i układ do mikroprzepływowego tworzenia kropel cieczy i pęcherzyków gazu na żądanie o zadanej objętości i w zadanym momencie

Twórcy:
Krzysztof Churski, Jacek Michalski, Piotr Garstecki

Dziedzina:
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest mikrozawór i układ do mikroprzepływowego tworzenia kropel na żądanie (ang. droplet-on-demand - DOD) o arbitralnie zadanej objętości i w arbitralnie zadanym mo-mencie. Układ oparty jest na membranowym mikrozaworze sterowanym pneumatycznie integrowanym w układzie mikroprzepływowym. Układ i) umożliwia precyzyjną i powtarzalną kontrolę objętości kropel i częstości ich tworzenia, ii) może być wykorzystywany do tworzenia kropel również wtedy, kiedy do-stępna jest tylko mała objętość próbki, oraz iii) może być stosowany do chipów wykonanych we wszel-kiego rodzaju twardych polimerach, szkle, krzemie czy ceramice.

Zalety / innowacyjne aspekty:
Układ i) umożliwia precyzyjną i powtarzalną kontrolę objętości kropel i częstości ich tworzenia, ii) może być wykorzystywany do tworzenia kropel również wtedy, kiedy do-stępna jest tylko mała objętość próbki, oraz iii) może być stosowany do chipów wykonanych we wszel-kiego rodzaju twardych polimerach, szkle, krzemie czy ceramice.

Słowa kluczowe:
kropla, pęcherzyk, objętość, dozowanie, mikrofluidyka

Zastosowanie:
Automatyka, Kontrolowanie procesów, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Technologie chemiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna, Fizyka płynów, Mikro.mechanika, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku

Attachment

OFERTA nr 5/09

Tytuł wynalazku:
Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do wykrywania i oznaczania substancji biologicznie czynnych wybranych z grupy amin biogenicznych, zwłaszcza melaminy

Twórcy:
Agnieszka Pietrzyk, Włodzimierz Kutner, Raghu Chitta, Francis D'Souza, Francesco Sanicolo, Patrizia R. Mussini

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Powiązanie wdrukowanej melaminą warstwy rozpoznającej MIP i przetwornika sygnału detekcji jakim jest piezoelektryczny rezonator kwarcowy, korzystnie cięcia AT, o poprzecznych drganiach ścinających objętościowej fali dźwiękowej, umożliwia opracowanie i wykonanie czujnika chemicznego do oznaczania melaminy, który charakteryzuje się wysoką czułością, selektywnością i wykrywalnością. Czujnik chemiczny jest znacznie bardziej selektywny względem melaminy niż związków podobnych do niej strukturalnie, takich jak cyromazyna, kwas cyjanurowy, czy też ammelina. Wyznaczone stałe trwałości kompleksów MIP z melaminą, kwasem cyjanurowym lub ammeliną przemawiają za tym, że luki molekularne odpowiadają wielkocią i kształtem cząsteczce melaminy zastosowanej do wdrukowania molekularnego.

Zalety / innowacyjne aspekty:

Słowa kluczowe:
melamina, polimer wdrukowany molekularnie, piezomikrograwimeryczny czujnik chemiczny, mikrowaga kwarcowa, analiza wstrzykowo-przepływowa (FIA), ciecz jonowa, kwas cyjanurowy, cyromazyna, ammelina

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biosensory, Badania kliniczne, Biologia komórkowa i molekularna, Toksykologia, Pomiary zanieczyszczeń

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku

Linki do publikacji:
- 1

OFERTA nr 4/09

Tytuł wynalazku:
Sposób wytwarzania uporządkowanych struktur surfaktanów zawierających wbudowane nanorurki węglowe

Twórcy:
Stefan Wieczorek, Robert Hołyst, Xia Xin, Hongguang Li

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania uporządkowanych struktur surfaktantów, zawierających wbudowane nanorurki węglowe, z wykorzystaniem polimeru rozpuszczalnego w wodzie, w celu uzyskania uporządkowanych liotropowych ciekłych kryształów tworzonych przez te surfaktanty. W określonych warunkach (temperatura, stężenie) cząsteczki surfaktantu w wodnych roztworach samoorganizują się tworząc fazę uporządkowaną, najczęściej heksagonalną, kubiczną i lamelarną. W metodzie tej wykorzystano zjawisko indukowania fazy uporządkowanej (ciekłokrystalicznej) poprzez dodanie polimeru do wodnego roztworu niejonowego surfaktantu opisane w pracy Ordering in surfactant mixtures induced by polymers (J. Phys. Chem. B 2005, 109, 4881) .

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Proces wprowadznia nanorurek węglowych do matrycy cirkłokrystalicznej prowadzony jest w temperaturze pokojowej.
 • W procesie wykorzystuje się roztwory micelarne o niskim stężeniu surfaktantów.
 • Można otrzymywać wyższe stężenia nanorurek węglowych w matrycach surfaktantów.

Słowa kluczowe:
liotropowy ciekły kryształ (C12E6, SDS,CTAB), polimer (PEG, PSS, PDADMAC), jednościenne nanorurki węglowe

Zastosowanie:
Kompozyty, Termodynamika, Mikro- i Nanotechnologie

Stan zaawansowania:
etap gotowości do wdrożenia

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy - rozwijanie wynalazku

Linki do publikacji:
- 1, 2

OFERTA nr 3/09

Tytuł wynalazku:
Sposób strącania i porządkowania roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych w rozpuszczalnikach polarnych, zwłaszcza w wodzie

Twórcy:
Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski, Ewelina Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna Kęska, Monika Gołoś, Karolina Urbaniak

Dziedzina:
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest metoda strącania i porządkowania roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w rozpuszczalnikach polarnych, zwłaszcza w wodzie. W metodzie tej, jako czynnik strącający stosuje się niejonowy hydrofilowy polimer oraz sól nieorganiczną. Kationowy surfaktant i niejonowy polimer z reguły bardzo dobrze mieszają się z wodą, a mieszanina taka nie wykazuje cech separacji faz. Zaobserwowano, że przy ustalonym stężeniu surfaktantu, dodatek soli nieorganicznej umożliwia wywołanie separacji faz nawet dla bardzo niskich stężeń polimeru.
Zastosowanie sposobu według wynalazku powoduje, że środek powierzchniowo czynny nie wypada w całości z roztworu, ale tworzy odrębną, nieprzezroczystą fazę o dużej zawartości surfaktantu. Faza bogata w surfaktant jest fazą uporządkowaną i wspołistnieje z klarownym roztworem wodnym bogatym w polimer.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Sposób według wynalazku pozwala w prosty i tani sposób (sól nieorganiczna jest z reguły znacznie tańsza niż polimer) wpływać na porządkowanie i strącanie roztworów kationowych środków powierzchniowo czynnych, zwłaszcza w wodzie.
  Proces wytrącania surfaktantu z roztworu jest szybki – zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut.

Słowa kluczowe:
kationowe surfaktanty, niejonowe polimery, sole nieorganiczne, separacja faz, uporządkowanie

Zastosowanie:
Separowanie, Chemikalia, Detergenty, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

Stan zaawansowania:
etap badania

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy – rozwijanie wynalazku
OFERTA nr 1/09

Tytuł wynalazku:
Sposób strącania i porządkowania roztworów jonowych środków powierzchniowo czynnych zwłaszcza w mieszaninach wody i rozpuszczalników polarnych

Twórcy:
Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski, Ewelina Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna Kęska, Monika Gołoś, Karolina Urbaniak

Dziedzina:
Chemia nowe materiały
Technologia chemiczna

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób strącania i porządkowania roztworów jonowych środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w mieszaninach wody i rozpuszczalników polarnych. W metodzie tej czynnikiem strącającym jest polielektrolit. Korzystnie, ładunek polielektrolitu ma, taki sam znak jak ładunek surfaktantu. Rozpuszczalnik polarny może obejmować zarówno związki protonowe posiadające tzw. kwaśne atomy wodoru (np. etanol), jak też aprotonowe, nie posiadające kwaśnych atomów wodoru (np. aceton).
Zastosowanie sposobu według wynalazku, powoduje, że środek powierzchniowo czynny nie wypada w całości z roztworu, ale tworzy odrębną fazę o dużej zawartości surfaktantu współistniejąca z klarownym, wodnym roztworem polielektrolitu.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Metoda separacji jest niezwykle prostota i niedroga.
  Proces wytrącania surfaktantu z roztworu jest szybki – zajmuje od kilku do kilkudziesięciu minut.

Słowa kluczowe:
jonowe surfaktanty, polielektrolity, separacja faz, uporządkowanie

Zastosowanie:
Separowanie, Chemikalia, Detergenty, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

Stan zaawansowania:
etap badania

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy – rozwijanie wynalazku
OFERTA nr 4/08

Tytuł wynalazku:
Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych i sposób jego przygotowania

Twórcy:
Piotr Pięta, Emilia Grodzka, Krzysztof Winkler, Alan L. Balch, Ganesh M. Venukadasulad, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner

Dziedzina:
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów elektrochemicznych, według wynalazku, składa się z mieszaniny dwóch przewodzących polimerów, tj. polimeru fulerenowo-palladowego (C60-Pd) i polimeru bitiofenu (PBT), równocześnie osadzonych elektrochemicznie na nanorurkach węglowych (CNTs), korzystnie na jednościennych nanorurkach węglowych niekowalencyjnie zmodyfikowanych powierzchniowo za pomocą kwasu 1-pirenobutanowego (pyr-SWCNTs). Sposób przygotowania materiału kompozytowego (pyr SWCNTs|(C60-Pd)-PBT) do budowy kondensatorów elektrochemicznych, wg wynalazku, polega, w pierwszym etapie, na osadzeniu, korzystnie elektroforetcznym, warstwy pyr-SWCNTs na powierzchni elektrody stałej, a następnie, w drugim etapie, na jednoczesnym elektrochemicznym osadzeniu C60-Pd i PBT na elektrodzie pokrytej warstwą pyr-SWCNTs, korzystnie w warunkach woltamperometrii cyklicznej.

Zalety / innowacyjne aspekty:

 • Kompozyt wykazujący przewodnictwo zarówno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjałów
 • Materiał kompozytowy wykazuje dużą pojemność specyficzną.

Słowa kluczowe:
nanorurki weglowe, polimer przewodzacy, kompozyt, superkondensator

Zastosowanie:
Kompozyty, Magazynowanie elektryczności, Baterie i akumulatory

Stan zaawansowania:
etap badania

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy – rozwijanie wynalazku

Linki do publikacji:
- 1

OFERTA nr 2/08

Tytuł wynalazku:
Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny

Twórcy:
Chitta Raghu, Włodzimierz Kutner, Subramanian Suriyanarayanan, Agnieszka Pietrzyk, Francis D'Souza

Dziedzina:
Chemia analityczna
Chemia nowe materiały

Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie, MIP, sposób wytwarzania tego polimeru oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do wykrywania i oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza histaminy, dopaminy i adeniny, zawierający warstwę tego polimeru jako element rozpoznający. Polimer otrzymano z dedykowanych monomerów, którymi są pochodne bitiofenu. Czujnik składa się z warstwy tego MIPu osadzonej za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej na poli(bitiofenowej) warstwie zaporowej. Z kolei warstwa zaporowa jest osadzona za pomocą potencjodynamicznej elektropolimeryzacji na elektrodzie platynowej, rezonatora kwarcowego (cięcia AT, o poprzecznych drganiach ścinających) objętościowej fali dźwiękowej. Rezonator ten jest przetwornikiem sygnału detekcji.

Zalety / innowacyjne aspekty:

Słowa kluczowe:
adenina, histamina, dopamina, polimer wdrukowany molekularnie, piezomikrograwimeryczny czujnik chemiczny, mikrowaga kwarcowa, analiza wstrzykowo- przepływowa (FIA)

Zastosowanie:
Chemia analityczna, Biosensory, Badania kliniczne, Biochemia i Biofizyka, Biologia komórkowa i molekularna

Stan zaawansowania:
etap rozwoju

Oczekiwana współpraca:
umowa o współpracy – rozwijanie wynalazku

Linki do publikacji:
- 1
- 2
- 3