Prócz badań IChF prowadzi także działalność dydaktyczną, zarówno na poziomie doktorskim jak i magisterskim.
Studium Doktoranckie powstało w 1965 roku. Zapewnia ono wykształcenie na poziomie podyplomowym w zakresie chemii fizycznej oraz teoretycznej. Od roku 1965 obronionych zostało 284 prac doktorskich. W 1999 r. powołane zostały Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Główne tematy studiów doktoranckich obejmują:
  • elektrochemię, ochronę antykorozyjną, elektrokatalizę i badania granicy powierzchni metal-roztwór;
  • chemię fizyczną i strukturę kompleksów supramolekularnych i ich zastosowania;
  • własności fizyczne i chemiczne powierzchni ciała stałego i kataliza heterogeniczna, badana przy użyciu spektroskopii fotoelektronów;
  • fotochemia, fotofizyka i spektroskopia molekularna;
  • kinetyka chemiczna i procesowa;
  • termodynamika, termochemia i kalorymetria;
  • zastosowania fizykochemiczne fizyki statystycznej;
  • chemia kwantowa ciała stałego i jego powierzchni;
  • spektrometria masowa i chemia jonów molekularnych fazy gazowej;

W roku 1993 Instytut był współzałożycielem Szkoły Nauk Ścisłych. Ponad 30% pracowników naukowych IChF jest zaangażowanych w działalność dydaktyczną Szkoły. Instytut współpracuje także z wydziałami chemicznymi UW i PW - pracownicy naukowi IChF prowadzą tam cykle zaawansowanych wykładów i kierują pracami magisterskimi. Poza tym Instytut zapewnia wyposażenie dla zaawansowanych pracowni studenckich. Podejmowane są wspólne projekty badawcze. W 2001r. Szkoła Nauk Ścisłych została połączona z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia są dwustopniowe: studia licencjackie (mające charakter interdyscyplinarny) są zintegrowane na kierunku "matematyka, fizyka, chemia" a ich kontynuacją są studia magisterskie na kierunkach - z osobna - chemia, fizyka i matematyka.