Centrum Doskonałości TALES
Laboratorium Termodynamiki dla Ochrony Środowiska

Centrum utworzone w ramach 5PR UE. Główne cele obejmują promocję i rozwój termodynamiki dla ochrony środowiska, szkolenie młodych naukowców oraz międzynarodową współpracę naukową. CD Tales organizuje konferencje, seminaria i szkoły letnie, a także bierze udział w targach nauki i spotkaniach brokerskich. W projekcie uczestniczą pracownicy zakładów termodynamiki, fizykochemii kompleksów supramolekularnych, kalorymetrii oraz Centrum Danych Termodynamicznych IChF.

Centrum Doskonałości CPM
Centrum Materiałów Fotoaktywnych

Badania i synteza substancji, które zmieniają swoje własności pod wpływem światła. Projektowanie i konstrukcja aparatury spektralnej.

Centrum Doskonałości "SURPHARE"
Zjawiska i reakcje powierzchniowe


CD SURPHARE jest finansowane przez Unię Europejską w ramach 5-tego programu "Competitive and Sustainable Growth". Celem tego projektu jest rozszerzenie współpracy naukowej z europejskimi laboratoriami zajmującymi się nauką o powierzchni, wymiana informacji o postępach w dziedzinie nauki o powierzchni, wzmożenie kontaktów osobowych, podniesienie poziomu nauczania i doświadczenia badawczego młodych naukowców. Cele te są realizowane poprzez organizowanie międzynarodowych sympozjów i warsztatów oraz poprzez wymianę naukowców. W pierwszym roku działania projektu zorganizowano pięć międzynarodowych spotkań naukowych z zakresu korozji i niszczenia wodorowego, reaktywności materiałów metastabilnych, morfologii materii miękkiej, modyfikacji powierzchni celem selektywnej detekcji oraz standaryzacji technik badania powierzchni.