Warszawska Szkoła Doktorska Nauk ¦cisłych i BioMedycznych
Warsaw PhD School of Natural and BioMedical Sciences [Warsaw-4-PhD]

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk ¦cisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]
Link do strony: http://www.warsaw4phd.eu/, http://warsaw4phd.eu/register.php
Termin składania wniosków: do 21 czerwca 2019 r.
Liczba oferowanych miejsc: 22
Terminy rozmów rekrutacyjnych: 1 – 12 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje dotycz±ce warunków i trybu rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk ¦cisłych i BioMedycznych w IChF PAN: http://www.warsaw4phd.eu

UWAGA:

Dopuszcza się składanie wniosków przez kandydatów, którzy nie posiadaj± jeszcze tytułu zawodowego magistra. Zamiast kopii dyplomu, kandydat składa za¶wiadczenie o ukończeniu studiów, wydane przez uczelnię, zawieraj±ce informację o uzyskanych ocenach i przewidywanym terminie obrony pracy magisterskiej. Kandydaci, którzy pomy¶lnie przejd± rozmowy rekrutacyjne, maj± obowi±zek dostarczyć oryginał dyplomu przed 30 wrze¶nia.

Zapraszamy magistrów - absolwentów chemii, fizyki, inżynierii materiałowej oraz kierunków pokrewnych, zarówno eksperymentatorów jak i teoretyków, o uzdolnieniach w naukach przyrodniczych i ¶cisłych, przejawiaj±cych siln± motywację do pracy badawczej.
Proponujemy ciekaw± tematykę badań podstawowych w zakresie m.in.:

 • nanotechnologii i nowych materiałów;
 • fotochemii, fotofizyki i spektroskopii molekularnej;
 • fizykochemii powierzchni i granicy faz, ciała stałego, miękkiej materii oraz kompleksów supramolekularnych;
 • kinetyki chemicznej i katalizy;
 • termodynamiki i mechaniki statystycznej;
 • chemii kwantowej, matematycznego modelowania zjawisk i dynamiki molekularnej;
 • elektrochemii, w tym mechanizmów procesów elektrodowych, elektroanalizy i ochrony przed korozj±;
 • syntezy nowych materiałów;
 • chemii ¶rodowiska;
 • astrochemii.
The Warsaw-4-PhD school established by 9 Warsaw scientific institutions offers interdisciplinary education in 4 scientific disciplines: biology, chemistry, physics, and medicine.
Applicants are invited to select not more than 3 PhD projects from the offer of School, indicating their 1st, 2nd, and 3rd choices. The projects proposed by IPC PAS are listed below.
  Project NoTitlePositions
  1Understanding the mechanism of lignin-based model molecules selective conversions to phenolics via ultrasound-assisted heterogeneous photocatalysis.

  Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych zwi±zków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomoc± fotokatalizy heterogenicznej wspomaganej ultradĽwiękami.

  see details

  1
  23D scaffolds with integrated multielectrode measurement setup for cell culture and pharmaceutical applications

  Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych i farmacji

  see details

  1
  3In vivo Imaging of human eye by Spatio Temporal Optical Coherence Imaging.

  Przyżyciowe obrazowanie oka z wykorzystaniem czasowo-częstotliwo¶ciowej modulacji fazy ¶wiatła.

  see details

  1
  4Image formation by Spatio Temporal Optical Coherence Imaging.

  Formowanie obrazów za pomoc± czasowo- częstotliwo¶ciowej modulacji fazy ¶wiatła.

  see details

  1
  5Quantification of anthracyclines drugs interactions with intranuclear DNAin living cells on the example of daunorubicin.

  Ilo¶ciowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewn±trz j±dra żywych komórek na przykładzie daunorubiciny.

  see details

  1
  6Quantification of anthracyclines drugs interactions with intranuclear DNA in living cells on the example of idarubicin.

  Ilo¶ciowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewn±trz j±dra żywych komórek na przykładzie idarubiciny

  see details

  1
  7Studies on internalization of chemical and biological molecules into living cells.

  Badanie internalizacji cz±steczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek.

  see details

  1
  8Studies on cellular autofluorescence during cell death.

  Badanie autofluorescencji komórkowej w trakcie ¶mierci komórki.

  see details

  1
  9Studies on cellular nanoviscosity during cell death.

  Badanie nanolepko¶ci komórkowej w trakcie ¶mierci komórki.

  see details

  1
  10Novel microfluidic-based methods for Antibiotic Susceptibility Testing of bacterial pathogens at a single cell level.

  Oparte o techniki mikroprzepływowe nowatorskie metody oznaczania lekowrażliwo¶ci patogennych bakterii na poziomie pojedynczych komórek.

  see details

  1
  11High throughput screening of microbial heteroresistance in Gram-negative and Gram-positive bacteria with droplet microfluidics.

  Wysokoprzepustowe badania przesiewowe zmienno¶ci fenotypowej populacji Gram-pozytywnych i Gram-negatywnych bakterii z użyciem mikroprzepływów kroplowych.

  see details

  1
  12Quantitative, label-free and real-time monitoring of bacterial growth in nanoliter droplets.

  Ilo¶ciowe monitorowanie wzrostu bakterii w nanolitrowych kroplach bez znaczników chemicznych w czasie rzeczywistym.

  see details

  1
  13Synthesis and application of conductive polymers for electrosensing and electrocatalysis.

  Synteza polimerów prewodz±cych oraz ich zastosowanie w elektrochemicznych czujnikach i elektrokatalizie.

  see details

  1
  14Mathematical models of complex evolution of self-propelled particles on the water Surface.

  Opis matematyczny złożonej ewolucji obiektów samonapędzaj±cych się na powierzchni wody.

  see details

  1
  15Uncovering the photochemistry and spectroscopy of unusual phosphaalkynes, nitriles, and related molecules of astrochemical significance.

  Opis fotochemii i spektroskopii nietypowych fosfaalkinów, nitryli oraz pokrewnych cz±steczek o znaczeniu astrochemicznym.

  see details

  1
  16Orientacja przestrzenna nanodrutów metalicznych do zastosowań czujnikowych.

  Spatial organization of metallic nanowires for sensor applications.

  see details

  1
  17New photostable fluorophores.

  Nowe fotostabilne fluorofory.

  see details

  1
  18Surface-enhanced Raman scattering angular directionality imaging - the development of the method and the application in single-molecule on single nanoantenna studies.

  Obrazowanie kierunkowo¶ci wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach pojedynczych cz±steczek umieszczonych na pojedynczych nanoantenach optycznych.

  see details

  1
  19PhD studentship in Optical analysis of products of electrochemical processes in picolitre volumes.

  Analiza optyczna pikolitrowych objęto¶ci produktów procesów elektrochemicznych

  see details

  1
  20Development of new embedding schemes for accurate quantum chemical calculations for reactions on metallic surfaces.

  Rozwój nowych technik wbudowywania pozwalaj±cych na dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla reakcji na powierzchniach metalicznych.

  see details

  1
  21Synthesis of novel molecular homo- and heterometallic building blocks as MOFs’ precursors

  Synteza nowych molekularnych homo- i heterometalicznych jednostek budulcowych jako prekursorów materiałów typu MOF

  see details

  1
  22Single-molecule sensors based on DNA origami and 2D materials.

  Czujniki pojedynczych cz±steczek oparte na DNA origami i materiałach dwuwymiarowych.

  see details

  1

  PROJECTS

 1. "Zrozumienie mechanizmu selektywnej konwersji modelowych zwi±zków składników ligniny do pochodnych fenolu za pomoc± fotokatalizy heterogenicznej wspomaganej ultradĽwiękami"
  “Understanding the mechanism of lignin-based model molecules selective conversions to phenolics via ultrasound-assisted heterogeneous photocatalysis”
  (project No. 1) – liczba miejsc 1
  Leader: dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, IChF PAN professor
  IPC PAS Group: Catalysis for sustainable energy production and environmental protection, CatSEE
  > szczegóły/details

  Background
  Lignin, an amorphous polymer which accounts for 30% of the organic carbon in the biosphere, is underutilized and only employed as a combustible material for its high heat value. The structure and aromatic units present in lignin makes it a valuable source for the production of a wide range of products ranging from macromolecules (e.g. phenol-formaldehyde resins) to value added chemicals such as vanillin, guaiacol, syringaldehyde and eugenol, which find applications in food and pharmaceutical industries. Future methods of lignin valorization must be based on new materials and green technological approaches just because the existing methods don’t meet the necessary environmental and economic requirements. This project aims to develop a novel method for the transformation of lignin-based model compounds into valuable chemical precursors. The principle is to assist the photocatalytic oxidation process with low-frequency ultrasound (US) and new catalytic materials possessing excellent redox and sonophotocatalytic properties. The objective is to improve the photocatalytic selective oxidation of lignin-based model compounds through the physical effects of low-frequency sonication (e.g., effective mass transfer) and understanding the mechanism of the synergistic action of green sources of energy (ultrasound and solar energy) to control the production of high-value chemicals during a liquid phase sonophotocatalytic selective process.
  Goal
  The goal of this project is to understand the mechanistic aspects of ultrasound-assisted photocatalytic method for the selective oxidation of lignin-based complex model molecules and the study of photocatalysts performances under such specific sonophotocatalytic environment. We believe that it is possible to adapt a sonophotocatalysis-based Advanced Oxidation Process to a process which will be able to convert selectively lignin-based wastes towards valuable chemicals.
  Requirements for applicants

  • Passion for natural sciences, a strong motivation for scientific work and open mind, willingness of carrying out interdisciplinary research.
  • A university degree in chemistry or physics; achieved professional title of magister (or equivalent) obtained no earlier than three years ago or master thesis with a designated approaching date of defense.
  • CV
  • Copy of MSc diploma
  • Distinctions granted by virtue of scientific research, grants, awards and scientific experience acquired outside your own research work place in the country or abroad; participation in workshops and scientific trainings; participation in research projects.
  • Experience in conducting scientific research in the field of catalysis, organic synthesis and materials characterization.
  • English knowledge to the degree necessary for independent scientific work.
  • At least the opinions of two independent research scientists, specialists in the field of chemistry and related sciences.
  • Very welcome are publications in reputable publishing houses / scientific journals.

 2. "Trójwymiarowe podłoża ze zintegrowanym multielektrodowym układem pomiarowym do zastosowań w hodowlach komórkowych i farmacji"
  "3D scaffolds with integrated multielectrode measurement setup for cell culture and pharmaceutical applications”
  (project No. 2) – liczba miejsc 1.
  Leader: dr inż. Emilia Witkowska Nery and dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka
  ICP PAS Group: Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems

  > szczegóły/details

  Background
  Creation of artificial life one of the goals of research that has been carried out for thousands of years. Self-motion is one of the attributes of life. It is not surprising, that spontaneous motion and interactions between self-propelled objects have been intensively studied in the recent years. The experimental observations indicate the great diversity and complexity of phenomena in such systems. Within the project we are concerned with open systems, in which dissipated molecules form a layer on the water surface and next evaporate from it. We consider molecules that can modify the surface tension of water depending on their surface concentration. The appearing Marangoni flows can self-propel objects floating on the water surface. We have accumulated a large number of experimental observations on different types of far-from-equilibrium evolution in such systems (see http://groups.ichf.edu.pl/gorecki/research/view?id=85&name=). However, the rapid increase in the number of experimental observations is not accompanied by the progress in mathematical models that can be used for effective simulations. The project is focused on new simulation methods that allow to describe time evolution of both solid objects and soft ones, that can divide or release small fragments.
  Goal
  We plan to develop mathematical description of self-propagating objects that takes into account the dynamics of surface concentration, the movement of objects and the hydrodynamic flows resulting from changes in surface tension. We consider models describing physical quantities using continuous variables, as well as the discrete models (cellular automata), that seem especially useful for systems in which objects can divide. The results obtained will be compared with experiments.
  Requirements for applicants
  Completed master's degree in physics, mechanics, technical physics or mathematical modelling. Knowledge of statistical physics and fluid mechanics. Strong algorithming skills; programming in C / C ++, Mathematica and (preferred) in CUDA.

 3. "Przyżyciowe obrazowanie oka z wykorzystaniem czasowo-częstotliwo¶ciowej modulacji fazy ¶wiatła"
  “In vivo Imaging of human eye by Spatio Temporal Optical Coherence Imaging”
  (project No. 3) – liczba miejsc 1
  Leader: Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
  ICP PAS Group: Physical Optics and Biophotonics Group
  > szczegóły/details

  Background In this project, we would like to apply a new method of Spatio Temporal Optical Coherence Imaging developed in our group to image retinal pigmented epithelium in vivo. These studies will enable to solve one of the most basic problems of optics, which is in-vivo microscopic imaging in optically inhomogeneous media. The objective of this project is to broaden our knowledge about the image formation process in the presence of highly distortive media like biological samples.
  The hypothesis of this work is that it is possible to perform in vivo imaging of retinal pigmented epithelial cells by dynamic tailoring of spatial frequency distribution of illuminating light. Goal The goal of these research is to develop a new non-invasive and non-contact, optical method of imaging anatomical details of the human retina including the structure of retinal pigment epithelial cells.
  Requirements for applicants

  • a university degree in physics/engineering (optics, automatics, informatics, electronics);
  • initial experience in experimental work in the field of experimental optics;
  • skills in C++, Python, LabView or MatLab;
  • good command of English;
  • Stopień magistra z fizyki lub inżynierii (optyka, automatyka, informatyka, elektronika);
  • Wstępne do¶wiadczenie w pracy laboratoryjnej z optyki;
  • Umiejętno¶ci w programowaniu w ¶rodowiskach C++, Python, LabView lub MatLab;
  • Dobra znajomo¶ć języka angielskiego.

 4. "Formowanie obrazów za pomoc± czasowo- częstotliwo¶ciowej modulacji fazy ¶wiatła"
  “Image formation by Spatio Temporal Optical Coherence Imaging”
  (project No. 4) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
  ICP PAS Group Physical Optics and Biophotonics Group
  > szczegóły/details

  Background
  Presence of a micro- and macro-structures of the scattering medium causes uneven, rapid and random changes in refractive index distribution along optical path within the medium. These distortions cause delocalization of points in the resultant image in respect to their original positions in the object. In perfect undisturbed image formation each point has a specific combination of contributing spatial frequencies, which interfere and give intensity value at particular point in space. Once we overlap two or more of such images each spatial frequency component in corresponding points will be perfectly correlated with its counterpart in other image. This can be expressed by matrix of complex spectral degree of coherence (correlation matrix). For no disturbed image correlated components of spatial frequencies will be distributed along the diagonal of correlation matrix. In case of delocalized points (disturbed image) there will be additional cross-talk between spatial frequency components. The hypothesis of this work is that one can remove high order image distortions introduced by biological samples by dynamic tailoring of spatial frequency distribution of illuminating light. Goal The goal of these research is to program, we would like to solve one of the most basic problems of optics, which is in-vivo microscopic imaging in optically inhomogeneous media.
  Requirements for applicants

  • a university degree in physics/engineering (optics, automatics, informatics, electronics);
  • initial experience in experimental work in the field of experimental optics;
  • skills in C++, Python, LabView or MatLab;
  • good command of English;
  • Stopień magistra z fizyki lub inżynierii (optyka, automatyka, informatyka, elektronika);
  • Wstępne do¶wiadczenie w pracy laboratoryjnej z optyki;
  • Umiejętno¶ci w programowaniu w ¶rodowiskach C++, Python, LabView lub MatLab;
  • Dobra znajomo¶ć języka angielskiego.

 5. "Ilo¶ciowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewn±trz j±dra żywych komórek na przykładzie daunorubiciny"
  “Quantification of anthracyclines drugs interactions with intranuclear DNA in living cells on the example of daunorubicin”
  (project No. 5) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Robert Hołyst, the auxiliary supervisor: dr Tomasz Kalwarczyk
  ICP PAS Group: Soft Condensed Matter Group

  Background
  Anthracyclines is the most widely used group of anticancer drugs. They interaclate into the nuclear DNA leading to cell death. The process of intercalation of doxorubicin belonging to the anthracycline group, into the DNA strand was widely studied in vitro which makes it a good model compound for DNA association studies. Optimization of therapeutic effects of drugs requires information about the number of targets that the drug will act on. In this project we are aimed at quantification of interactions between daunorubicin molecules with intranuclear DNA in living cells. In particular we are interested in estimation of number of DNA binding sites available for small ligand to react with. We are also interested how this number changes upon post-translational modifications of histones around which the DNA is folded. Histones modifications occur during cell cycle, as an epigenetic response to environmental conditions, or can be forced biochemically, and lead to changes of DNA packing levels, and therefore to change in the DNA binding sites content.
  The candidate will work in a highly interdisciplinary group consisting of chemists, physicists, and biotechnologists. He/She will be responsible for preparation of biological and biochemical samples (living cell cultures) and measurements using advanced microscopy and spectroscopy techniques (confocal imaging, fluorescence correlation spectroscopy and others).
  Goal
  In this project we are aimed at quantification of interactions between anthracycline drug molecules with intranuclear DNA in living cells. We are going to estimate the number of DNA binding sites available for small drug molecules. We will perform quantitative experiments by means of single-molecule fluorescence methods and state-of-the-art methodology.
  Requirements
  The Candidate should:
  We are looking for self-motivated, creative, and curiosity driven individuals that are ready to work in an interdisciplinary and international group. The candidate should be able to conduct research on the edge of chemistry, biology, and physics and posses strong manual and communicative skills. The candidate should also have high analytic skills.
  In particular:

  1. MSc in (bio)chemistry, (bio)physics, biotechnology (or related fields)
  2. Experience or at least strong interest and theoretical background in topics related to this project, including but not limiting to: biochemical research, single-molecule research, biophysics, living cell culturing.
  3. Communicative English skills (both writing and oral) at the level allowing for reading and writing scientific articles and give oral presentations of results.
  4. Experience with fluorescence microscopy techniques will be considered as a plus,
  5. Experience with Python programming language (recommended for data analysis) will be considered as a plus.

 6. "Ilo¶ciowa analiza oddziaływań pochodnych antracykliny z DNA wewn±trz j±dra żywych komórek na przykładzie idarubiciny"
  “Quantification of anthracyclines drugs interactions with intranuclear DNA in living cells on the example of idarubicin”
  (project No. 6) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Robert Hołyst, the auxiliary supervisor: dr Tomasz Kalwarczyk)
  ICP PAS Group: Soft Condensed Matter Group

  Background
  Anthracyclines is the most widely used group of anticancer drugs. They interaclate into the nuclear DNA leading to cell death. The process of intercalation of doxorubicin belonging to the anthracycline group, into the DNA strand was widely studied in vitro which makes it a good model compound for DNA association studies. Optimization of therapeutic effects of drugs requires information about the number of targets that the drug will act on. In this project we are aimed at quantification of interactions between idarubicin molecules with intranuclear DNA in living cells. In particular we are interested in estimation of number of DNA binding sites available for small ligand to react with. We are also interested how this number changes upon post-translational modifications of histones around which the DNA is folded. Histones modifications occur during cell cycle, as an epigenetic response to environmental conditions, or can be forced biochemically, and lead to changes of DNA packing levels, and therefore to change in the DNA binding sites content.
  The candidate will work in a highly interdisciplinary group consisting of chemists, physicists, and biotechnologists. He/She will be responsible for preparation of biological and biochemical samples (living cell cultures) and measurements using advanced microscopy and spectroscopy techniques (confocal imaging, fluorescence correlation spectroscopy and others).
  Goal In this project we are aimed at quantification of interactions between anthracycline drug molecules with intranuclear DNA in living cells. We are going to estimate the number of DNA binding sites available for small drug molecules. We will perform quantitative experiments by means of single-molecule fluorescence methods and state-of-the-art methodology.
  Requirements for applicants
  The Candidate should:
  We are looking for self-motivated, creative, and curiosity driven individuals that are ready to work in an interdisciplinary and international group. The candidate should be able to conduct research on the edge of chemistry, biology, and physics and posses strong manual and communicative skills. The candidate should also have high analytic skills.
  In particular:

  1. MSc in (bio)chemistry, (bio)physics, biotechnology (or related fields)
  2. Experience or at least strong interest and theoretical background in topics related to this project, including but not limiting to: biochemical research, single-molecule research, biophysics, living cell culturing.
  3. Communicative English skills (both writing and oral) at the level allowing for reading and writing scientific articles and give oral presentations of results.
  4. Experience with fluorescence microscopy techniques will be considered as a plus,
  5. Experience with Python programming language (recommended for data analysis) will be considered as a plus.

 7. "Badanie internalizacji cz±steczek chemicznych i biologicznych do wnętrza żywych komórek"
  “Studies on internalization of chemical and biological molecules into living cells”
  (project 7) – liczba miejsc 1.
  Leader: prof. dr hab. Robert Hołyst, the auxiliary supervisor: dr inż. Karina Kwapiszewska
  ICP PAS Group: Soft Condensed Matter Group

  Background
  The goal of the project is development of a novel quantitative and qualitative method for determination of internalization of chemical and biological molecules into human cells. The goal will be achieved by application of fluorescence correlation spectroscopy (FCS) – technique that enables single molecule analysis in cell cytoplasm. This innovative approach utilizes measurement of molecule’s motion rather than its fluorescence intensity. Thus, single experiment can provide data on the mechanism of cellular uptake as well as quantity of molecules inside the cell. The technique will be also supplemented with additional functionalities: compatibility with three dimensional cell culture models and measurements within dynamically changing environmental conditions.
  The method proposed in the project will be attractive to biotechnological and pharmaceutical companies developing new drugs for targeted therapies. Quantitative comparison of molecules in terms of internalization potential will provide valuable information for lead identification during preclinical studies. The proposed approach has already been noticed and appreciated by potential customers. Goal
  The PhD student will be involved in interdisciplinary activities including: performance of advanced microscopy and spectroscopy experiment (confocal microscopy, fluorescence correlation spectroscopy), preparation of biological samples (cell culture techniques), preparation of biochemical samples (fluorescently labeled drug candidates), application of microfluidic solutions and data processing. Great emphasis will be placed on the development and validation of analytical methods.
  Requirements for applicants
  We are looking for motivated candidates who are able to work on interdisciplinary topics at the edge of chemistry, biology and physics. Candidates should possess strong manual skills, analytical skills and ability to think outside the box.
  Specific:

  1. MSc in Biophysics, Chemistry, Physics, Biology, Biotechnology, Pharmacy (or related fields).
  2. Experience/interest in topics related to the project.
  3. Ability to read and analyze scientific publications.
  4. An additional advantage will be experience in fluorescence correlation spectroscopy, biochemistry, analytical chemistry or molecular biology.

 8. "Badanie autofluorescencji komórkowej w trakcie ¶mierci komórki"
  “Studies on cellular autofluorescence during cell death”
  (project 8) – liczba miejsc 1.
  Leader: prof. dr hab. Robert Hołyst, the auxiliary supervisor: dr inż. Karina Kwapiszewska
  ICP PAS Group:Soft Condensed Matter Group

  Background
  The project aims to study the process of death from the physical point of view and correlate biological observations with physical phenomena occurring inside cells. The main goal of the research is to prove the hypothesis, that programmed cell death involves dramatic hindrance of intracellular transport. This will be achieved by a full analysis of intracellular viscosity – and therefore transport – at different stages of cell death. Two types of cell death will be studied: apoptosis and necroptosis. During the project a broad range of length scales and timescales of intracellular motion will be taken into account to provide the fullest possible picture of cell death-associated physical changes of intracellular architecture. Experiments will be performed using well established methods like FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy) and RICS (Raster Image Correlation Spectroscopy), as well as novel BiWEC method (Bin Width-dependent Event Count) – the complimentary to FCS method dedicated to slow motions. All analytical methods used in this project will require fluorescent tracers, thus autofluorescence of the cell and its changes during cell death will be of special focus during the project. The prospect goal of the research will be discovery of a physical marker characteristic for apoptosis and/or necroptosis and preceding their morphological symptoms. In the future, such a marker can be used for development of a label-free cell viability assay.
  Goal
  The PhD student will be involved in interdisciplinary activities including: performance of advanced microscopy and spectroscopy experiment (confocal microscopy, fluorescence correlation spectroscopy), preparation of biological samples (cell culture techniques), and data processing. Great emphasis will be placed on the development and validation of analytical methods. Requirements for applicants
  We are looking for motivated candidates who are able to work on interdisciplinary topics at the edge of chemistry, biology and physics. Candidates should possess strong manual skills, analytical skills and ability to think outside the box.
  Specific:

  1. MSc in Biophysics, Chemistry, Physics, Biology, Biotechnology (or related fields).
  2. Experience/interest in topics related to the project.
  3. Ability to read and analyze scientific publications.
  4. An additional advantage will be experience in fluorescence correlation spectroscopy, biochemistry, analytical chemistry or molecular biology.

 9. "Badanie nanolepko¶ci komórkowej w trakcie ¶mierci komórki"
  “Studies on cellular nanoviscosity during cell death"
  (project 9) – liczba miejsc 1.
  Leader: prof. dr hab. Robert Hołyst, the auxiliary supervisor: dr inż. Karina Kwapiszewska
  ICP PAS Group: Soft Condensed Matter Group

  Background
  The project aims to study the process of death from the physical point of view and correlate biological observations with physical phenomena occurring inside cells. The main goal of the research is to prove the hypothesis, that programmed cell death involves dramatic hindrance of intracellular transport. This will be achieved by a full analysis of intracellular viscosity – and therefore transport – at different stages of cell death. Two types of cell death will be studied: apoptosis and necroptosis. During the project a broad range of length scales and timescales of intracellular motion will be taken into account to provide the fullest possible picture of cell death-associated physical changes of intracellular architecture. Experiments will be performed using well established methods like FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy) and RICS (Raster Image Correlation Spectroscopy), as well as novel BiWEC method (Bin Width-dependent Event Count) – the complimentary to FCS method dedicated to slow motions. All analytical methods used in this project will require fluorescent tracers, which will be chosen among fluorescent dyes, proteins, polymers and nanoparlicles. The prospect goal of the research will be discovery of a physical marker characteristic for apoptosis and/or necroptosis and preceding their morphological symptoms.
  Goal
  The PhD student will be involved in interdisciplinary activities including: performance of advanced microscopy and spectroscopy experiment (confocal microscopy, fluorescence correlation spectroscopy), preparation of biological samples (cell culture techniques), introduction of fluorescent tracers (microinjection, transfection, osmotic shock), and data processing. Great emphasis will be placed on the development and validation of analytical methods.
  Requirements for applicants
  We are looking for motivated candidates who are able to work on interdisciplinary topics at the edge of chemistry, biology and physics. Candidates should possess strong manual skills, analytical skills and ability to think outside the box.
  Specific:

  1. MSc in Biophysics, Chemistry, Physics, Biology, Biotechnology (or related fields).
  2. Experience/interest in topics related to the project.
  3. Ability to read and analyze scientific publications.
  4. An additional advantage will be experience in fluorescence correlation spectroscopy, biochemistry, analytical chemistry or molecular biology.

 10. "Oparte o techniki mikroprzepływowe nowatorskie metody oznaczania lekowrażliwo¶ci patogennych bakterii na poziomie pojedynczych komórek"
  "Novel microfluidic-based methods for Antibiotic Susceptibility Testing of bacterial pathogens at a single cell level"
  (project 10) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Garstecki Piotr, the auxiliary supervisor: dr Ladislav Derzsi
  ICP PAS Group: Group of Microfluidics and Complex Fluids
  > szczegóły/details

  Background
  Antimicrobial resistance (AMR) is a major threat to global health. Bacteria are acquiring resistance and resistant pathogens are spreading at alarming rates. Sustainable and effective use of antibiotics depends critically on a proper understanding of the response of bacterial cells and populations to antibiotic stress. This translates into an urgent need for new analytical methods to provide reliable and informative measures of susceptibility. Currently, susceptibility is measured by the level of minimum inhibitory concentration (MIC) that fails to capture either the so-called inoculum effect (IE, cell-density dependent response of the bacteria colony to drugs), or the single cell MIC (scMIC), or the heterogeneity of phenotypic response of individual cells in population. All of these parameters are critical for understanding the response of bacteria to antibiotics. The principal goal of the project is to develop a droplet microfluidic platform for ‘digital’ assessment of bacterial susceptibility to antibiotics. The methods that we propose will allow to quantify the IE, the scMIC and the probability distribution, p(scMIC). We propose to develop label-free methodology compatible with a large portfolio of bacterial species and antibiotics.
  Goal
  PhD 1
  The goal of the PhD project is to design, construct and test droplet-based microfluidic systems that will allow i) to encapsulate a large number of individual bacterial cells into nanoliter droplets of defined chemical composition, ii) incubate them iii) detect growth without optical labeling and iv) determine the magnitude of the inoculum effect for a range of antibiotic classes and combinations.
  Requirements for applicants
  MSc diploma in microbiology, bioengineering, biotechnology, chemistry, physics, electronic engineering, mechanical engineering, or similar

  • Creativity and enthusiasm measured by the quality and number of projects, study record, internships, authorship in peer-reviewed publications and patents in which the Candidate participated and contributed
  • Analytical thinking and critical problem solving skills
  • Excellent communications, organization and time management skills
  • Fluent in spoken and written English
  • Flexibility and ability to work in a multidisciplinary and multicultural research team
  • Direct experience with microfluidics is an asset

 11. "Wysokoprzepustowe badania przesiewowe zmienno¶ci fenotypowej populacji Gram-pozytywnych i Gram-negatywnych bakterii z użyciem mikroprzepływów kroplowych"
  "High throughput screening of microbial heteroresistance in Gram-negative and Gram-positive bacteria with droplet microfluidics"
  (project 11) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Garstecki Piotr, the auxiliary supervisor: dr Ladislav Derzsi
  ICP PAS Group: Group of Microfluidics and Complex Fluids
  > szczegóły/details

  Background
  Antimicrobial resistance (AMR) is a major threat to global health. Bacteria are acquiring resistance and resistant pathogens are spreading at alarming rates. Sustainable and effective use of antibiotics depends critically on a proper understanding of the response of bacterial cells and populations to antibiotic stress. This translates into an urgent need for new analytical methods to provide reliable and informative measures of susceptibility. Currently, susceptibility is measured by the level of minimum inhibitory concentration (MIC) that fails to capture either the so-called inoculum effect (IE, cell-density dependent response of the bacteria colony to drugs), or the single cell MIC (scMIC), or the heterogeneity of phenotypic response of individual cells in population. All of these parameters are critical for understanding the response of bacteria to antibiotics. The principal goal of the project is to develop a droplet microfluidic platform for ‘digital’ assessment of bacterial susceptibility to antibiotics. The methods that we propose will allow to quantify the IE, the scMIC and the probability distribution, p(scMIC). We propose to develop label-free methodology compatible with a large portfolio of bacterial species and antibiotics.
  Goal
  PhD 2
  The goal of the PhD project is to investigate the heterogeneity and hetero-resistance of the phenotype of growing bacterial populations upon exposure to antibiotics from the single cell level. The PhD candidate will study the differences in the magnitude of the phenotypic single cell heterogeneity to clinically relevant antibiotics, to beta-lactam antibiotics for strains carrying a range of different beta-lactamase enzymes and study the influence of inhibitors of resistance on the breadth of the scMIC distribution.
  Zadaniem kandydata na doktora 2 w tym projekcie będzie:
  Requirements for applicants
  MSc diploma in microbiology, bioengineering, biotechnology, chemistry, physics, electronic engineering, mechanical engineering, or similar

  • Creativity and enthusiasm measured by the quality and number of projects, study record, internships, authorship in peer-reviewed publications and patents in which the Candidate participated and contributed
  • Analytical thinking and critical problem solving skills
  • Excellent communications, organization and time management skills
  • Fluent in spoken and written English
  • Flexibility and ability to work in a multidisciplinary and multicultural research team
  • Direct experience with microfluidics is an asset

 12. "Ilo¶ciowe monitorowanie wzrostu bakterii w nanolitrowych kroplach bez znaczników chemicznych w czasie rzeczywistym"
  "Quantitative, label-free and real-time monitoring of bacterial growth in nanoliter droplets"
  (project 12) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Garstecki Piotr, the auxiliary supervisor: dr Ladislav Derzsi
  ICP PAS Group: Group of Microfluidics and Complex Fluids
  > szczegóły/details

  Background
  Antimicrobial resistance (AMR) is a major threat to global health. Bacteria are acquiring resistance and resistant pathogens are spreading at alarming rates. Sustainable and effective use of antibiotics depends critically on a proper understanding of the response of bacterial cells and populations to antibiotic stress. This translates into an urgent need for new analytical methods to provide reliable and informative measures of susceptibility. Currently, susceptibility is measured by the level of minimum inhibitory concentration (MIC) that fails to capture either the so-called inoculum effect (IE, cell-density dependent response of the bacteria colony to drugs), or the single cell MIC (scMIC), or the heterogeneity of phenotypic response of individual cells in population. All of these parameters are critical for understanding the response of bacteria to antibiotics. The principal goal of the project is to develop a droplet microfluidic platform for ‘digital’ assessment of bacterial susceptibility to antibiotics. The methods that we propose will allow to quantify the IE, the scMIC and the probability distribution, p(scMIC). We propose to develop label-free methodology compatible with a large portfolio of bacterial species and antibiotics.
  Goal
  PhD 3
  The goal of the PhD project is to develop and construct an automated detection system for marker-free monitoring of a wide range of bacterial species in nanoliter droplets. The system will allow quantitative determination of bacterial density in droplets in real time without the need for optical or chemical labelling, or genetic modification of bacteria. Additionally, custom software will be developed to provide feedback control for continuous and cyclic operation of the system.
  Requirements for applicants

  • MSc diploma in microbiology, bioengineering, biotechnology, chemistry, physics, electronic engineering, mechanical engineering, or similar
  • Creativity and enthusiasm measured by the quality and number of projects, study record, internships, authorship in peer-reviewed publications and patents in which the Candidate participated and contributed
  • Analytical thinking and critical problem solving skills
  • Excellent communications, organization and time management skills
  • Fluent in spoken and written English
  • Flexibility and ability to work in a multidisciplinary and multicultural research team
  • Direct experience with microfluidics is an asset

 13. "Synteza polimerów prewodz±cych oraz ich zastosowanie w elektrochemicznych czujnikach i elektrokatalizie"
  "Synthesis and application of conductive polymers for electrosensing and electrocatalysis"
  (project 13) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Włodzimierz Kutner (Dr. Piyush Sindhu Sharma)
  ICP PAS Group:Functional Polymers
  > szczegóły/details

  Background
  Homogeneous catalysts are widely used to catalyze chemical reactions in the liquid phase due to easy mass and energy transfer. However, the separation of the substrate and products from such a catalyst can be difficult and often limits their use in practice. For this reason, there has been considerable interest in heterogenization of homogeneous catalysts. Towards that, several examples of transition-metal containing polymeric networks have appeared in the literature as heterogeneous catalyst.
  Metal-containing polymers are obtained by the incorporation of transition metals into network forming polymer chains, either as main chain constituents or included in side groups. Despite the fact that many functional materials based on metal containing polymers have been reported for development of heterogeneous catalyst, the fundamental knowledge and development of new polymerization techniques with suitable metal containing polymers are still primary concerns.
  In the proposed project, we propose the replacement of most commonly used block polymer based catalysts with metal containing conducting polymers, which can provide more efficient electrocatalysis. Moreover, conducting polymers based matrix will be beneficial for the electrochemical immobilization of these metal catalysts on any conducting surface.
  Goal
  The goal of current project is to electrochemically synthesize different heterogeneous catalysts based on metal-containing polymers. In the current project careful tuning of chemical structure of metal-containing polymers will be performed to improve their properties in such a way that they will show electrocatalysis and sensing properties.
  Requirements for applicants

  1. Master of Science (or equivalent) degree preferably in chemistry, physics or similar sciences awarded not earlier than three years before the deadline of the present recruitment.
  2. The average grade obtained in the course of study is not less than 4.5.
  3. Ability to work independently as well as in a group.
  4. Basic knowledge of physical chemistry, supramolecular chemistry, organic chemistry, electrochemistry and spectroscopy.
  5. Experience in purification and characterization of synthesis products (NMR, FTIR, LC, and HPLC, etc).
  6. Basic knowledge of nanotechnology will be appreciated.
  7. Proficiency in English speaking and writing.

 14. "Opis matematyczny złożonej ewolucji obiektów samonapędzaj±cych się na powierzchni wody"
  "Mathematical models of complex evolution of self-propelled particles on the water Surface"
  (project 14) – liczba miejsc 1.
  Leader: prof. dr hab. Jerzy Górecki
  ICP PAS Group: Complex Systems and Chemical Processing of Information.

  Background

  Background
  The project concerns certain simple organophosphorus compounds and unsaturated carbon-nitrogen chain molecules highly unstable at typical laboratory conditions, and yet important for the chemistry of the interstellar medium. Their spectroscopic and photochemical properties are usually known to little or no degree. Experimental methods will include UV irradiations of suitable precursor species isolated in inert solids at temperatures below 10 K. Photoproducts will be identified employing a variety of spectroscopic methods supported with the use of isotopically labeled precursors, mass spectrometry, and theoretical predictions.
  Goal
  Description of the photochemistry of selected phosphaalkanes [in particular: phosphaethyne (HCP), phosphapropyne (CH3CP), phosphabutyne (CH3CH2CP)], cyanoacetylenes, and related molecules. Spectroscopic characterisation (IR absorption, Raman scattering, UV-Vis absorption and luminescence) of the detected photoproducts.
  Requirements for applicants

  1. Bardzo dobra znajomo¶ć języka angielskiego.
  2. Umiejętno¶ć pracy w międzynarodowym zespole.
  3. Mile widziane będzie jakiekolwiek do¶wiadczenie Kandydata w zakresie spektroskopii (zwłaszcza FTIR lub UV/Vis) lub techniki próżniowej.

 15. "Opis fotochemii i spektroskopii nietypowych fosfaalkinów, nitryli oraz pokrewnych cz±steczek o znaczeniu astrochemicznym"
  "Uncovering the photochemistry and spectroscopy of unusual phosphaalkynes, nitriles, and related molecules of astrochemical significance"
  (project 15) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Robert Kołos
  ICP PAS Group: Laboratory Astrochemistry Group
  > szczegóły/details

  Background
  Within the project the candidate together with other team members will develop a versatile platform which enables electrochemical analysis of cell growth in various points of a three-dimensional culture. 3D cell cultures play a critical role in real-time studies of mammalian physiology at a cellular level and are postulated to become a bridge between 2D in vitro models and experiments on animals. Such models are able to mimic the in vivo environment, including the histologic, physiologic and functional properties of the tissues, much better than traditionally used planar cultures. However, at present difficulties in analysis of such complex 3D structures and a complete lack of possibilities to automate them restrain full emergence of this technology.
  The main goal of this project is to develop an analytical device in which electrodes form part of the 3D culturing scaffold allowing analysis of the outside and the inside of the culture. Optical techniques traditionally used to analyze planar cultures encounter obvious difficulties when applied to imaging the inside of 3D structures.
  As no similar device exists the outcome of this project could potentially revolutionize the market of 3D cell cultures. Given that their applications include cancer and stem cell research, tissue engineering, drug discovery and toxicology testing, an analyticalculturing platform of proposed kind is of utmost importance.
  Goal
  The main goal is to develop a device with electrodes integrated at various points of a 3D cell culture scaffold, which allows viability tests as well as analysis of neurotransmission. The proposed prototype will be easy to use and allow culturing of various cell types, with the use of different hydrogel scaffolds. The final device will address two main groups i.e. scientists applying cell cultures to develop basic research and pharmaceutical companies.
  Requirements for applicants
  For this role, we seek a motivated candidate who will develop hardware and analytical methods able to revolutionize cell culture industry. To succeed in those tasks candidates should possess strong experimental skills (work in clean room, fabrication and application of microelectrodes), ability to think outside the box and should be oriented towards solving real life problems (collaboration with users from industry and basic research). Experience in electronics and CAD software will be a plus.
  Applicants must hold a Master’s degree (or equivalent) in Chemistry, Physics, Biological sciences, Electronics, Engineering or related field. English level B2 or higher
  Responsibilities: Preparation of simple electrode arrays from prefabricated components; fabrication of multielectrode grids through photolitography; optimization of the architecture of the device (number of electrodes, positioning); co-supervision of the development of the detector system; tests of electrochemical sensors and biosensors; analysis of metabolism of an immortalized cell line (hepatocytes); test and validation of the final device in collaboration with pharmaceutical companies;

 16. "Orientacja przestrzenna nanodrutów metalicznych do zastosowań czujnikowych"
  "Spatial organization of metallic nanowires for sensor applications"
  (project 16) – liczba miejsc 1.
  Leader: dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson, prof. IChF
  ICP PAS Group: Surface Nanoengineering for chemo- and bio-sensors > szczegóły/details

  Background
  Fluorescence is the main experimental tool in various research areas, such as molecular biology, medicine, photovoltaics, fabrication of organic light-emitting diodes (OLEDs), sensor design, etc. In order to exploit the full potential of a light-emitting molecule, its photophysics and (possible) photochemistry have to be characterized in detail. Among various factors that may limit the practical applications of a chromophore, photostability is the most important one. Each molecule, in a particular environment, can be characterized by specifying the number of photons it can absorb before undergoing light-induced decomposition. The inverse of that number, called quantum yield of photodegradation, varies by many orders of magnitude for different molecules. This is due to different contributions of various channels in the deactivation kinetics of the molecule in its lowest excited singlet and, in particular, triplet electronic states. Understanding the depopulation mechanisms is a prerequisite for getting control of the excited state kinetics and thus, to influence the photostability.
  Goal
  The goal of the project is to develop methods of enhancing photostability of organic molecules. Various methods will be tested. The main approach will include synthesis of chromophores with substituents that can, in a specified way, modify excited state depopulation kinetics. This should lead to changes in photostability.
  Requirements for applicants
  The applicant should have a background in synthetic organic chemistry. In particular, experience in working with porphyrinoids would be a big asset. Basic knowledge of physical chemistry and English is also required.

 17. "Nowe fotostabilne fluorofory"
  "New photostable fluorophores"
  (project 17) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Jacek Waluk
  ICP PAS Group: Photophysics and spectroscopy of photoactive systems: structure and reactivity of systems with hydrogen bonds
  > szczegóły/details

  Background
  The optical nanoantenna enhances the local electromagnetic field, which allows to enormously enlarge the interactions of photons with the molecules located in the proximity of such a nanoantenna. Moreover, both the molecule and the nanoantenna collect and radiate photons anisotropically into the far field. This directionality may depend on the collection of factors such as the orientation of the molecule and nanoantenna relative to the incoming electromagnetic field, orientation relative to each other, spectral shift of the excitation and the detection wavelength relatively to the internal (e.g., plasmonic) resonances of the nanoantenna, other surrounding objects, and the shape of the nanoantenna itself. Because microscopic detection of the scattered SERS photons occurs only from one, usually not controlled direction and with very limited (by the numerical aperture of the objective) solid angle, the detected number of photos may be even orders of magnitude lower than the number of SERS photons scattered by the molecule-nanoantenna system. The understanding of the influence of the above-mentioned factors on the directionality of the SERS signal may help to more profoundly understand the SERS mechanism, as well as to design much more efficient nanoantenna systems for single-molecule detection. The research will focus on investigating the SERS imaging and spectroscopy from individual molecules placed on individual optical nanoantennas as a function of the wavelength of excitation and polarisation.
  Goalv The goal of the project is to extend the understanding of the nature of the Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) process by investigation of individual molecules placed on individual optical nanoantennas, using a unique approach based on angular scattering patterns imaging as a function of excitation, detection, and nanoantenna resonance wavelength.
  Requirements for applicants

  • MSc in physics or chemistry.
  • Experience in the field of spectroscopy or optics.
  • Basic theoretical knowledge in the field of physical chemistry or chemical physics.
   General knowledge or experience in the nanotechnology, plasmonics, Raman and SERS spectroscopy would be an advantage.

 18. "Obrazowanie kierunkowości wzmocnionego powierzchniowo rozpraszania Ramana - rozwój metody i jej zastosowanie w badaniach pojedynczych cząsteczek umieszczonych na pojedynczych nanoantenach optycznych"
  "Surface-enhanced Raman scattering angular directionality imaging - the development of the method and the application in single-molecule on single nanoantenna studies"
  (project 18) – liczba miejsc 1.
  Leader: Prof. dr hab. Jacek Waluk, the auxiliary supervisor: dr Sylwester Gawinkowski
  ICP PAS Group: Photophysics and spectroscopy of photoactive systems: structure and reactivity of systems with hydrogen bonds

  Background
  Metallic nanowires are materials with strong plasmonic properties that result from the oscillation of free electrons in the metal. This phenomenon enables us to strongly modify the optical properties of fluorophores located in the closest vicinity of the wires. In addition, the elongated shape of nanowires allows them to propagate energy in the case of excitation with laser radiation. In this project, we want to use modern micromanipulation techniques to accurately place nanowires on the support and try to modify them locally, so that they can be used as sensors. We expect that in such a hybrid system we will be able to use energy propagation for remote excitation of molecules.
  Goal
  The scientific aim of the project is spatial organisation of metallic nanowires with localised modification with functional groups to study energy propagation in such hybrid structures for sensing applications.
  Requirements for applicants
  The candidate should have a masters degree (or equivalent) in either physics, chemistry or any related area. Familiarity with nanoparticles synthesis, UV-Vis spectroscopy is a plus. Some experience with optical microscopies would be desired.

 19. "Analiza optyczna pikolitrowych objęto¶ci produktów procesów elektrochemicznych"
  "PhD studentship in Optical analysis of products of electrochemical processes in picolitre volumes"
  (project 19) – liczba miejsc 1.
  Leader: Dr Martin Jönsson-Niedziółka, Prof. IPC, the second supervisor: Dr Mateusz ¦mietana, Prof. WUT
  ICP PAS Group: Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems Group

  Background
  The main objective of this project is to study the optical response to electrochemical reactions in picoliter volumes inside a microcavity inline Mach-Zehnder interferomenter (µIMZI) fabricated in an optical fiber. The idea is to investigate the effect of electrochemical reactions inside the cavity on the optical response of the interferometer. By combining electrochemical and optical information the goal is to obtain more information about the system than possible by any one method individually. The work will be performed by a consortium of the group at Institute of Microelectronics and Optoelectronics, Warsaw University of Technology led by Prof. Mateusz ¦mietana, the Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems group at the Institute of Physical Chemistry PAS led by Prof. Martin Jönsson-Niedziółka, and Prof. Marcin Koba from National Institute of Telecommunications. The present PhD project will concern performing electrochemical measurements in the microcavity interferometer. An important aspect of the work involves developing a system for filling and exchanging liquids in the cavity – initially using microinjectors, but eventually the system can hopefully be incorporated in a microfluidic setup. Also, the placement of the electrodes and its influence on the response of the system will need to be investigated. These aspects of the project will be initially be tested using calculations in e.g. Comsol or Ansys.
  Goal
  The goal of the project is to develop a system for making electrochemical measurement in a microcavity inline Mach-Zehnder interferomenter (µIMZI) fabricated in an optical fiber focussing on ultrasensitive determination of neurotransmitter concentrations that are difficult to be measured by optical or electrochemical means individually. As a final goal the optical sensor should be incorporated into a microfluidic system for simple and fast exchange of the sample in the cavity.
  Requirements for applicants
  The candidate should have a masters degree (or equivalent) in either physics, chemistry or related areas. Familiarity with electrochemisty, microfluidics or fibre optics is a plus. Some experience with computer simulations would be desired.

 20. "Rozwój nowych technik wbudowywania pozwalaj±cych na dokładne obliczenia kwantowochemiczne dla reakcji na powierzchniach metalicznych"
  "Development of new embedding schemes for accurate quantum chemical calculations for reactions on metallic surfaces"
  (project 20) – liczba miejsc 1.
  Leader: dr hab. Adam Kubas
  ICP PAS Group: Modern Heterogeneous Catalysis Group
  > szczegóły/details

  Background
  The PhD project will focus on the development of new embedding scheme that will allow “gold-standard” coupled-cluster approach application to metallic surface chemistry. Particularly we aim to extend the scope of applications of the embedding technique developed recently for oxides (A. Kubas et al. J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 4207 and A. Kubas et al. J. Chem. Theory Comput. 2018, 14, 4320) that allows not only to reach the so-called “chemical accuracy” in reaction energies (error of <1 kcal/mol) but also allows to predict spectroscopic response of the solids and adsorbed molecules (UV-VIS, IR, rRaman). Such targets are hardly reachable by existing periodic approaches based mainly on the density functional theory. Successful candidate will implement the novel embedding scheme and compare the results with existing approaches. In the next step, he/she will investigate the role of dopants in selective hydrogenation reactions using newly developed method. The PhD student will have the opportunity to visit laboratories of our international collaborators during short visits at the Karlsruhe Institute of Technology (Germany) and University College London (UK).
  Goal
  (1) To develop embedding scheme that will allow to use high-level methods for metallic surface catalysis. (2) Study the effect of dopants in nickel-catalysed chemoselective hydrogenation of unsaturated compounds. Requirements for applicants

  • Master degree in chemistry or physics
  • Experience in calculations using ab initio or force field methods
  • Knowledge of at least one programming language (e.g. C++, Fortran) or scripting language (e.g. Python, Bash)
  • Good command of English, both spoken and written

 21. "Synteza nowych molekularnych homo- i heterometalicznych jednostek budulcowych jako prekursorów materiałów typu MOF"
  "Synthesis of novel molecular homo- and heterometallic building blocks as MOFs’ precursors"
  (project 21) – liczba miejsc 1
  Leader: prof. dr hab. inż Janusz Lewiński
  ICP PAS Group: Coordination complexes and functional materials

  Background
  MOFs are a class of hybrid materials that have attracted considerable attention in recent years due to their intriguing structural motifs and potential applications in catalysis, adsorption, gas storage and sensing.[1] An emerging approach in the rational assembly of MOF networks is based on application of pre-designed secondary building units (SBU) of both metal nodes and organic linkers.[2] Recently, we have revealed “SMART’’ (SBU-based Mechanochemical Approach for pRecursor Transformation) strategy that exploited oxo-zinc clusters as preassembled molecular building blocks for the mechanochemical synthesis of isoreticular MOF.[3] The proposed research project we will be focused on seeking alternative inorganic strategies to the synthesis of oxo-zinc clusters. An interesting extension will be development of synthetic procedures to oxocarboxylate or oxoamidate clusters involving Co2+, Fe2+ and Ni2+ centers. Additionally, novel heterobimetallic molecular clusters, e.g. oxo-clusters of the formula [Zn4-xMx(µ4-O)(O2CR)6] (where M = Zn2+, Co2+, Fe2+ and Ni2+) will be synthesized by the combined inorganic-organometallic approach.[4]
  [1] (a) Lee, J.; Farha, O. K.; Roberts, J.; Scheidt, K. A.; Nguyen, S. T.; Hupp, J. T.; Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1450; (b) Kurmoo, M., Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1353; (c) Allendorf, M. D.; Bauer, C. A.; Bhakta, R. K.; Houk, R. J. T., Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1330; (d) Morris, R. E.; Wheatley, P. S., Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 4966; (e) Li, J.-R.; Kuppler, R. J.; Zhou, H.-C., Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1477; (f) C. Janiak, J. K. Vieth, New J. Chem. 2010, 34, 2366.
  [2] O’Keeffe, M.; Yaghi, O. M., Chem. Rev. 2012, 112, 675.
  [3] Prochowicz, D.; Sokołowski, K.; Justyniak, I.; Kornowicz, A.; Fairen-Jimenez, D.; Friščić, T.; Lewiński, J., Chem. Commun. 2015, 51, 4032; D. Prochowicz, J. Nawrocki, M. Terlecki, W. Marynowski, J. Lewiński, Inorg. Chem. 2018, 57, 13437
  [4] Nawrocki, J; Prochowicz, D.; Justyniak, I; Leusen, J.; Kornowicz, A; Kögerler, P.; Lewiński, J., Inorg. Chem. 2019, submitted. Goal
  The main goal of the project is the synthesis of novel molecular building blocks that will be utilized as precursors of novel metallosupramolecular architectures prepared by mechanochemical as well as solution-based methods. Inherent part of this research project will be the utilization of functional ligands for the synthesis of molecular building blocks in order to introduce the desired functionality to the resulting porous material.
  Requirements for applicants

  • MSc degree in chemisty, physics or related science fields
  • Fluency in English in writing and speech
  • Basic experience in inorganic synthetic methods and characterization of materials (e.g. NMR, PXRD, IR, MS, UV-Vis)

 22. "Czujniki pojedynczych cz±steczek oparte na DNA origami i materiałach dwuwymiarowych"
  "Single-molecule sensors based on DNA origami and 2D materials"
  (project 22) – liczba miejsc 1.
  Leader: prof. Jacek Waluk, promotor pomocniczy dr Izabela Kamińska
  ICP PAS Group: Photophysics and spectroscopy of photoactive systems
  > szczegóły/details

  Background
  When we investigate systems composed of many (thousands, millions) particles, using traditional techniques, information about individual elements is hidden behind the average values obtained for the entire system. In order to better understand complex and inhomogeneous systems, it is necessary to measure single molecules. Nonetheless, simultaneous detection and measurement of many single molecules is a big challenge. We can realize it with a help of carefully designed and fully controlled structures, which additionally should enhance the signal from single molecules. In order to construct such sensors, all its components need to be precisely organized, with controlled orientation. The next task is a placement with nanometric accuracy in a selected location, active elements of the sensor (for example DNA structure or antibody) designed to detect biomolecules. It is important to fulfill both requirements. It can be realized with DNA origami technique, which enables the fabrication of 3D DNA constructs thousands times smaller than a hair, solely from single DNA strands. DNA origami is a powerful tool, because it enables parallel fabrication of the structure and positioning of all elements, for example metallic nanoparticles, used to enhance the signal.
  Goal
  The main goal of the project is the detection of single viral DNA. We will fabricate sensors based on DNA origami, as well as metallic nanostructures and graphene. The precise control of the spatial arrangement of all elements allows the use of their unique properties, for example metallic nanostructures for the enhancement of the signal (fluorescence) of single molecules. This project is a contribution to very exciting fields of nanotechnology, biosensors, plasmonics or nanophotonics.
  Requirements for applicants

  1. Enthusiasm and engagement in the scientific work.
  2. Motivation for independent research work.
  3. Knowledge in nanomaterials and graphene.
  4. Basic knowledge in optics, fluorescence microscopy and single-molecule studies.
  5. Good knowledge in English.
  6. Knowledge in LabView and Matlab is a plus.